جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 5/20/3001 تاریخ رسیدگی : 26/8/69 شماره دادنامه : 879/20 مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای ( الف ) فرزند ... 34 ساله به اتهام سرقت 38 راس گوسفند آقای ( ب ) در دادسرای عمومی تعقیب شده و به استناد ماده 108 قانون تعزیرات تقاضای مجازات او گردیده و در شعبه 14 دادگاه کیفری یک غیابا" محاکمه و به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین یاقیمت 38 راس گوسفند محکوم گردیده که حسب ماده 139 قانون مذکورمادامی که پرداخت ننموده بازداشت باشد ولی شاکی معترض شده دادگاه به شرح رای 69/50 آن را تایید کرده متعاقبا" درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0حسب محتویات پرونده آقای ( ب ) شکایت کرده که 38راس گوسفند وی را در تاریخ 28/12/63 در داخل آغل گوسفندان که مقفل بوده سرقت برده اند0 وی به متهم آقا ی ( ج ) و آقای ( د ) و چند نفر دیگر مظنون شده و طبق معمول محل و با استفاده از افراد خبره محلی رد پای گوسفندان را پی جویی کرده و معلوم شده که آنان رابه وسیله یکدستگاه نیسان برده اند که به ( الف ) مراجعه می کند0اوبا گرفتن 16 هزارتومان به عنوان مشتلقاتی مدتی او را معطل کرده و نوشته ها را نداده و از استرداد تمام وجه ماخوذه نیز خودداری می کند0 دادسرا قرار منع تعقیب سایرین به استنثاء آقای ( الف ) را صادر کرده و شاکی معترض شده ، دادگاه دلایل را کافی ندانسته ونظر داسرا را تایید کرده است 0 پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال گردیده شاکی در دادگاه تقاضای استرداد گوسفندان یا قیمت آنها را نموده لکن عرض حال ضرر و زیان نداده و مبلغ مورد مطالبه را نیز تعیین نکرده است 0 متهم در جلسه 13/10/65 باابلاغ وقت دادرسی حاضر نشده دستور جلب همه داده شده لکن اثری از برگ جلب وی در پرونده امر مشاهده نشده دادگاه در غیاب وی رسیدگی به حکم محکومیت او را به تعزیر و پرداخت عین با قیمت 38 راس توسعه داده که پس از اعتراض محکوم علیه تایید شده و برای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان ع الی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
صدور حکم غیابی درباره آن قسمت از محکومیت محکوم علیه که واجد جنبه حق الهی است مغایر با مساله 6 صفحه 14کتاب تحریرالوسیله حضرت امام قدس سره ا ست و در مورد ضرر و زیان شاکی خصوصی لازم است مدعی عرض حال رسمی داده و به متهم ابلاغ گردد که این قسمت نیز عمل شده لذا رای معترض عنه موجه نبوده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3001
تاریخ تصویب :
1369/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :