جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 2711 / 21/77 15/2/1377
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویبنامه شماره 872 / هـ مورخ 15/12/73 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و تصویر جوابیه حضرت آیات فقها معظم شورای نگهبان به شماره 2560 / 21/77 مورخ 10/1/77 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .
سرپرست اداره کل دبیرخانه شورای نگهبان ـ محمد رضا علی زاد
شماره 872/ هـ ـ ب 15/12/1373
فقها محترم شورای نگهبان
تصویر تصویبنامه شماره 14624 / ت 368 هـ ـ 6/10/1373 هیات وزیران ناظر به تجویز اصل و جایزه اوراق قرضه منتشر شده و چاپ و نشر اوراق قرضه جدید جهت ارزیابی وجه شرعی قضیه و اعلام نظر آن فقها محترم به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 14624 / ت 368 هـ 6/10/1373
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/9/1373 بنا به پیشنهاد شماره 3314 / هـ مورخ 28/8/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 تصویب نمود .
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و جایزه اوراق قرضه منتشر شده ، نسبت به چاپ و نشر اوراق قرضه جدید با رعایت ضوابط مربوط و ترتیبات قبلی اقدام نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

شماره 2560 / 21/77 10/1/1377
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 872 / هـ مورخ 15/12/1373 و پیروهای مربوطه :
تصویب نامه هیات وزیران به شماره 14624 / ت 368 هـ مورخ 6/10/1373 از نظر مغایرت با موازین شرعی در جلسه رسمی مورخ دهم فروردین ماه 1377 حضرات آقایان فقها ، شورای نگهبان مطرح و نظریه فقها معظم شورا بشرح زیر اعلام می شود :
1 ـ تصویب نامه مذکور چون مستند به ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 و منوط به رعایت ضوابط مربوط و ترتیبات مذکور در این قانون است و آن ماده اخذ بهره بر اوراق قرضه را جایز دانسته است خلاف موازین شرع شناخته شد .
2 ـ مواد 6 ، 7، 9 ، 12 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 و 24 و 27 و 28 قانون فوق الذکر انتشار اوراق قرضه چون اخذ و پرداخت بهره را بر اوراق قرضه تجویز نموده است . خلاف موازین شرع شناخته شد و بدینوسیله به استناد اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال مواد مذکور اعلام گردد .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :