جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 26/3/3688 تاریخ رسیدگی :22/2/71 شماره دادنامه : 1133/26

خلاصه جریان پرونده :
آقای ( الف ) معروف به ... فرزند ... متهم شده که تعدادی زیاد در حدود400 چشم از اجسادی که به پزشکی قانونی ... می آورده اند سرقت می کرده است 0 وی در مراحل متعدد اقرارکرده و گفته ک ه ابتدا آقای دکتر ( ب ) چشم در آورد و سپس به من یاد داد و بعدها پس از اینکه وسائل در آوردن چشم را در اختیار من گذاشته بود خودم اقدام به درآوردن آن کرده ام 0 وی مدعی شده که آقای دکتر ( ج ) پزشکی قانونی ... نیز در جریان بوده و در این رابطه دوبار جریان لو رفته و هر بار با وساطت عده ای جریان خاتمه یافته است و بعدازدر آوردن چشمها با دوخت چشمها و پر کردن آن با پنبه مانع معلوم شدن آن می گردیده به هر حال در تعقیب شکایت مرجع انتظامی و گزارش اداره اطلاعات دادسرای عمومی ... طی کیفرخواست شماره 3679 مورخ 24/8/70 تقاضای مجازات وی را نموده و متعاقبا" دادگاه کیفری یک ... شعبه 14طی دادنامه شماره 676 رای به پرداخت یکصد هزار درهم داده که از سوی متهم پرداخت شود و به مصرف خیرات برسد0 متعاقبا" محکوم علیه به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده ودادگاه با رد اعتراض و بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و مالا" به این شعبه ارجاع گردید0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و مشاوره نموده چنین رای می دهد0

رای
با توجه به محتویات پرونده و اعترافات متهم و با عنایت به فتوای حضرت امام (قده ) در مسائل مستحدثه و استفتاآت موجود در پرونده و با ملاحظه ای که دادستان که مدعی العموم است وفق ماده 201 تقاضای تعیین کیفر نموده که در حقیقت به منزله مطالبه دیه محسوب می شود و رای نیز وفق همین ماده قانونی و ماده 494 و تبصره مربوط صادر شده و قدر متیقن گیری از تعداد چشمها با آمار پیوند قرنیه که ضمیمه پرونده می باشد از طرق عقلایی است و لذارای صادره ابرام می گردد0 النهایه چون صاحبان چشمها مجهولند مال مذکور حکم مجهول المالک را پیدا می کند نه اینکه مستقیما" صرف در امور خیر شود بلکه مانند احکام مجهول المالک عمل می شود و با نظر حاکم به صندوق دولت واریز می گردد یا به مرجع تقلید جامع الشرایط داده می شود0 ضمنا" تبصره مذکور در ماده متعلق به میت معینی است که برای او در امور خیریه صرف می شود و دین او اداء می گردد ص 625 تحریر ج 2 مساله 7 در نتیجه ذیل رای به شرح فوق اصلاح می گردد و در تقاضای تجدیدنظر دلیلی که موجب نقض حکم شود دیده نمی شود و مقداری از آن در رابطه با عسار خودش می باشد که طبق موازین مقرره باید عمل شود0 پرونده فوق بند ب ماده 10 قانون تجدیدنظرجهت اقدامات شایسته ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1133
تاریخ تصویب :
1371/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :