جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 21/12/3727 تاریخ رسیدگی :20/4/71 شماره دادنامه : 256/12 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
آقای ( الف ( فرزند ... شغل کشاورز به اتهام سرقت بیست و سه راس گوسنفد از طرف دادسرای عمومی ... تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب یکفرخواست 29/4/70 با توجه به شکایت شکات و استشهادیه مجلس و گزارش پاسگاه و نحوه اظهارات متهم و سایرقرائن و امارات موجود در پرونده به استناد ماده 108 قانون تعزیرات تقاضای تعیین کیفر متهم گردیده است 0 دادگاه کیفری یک ... ( شعبه 16) به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 39/12176/12/70 چنین رای می دهد: ( با توجه به اتیان سوگند از ناحیه شکات و ا علام قبولی آن از ناحیه متهم ، مصوف را با تنفیح مناط از تبصره ماده 199 قانون مجازات اسلامی به پرداخت قیمت یا مثل مال مسروقه در حق صاحبان گوسنفدان محکوم و حد سرقت به لحاظ اینکه متهم قبول کرده با اتیان سوگند از ناحیه شکات مال شکات را بدهد ازوی ساقط می گردد، توضیح آن که گوسفندان سرقتی عبارتند از21 راس گوسفند معمولی و دو راس بره یک سال و نیمه می باشند که اجرای احکام مکلف است با استعلام از اهل خبره قیمت آ;ها را احتساب نماید0 ) پس از صدوررای محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاریخ 2/2/71 ضمن رد تجدیدنظرخواهی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید دادنامه شماره ... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
طبق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور احکام دادگاهها باید مستدل و موجه و مستند به مواد قانون و ا صولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و چون در مانحن فیه ضوابط وقواعد آیین دادرسی و از جمله مقررات ماده 329 قانون مزبور در جریان دادرسی معموله به تاریخ 12/2/70 مراعات نشده از این حیث حکم صادره موجه ومدلل نمی باشد لذا با اختیارات حاصل از مواد 3و5و9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها حکم معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد در خصوص مورد به شعبه دیگر دادگاه کیفری ... 1 ارجاع می گردد0
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ... عضومعاون دیوان عالی کشور ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
256
تاریخ تصویب :
1371/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :