جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره فرجامی :311/3209 تاریخ رسیدگی : 20/1/70 شماره دادنامه : 31/11 تجدیدنظر خواهان 1 آقای ( الف ) فرزند ... 2 آقای ( ب ) فرزند ... 3 آقای ( د ) فرزند ... فرجامخواسته دادنامه شماره 626و11625/7/69 صادره ازشعبه 12دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 11 دیوان عالی شکور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقایان : 1 ( الف ) 2 ( ب ) 3 ( ج ) 4 ( د ) 5 ( ه ) متهمند0 ردیفهای اول و دوم به شرکت در هفت فقره سرقت ، سوم و چهارم شرکت در شش فقره و پنجمی خرید مال مسروقه به اضافه ردیف سوم رانندگی بدون پروانه که براساس کیفرخواست شماره 26/174/2/69 دادسرای عمومی ... تقاضای تعیین کیفرشان طبق مواد213 قانون حدود و قصاص و مقررات آن و25و26 قانون مجازات اسلامی درباره چهارنفر اول به اضافه ماده 156 قانون تعزیرات درباره نفر دوم و ماده 110 قانون تعزیرات برای نفر پنجنم شده است 0 پس از رسیدگی دادگاه و اخذ نظریه کتبی درباره نفر دوم و ماده 110 تعزیرات برای نفر پنجم شده است 0 پس از رسیدگی دادگاه و اخذ نظریه کتبی مشاور محترم با توجه به اقرار متهمان در تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه و سایر قراین و شواهد با احراز اتهام سرقت بدون احراز اجتماع شرایط حد، نفرات اول و دوم را هر یک به تحمل شش ماه حبس و سوم و چهارم هر یک را به تحمل چهارماه حبس به استناد ماده 108 قانون تعزیرات و20و25 قانون راجع به مجازات اسلامی و نفر ردیف پنجم را که اتهام خریدمال مسروقه داشته مستندا" به ماده 110 قانون تعزیرات به تحمل 60 ضربه شلاق محکوم نموده و همچنین آقایان ( الف ) و ( د ) را به پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال محکوم کرده که با ابلاغ حکم محکومیت ردیفهای اول و دوم و چهارم نسبت به کیفرتعیین شده اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر نموده اند0 قاضی محترم صادر کننده حکم با اعلام صحت رای ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده گردیده 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی برنقض دادنامه شماره 636و11635/7/69 فرجامخواتسه مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده و موضوع اتهامات ، اعتراض قابل توجه و موثر نیست و از نظر احراز مجرمیت و تطبیق با مقررات قانون و رعایت ترتیبات رسیدگی حکم تجدیدنظر خواسته فاقد ایراد است 0 بنابراین اعتراض مردوداعلام ودادنامه شماره 636و11635/7/69 ابرام می گردد0 ضمنا" توجه دادگاه را به اتهام رانندگی بدون پروانه و تعیین تکلیف نسبت به این مووضع که مورد ادعای دادسرا می باشد معطوف می دارد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
31
تاریخ تصویب :
1370/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :