×

آئین نامه اجرائی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

آئین نامه اجرائی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

آئین-نامه-اجرائی-مواد-9-و-11-قانون-تسهیلات-استخدامی-و-اجتماعی-جانبازان-انقلاب-اسلامی شماره 28862 / ت 17679 هـ 6/5/1377

وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 4504 /14/12905 /10 مورخ 3/11/1375 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 ـ آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
انقلاب اسلامی
ماده 1 ـ منظور از واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه عبارت است از :
الف ـ قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 ـ
ب ـ بنیاد : بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
ج ـ دستگاه : کلیه دستگاههای احصا شده در ماده 3 قانون
د ـ بخش : بخشهای غیر دولتی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون
ماده 2 ـ به منظور تطبیق ساعت کار جانبازان یا وضعیت جسمی و روانی آنها ، کلیه دستگاهها موظفند ضمن اعلام این آیین نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به کار هستند در خصوص کسر ساخت کار موظف روزانه آنها ، حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه براساس جدول زیر اقدام کنند .
میزان درصد جانبازی میزان کسر ساعت کار موظف
30% تا 25% - 45 دقیقه
40% تا 35% - 60 دقیقه
50% تا 45% - 90 دقیقه
60% تا 55% - 120 دقیقه
70 % تا 65% - 210 دقیقه
ماده 3 ـ جانبازان مشمول قانون میتوانند با توافق دستگاه ذی ربط از کسر ساعت کار موظف خود را ابتدا یا بین ساعت کار موظف استفاده کنند در صورت عدم توافق بنیاد استان نماینده ای را به محل کار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازی شرایط محیط کار ، نوع کار ، همچنین در صورت نیاز نظر پزشک معتمد بنیاد و سایر عوامل موثر تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ کند .
ماده 4 ـ جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد 2 و 3 این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذی ربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شوند .
الف ـ احتساب اضافه کار ساعتی
ب ـ افزودن به مرخصی استحقاقی
ج ـ محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی
تبصره 1 ـ میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی مستخدم جانباز برای اعمال بندهای « الف » و « ب» این ماده به طریق زیر محاسبه می شود :
میزان کسر ساعت به دقیقه × تعداد روزهای کاری در ماه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = کسر ساعت
60 - کار
- ماهانه به
- ساعت
تبصره 2 ـ در اجرای بندهای ب و ج این ماده هر 8 ساعت یک روز منظور می شود .
تبصره 3 ـ در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون جانبازی که به هر دلیل نمی توانند از کسر ساعت کار موظف استفاده نمایند میتوانند با توجه به وضعیت جسمانی و درصد جانبازی خود از سه ماه تا یک سال کسر سنوات خدمت به تشخیص مرجع صالح اعطای کسر سنوات در هر دستگاه یا بخش استفاده کنند .
ماده 5 ـ در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند پس از کسب نظر کمیسیون پزشکی نسبت به ایجاد پست سازمانی همطراز جانباز ، برای اشتغال جانبازی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارد یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقلام کنند .
تبصره 1 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط موظفند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز جانباز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند اقدام کنند .
تبصره 2 ـ جانبازان موضوع این ماده مشمول ماده 2 این آیین نامه نیستند
ماده 6 ـ افراد موضوع ماده 11 قانون باید درخواست کسر ساعت کار خود را به بنیاد استان ارایه کنند بنیاد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشک معتمد خود مبنی بر نیاز جانباز به مراقبتهای پزشکی و تعیین میزان کسر ساعت و مدت زمان استفاده که به تصویب کمیسیون پزشکی می رسد موضوع را برای اجرا به دستگاه ذی ربط ابلاغ می کند.
ماده 7 ـ نظارت لازم برای حسن اجرای این آیین نامه حسب مورد براساس 14 و 16 قانون صورت می گیرد .
ماده 8 ـ جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372 ـ و آن دسته از جانبازان بازنشسته ای که مطابق قانون مجددا اشتغال به کار یافته اند مشمول این آیین نامه نیستند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/04/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.