جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره فرجامی :22/23838 تاریخ رسیدگی 11/12/1371دادنامه 80/2 فرجامخواسته دادنامه شماره 3031/1/71 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده : 1 آقای ( الف ) فرزند ... ،38 ساله به اتهام ارتکاب دو فقره سرقت وسایل و اثاثیه از منازل آقایان :
( ب ) و ( ج ) و یک فقره شروع به سرقت اتومبیل آقای ( د ) 0
2 آقای ( ه ) فرزند ... به اتهام خرید اموال مسروقه از متهم ردیف یک تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست شماره 21550/8/70 درخواست تعیین کیفرنموده است شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنام شماره 31077/11/70 انشاء رای نموده است 0
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ( الف ) فرزند ... مبنی بر ارتکاب دو فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت با توجه به این که شاکیان طی لوایحی از شکایت خود صرفنظر و رضایت خودشان را اعلام و تقاضای حد شرعی ( قطع چهارانگشت ) را نموده اند حد شرعی ساقط لیکن حسب اقرار وی و سوابق کیفری نامبرده طبق ماده 203 قانون مجازات اسلامی نامبرده محکوم به پنج سال حبس تعزیری می گردد0 محکوم علیه به شرح لایحه 9/1/71 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 22/1/71 به عقیده خود باقمیانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر ازاینکه متهم صراحتا" دو بار اقرار نزد قاضی محکمه ننموده است و باتوجه به تاریخ وقوع بزه مورخ 18/11/68 و تاریخ حکومت قانون مجازات اسلامی مورخ 27/10/70 استناد دادگاه به ماده 203 قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد و لذا دادنامه شماره 31077/11/70 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... مخدو بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1371/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :