×

آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

آئین-نامه-اجرائی-قانون-نحوه-انتشار-اوراق-مشارکت
شماره 31242 /ت 19961 هـ 9/6/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1044 /هـ مورخ 13/4/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار و به استناد ماده 12 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصلاحات زیر معانی مشروح به کار رفته است:
ـ قانون : قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ـ طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت : منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید . منظور از انتفاع ، انتفاع مالی متناسبی است به نحوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد .
ـ اوراق مشارکت : اوراق بهادار با نام یا نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت مندرج در قوانین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد ، تکمیل و توسعه طرحهای سود آور تولیدی ، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت شرکتهای دولتی شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی و موسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور ، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار میگردد .
ـ اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام : اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سر رسید نهایی با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض میشود .
ـ اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سر رسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق مشارکت ، تبدیل می گردد .
ـ اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سر رسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق مشارکت تبدیل می گردد .
ـ ناشر : دستگاه دولتی یا غیر دولتی است که به موجب ماده 1 قانون ، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد .
ـ عامل : بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش ، پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید مربوط یا باز خرید آن قبل از سر رسید کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 7 قانون و انجام سایر امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد .
ـ امین : شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب میشود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح ، نسبت به مصرف وجوه ، نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرائی ناشر به موجب قرار داد منعقد شده مستمرا رسیدگی و اظهار نامه می نماید وظایف امین در مورد طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت به مسوولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد .
ـ بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ـ هیات تشخیص : هیاتی است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی که انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت مورد تایید قرار می دهد .
ماده 2 ـ دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود .
ماده 3 ـ هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدر السهم دارنده آن در مشارکت است . با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین «ناشر» و خریدار اوراق محقق میشود « ناشر » به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی یاید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است .
ماده 4 ـ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط ، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد .
ماده 5 ـ بانک مرکزی در صورت تایید گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرحهای مشمول قانون که از طرف متقاضیان با تایید عامل ارایه میشود با در نظر گرفتن داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت مجوز لازم را از ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این آیین نامه صادر می نماید .
تبصره 1 ـ گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرحهای غیر دولتی مذکور باید قبل از ارسال به بانک مرکزی مورد بررسی و تایید عامل قرار گیرد . مدت رسیدگی بانک عامل حداکثر یک ماه خواهد بود .
تبصره 2 ـ در مورد طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت ، مطابق ماده 7 این آیین نامه عمل خواهد شد .
ماده 6 ـ حداکثر میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع ماده 4 قانون در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار و اعلام میگردد .
ماده 7 ـ گزارش توجیه فنی ـ اقتصادی و مالی طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود . سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یک ماه در هیات تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت ، مذکور در ماده 1 این آیین نامه مطرح و هیات تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعی خود را در مورد انتفاعی بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرائی اعلام مینماید .
طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولتی که به تایید هیات تشخیص رسیده باشد . توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد .
تضمین باز پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشارکت عمرانی دولت طبق ماده 3 قانون خواهد بود .
ماده 8 ـ حداقل سهم الشرکه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدی و غیر نقدی ) و میزان ( سقف فردی ) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع اوراق مشارکت ( به استثنای طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت ) با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی تعیین میشود .
ماده 9 ـ تاریخ ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پیشنهادی ناشر و با موافقت بانک مرکزی با توجه به شرایط بازار سرمایه تعیین میشود . تمدید مهلت عرضه با تایید بانک مرکزی امکان پذیر است .
ماده 10 ـ ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند متن اطلاعیه انتشار باید قبلا به تایید عامل برسد .
ماده 11 ـ در صورت فروش صد در صد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر ، بانک مرکزی اجازه برداشت از وجوه جمع آوری شده را به ناشر خواهد داد در صورت عدم فروش صد در صد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مذکور بانک مرکزی باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طریق دیگر چگونگی تامین کسری منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید در صورت عدم تامین کسری منابع توسط ناشر طی مهلت مقرر بانک مرکزی دستور انتشار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت را حداکثر ظرف یک هفته به عامل خواهد داد . هزینه های مالی ناشی از این امر بر عهده ناشر خواهد بود .
ماده 12 ـ بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان به دارندگان اوراق ، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سر رسید نهایی محاسبه و به تایید بانک مرکزی خواهد رسید .
ماده 14 ـ بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طی قرارداد منعقد شده با وی تعیین می نماید .
ماده 15 ـ ناشر موظف است باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سر رسیدهای مقرر در اوراق تعهد کند وثایق لازم را برای تضمین باز پرداخت اصل سود متعلق به اوراق توسط عامل در اختیار عامل قرار دهد در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر عامل مکلف است از محل تضمین مذکور راسا اقدام نماید مهلت پرداخت ما به التفاوت سودهای قطعی و سودهای علی الحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سر رسید نهایی ، اوراق ، خواهد بود .
ماده 16 ـ ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم جهت پرداخت سود واصل اوراق مشارکت در سر رسید های مربوط تامین و در اختیار عامل قرار دهد . هرگونه تاخیر در تامین منافع فوق مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرار داد عاملیت خواهد شد .
ماده 17 ـ ناشر موظف است به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق پذیرفته و آن تعهدات ، مورد تایید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است .
ماده 18 ـ اعطای هرگونه امتیازی به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است .
تبصره ـ اعطای این گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می آید که باید به موقع ایفا گردد و تاخیر در اعطای آنها مشمول خسارت ناشی از تاخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود .
ماده 19 ـ ناشر موظف است چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار ( که با مجوز سازمان بورس صورت گیرد ) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل باز خرید قبل از سر رسید باشد ، وجوه لازم را جهت باز خرید اوراق طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد .
ماده 20 ـ ناشر موظف است حق الزحمه انجام خدمات امین را به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و امین پرداخت نماید و بلافاصله پس از فروش اوراق سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیتهای خود ، مستقر و به مورد اجرا گذارد.
تبصره ـ امین طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت از مفاد این ماده مستثنی است .
ماده 21 ـ ناشر موظف است اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرائی طرح را همراه اظهار نظر امین پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه باز بانک مرکزی ، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر نماید .
ماده 22 ـ امین موظف است نسبت به مصرف وجوه ، نگهداری حسابها و صورت های مالی طرح رسیدگی و اظهار نظر نماید و گزارش های مربوط را حداکثر هر شش ماه یک بار به بانک مرکزی ارایه دهد .
ماده 23 ـ امین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در طرح همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهار نظر نماید همچنین امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین میشود نسبت به کفایت روشهای حسابداری ناشر در طرح رسیدگی و اظهار نظر نماید .
ماده 24 ـ عامل ، اوراق مشارکت را برای فروش و سود علی الحساب اوراق را پس از کسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت می نماید .
ماده 25 ـ عامل ، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده 15 این آیین نامه بازپرداخت می نماید .
ماده 26 ـ عامل ، سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات و تایید بانک مرکزی پرداخت می نماید .
ماده 27 ـ چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 قانون حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تعیین میشود .
ماده 28 ـ شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تایید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط میتوانند مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند .
ماده 29 ـ اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار در این صورت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تفویض ، موجودی سهام شرکتهای مذکور را تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید .
ماده 30 ـ اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت ( سهامی عام ) باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را میدهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد .
تبصره ـ ما به التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب میتواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد .
ماده 31 ـ حق تقدم سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت منتفی خواهد بود .
ماده 32 ـ شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل ورقه مشارکت به سهام باید در ورقه مشارکت قید شود تبدیل و تعویض ورقه مشارکت به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه مشارکت است .
ماده 33 ـ در مورد ماده 30 هیات مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام عرضه شده است سرمایه شرکت افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد .
ماده 34 ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 30 تا سر رسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت ، شرکت نمی تواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق باز خرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارد شده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند نیز می گردد این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذکور سهامدار محسوب میشوند .
ماده 35 ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 30 تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقبا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالک میشوند حفظ شود . به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق که متعاقبا اوراق خود را به سهام تبدیل می کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند .
ماده 36 ـ در قراردادهای مشارکت در صورت توافق طرفین میتوان داور تعیین نمود .
ماده 37 ـ وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریهای و سایر دستگاههای اجرائی موظفند اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را به عنوان وثیقه طرفهای معامله در قراردادهای مربوط بپذیرند .
ماده 38 ـ دریافت مجوز انتشار اوراق از سوی ، ناشر قبولی عاملیت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین طرح به منزله قبول کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجرائی آن است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/05/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.