جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات از وزارت کشور منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می شود. کلیه وظائف و اختیارات وزارت کشور در مورد انجمن ده (به استناد مقررات مربوط به انتخابات انجمن ده و کدخدا) به عهده وزارت آبادانی و مسکن واگذار می شود.
تبصره 1 - آیین نامه های اجرایی مربوط به وظائف انجمن ده درباره امور آبادانی روستاها و هم چنین آیین نامه های مربوط به عمران مناطق عشایری از طرف وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون های آبادانی و مسکن مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویب آیین نامه های مزبور اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات و انجمن و شوراهای مربوطه کماکان بر طبق مقررات سابق وظایف خود را انجام خواهند داد.
تبصره 2 - آن تعداد از کارکنان وزارت کشور و آن مبلغ از بودجه و دارایی که باید از وزارت کشور به وزارت آبادانی و مسکن منتقل شود به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون وظیفه ترویج خانه داری از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن محول می شود.
کلیه کارکنان و اموال و اعتبارات و تعهدات مربوط به اداره ترویج خانه داری از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می شود. آن عده از کارمندان اداره ترویج خانه داری که فقط عهده دار ترویج کشاورزی هستند با اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و وسائل کار طبق پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی و آبادانی و مسکن و تصویب هیات وزیران کماکان در اختیار وزارت کشاورزی باقی خواهند ماند.
ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون اجرای آن قسمت از وظایف و طرح های بهداشتی (ساختمانی - لوله کشی ) مربوط به اداره کل بهداشت محیط وزارت بهداری که در روستاها انجام می شود و یا خواهد شد با اعتبارات مربوط به وزارت آبادانی و مسکن واگذار می گردد.
قانون بالا مشتمل بر سه ماده و دو تبصره که در جلسه روز پنجشنبه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :