×

آئین نامه اجرائی تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور

آئین نامه اجرائی تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-تبصره-35-قانون-بودجه-سال-1377-کل-کشور
شماره 38819 /ت 19714 هـ - 14/6/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 29ـ 36 ـ 357 /102 مورخ 19/2/1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «هـ» تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، آیین نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ تعاریف :
در این آیین نامه « عبارتهای مشروح» زیر دارای تعاریف مربوط می باشند :
الف ـ دستگاه واگذارنده : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتها و سازمانهای موضوع بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 کل کشور .
ب ـ کمیته : کمیته موضوع بند «ج» تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور .
ج ـ گروههای پیگیری و نظارت : گروههای موضوع جز (7) تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور .
ماده 2 ـ دستگاههای واگذارنده مکلفند در چهارچوب مفاد این آیین نامه در مورد واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات خود اقدام نمایند .
ماده 3 ـ به منظور تعیین تکلیف کلیه شرکتها ، دستگاههای واگذارنده مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ارایه اطلاعات زیر در مورد کلیه شرکتهای موضوع بند «الف» ماده 1 این آیین نامه ( شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم به هر میزان ) به دبیرخانه کمیته اقدام نمایند :
3 ـ 1 ـ اعلام اسامی شرکتهای قابل واگذاری به همراه پیشنهاد روش واگذاری و زمانبندی واگذاری
3 ـ 2 ـ اعلام اسامی شرکتهایی که باید منحل شوند و زمانبندی انحلال .
3 ـ 3 ـ اعلام اسامی شرکتهایی که باید دولتی باقی بمانند با ذکر دلایل آن .
تبصره ـ دبیرخانه کمیته مکلف است اطلاعات ارایه شده از طرف دستگاههای واگذارنده موضوع این ماده را جمع بندی و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیته ارایه نماید کمیته مکلف است ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت اطلاعات مذکور نسبت به تصویب و ابلاغ فهرست شرکتهای قابل واگذاری شرکتهای قابل انحلال و روش واگذاری آنها به همراه برنامه زمانبندی لازم همچنین ابلاغ فهرست شرکتهایی که باید دولتی باقی بمانند اقدام نماید .
ماده 4 ـ دستگاههای واگذارنده مکلفند گزارش عملکرد خود متضمن آمار و اطلاعات مورد نیاز را در چهارچوب تصمیمات و مصوباتی که از طرف کمیته ابلاغ می گردد ، مستمرا تهیه و به دبیرخانه کمیت ارسال دارند . دبیرخانه کمیته مکلف است نتیجه اقدامات نهایی دستگاههای واگذارنده را به اطلاع کمیته برساند .
ماده 5 ـ در واحدهایی که سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دارای سهام اصالتی می باشد سهام مذکور همانند سایر سهام قابل واگذاری ، براساس این آیین نامه واگذار خواهد شد .
تبصره 1 ـ سهام وکالتی موجود نزد سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از شمول این آیین نامه مستثنا است .
تبصره 2 ـ سهامی که توسط سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از دستگاههای واگذارنده به قیمت میانگین قیمت اسمی و روز خریداری شده از شمول این ماده مستثنا است و سازمان مزبور مکلف است این نوع سهام را به کارگران واجد شرایط به قیمت میانگین قیمت اسمی و روز واگذار نماید .
تبصره 3 ـ هر یک از کارگران شاغل در واحدهای مورد واگذاری در صورت تمایل میتوانند با پرداخت ثمن معامله تا میزان سه میلیون ریال از سهام قابل واگذاری همان واحد را با اولویت و مستقیما خریداری نمایند دستورالعمل نحوه واگذاری و پرداخت قیمت توسط کمیته تعیین می شود .
ماده 6 ـ سیاستها و روش های اجرائی و دستورالعمل نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شرکتهای حداکثر ظرف یک ماه از تصویب این آیین نامه توسط کمیته تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 7 ـ کلیه دستگاههای واگذارنده موظفند در تشکیل گروههای پیگیری و نظارت که تحت نظر کمیته در دبیرخانه تشکیل میشود همکاری نمایند .
ماده 8 ـ درآمد حاصل از فروش واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهام آنها متعلق به دولت است (نسبت به سهام تعلق به دولت ) باید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 قسمت سوم قانون بودجه سال 1377 کل کشور واریز گردد .
ماده 9 ـ وجوه حاصل از فروش ، واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است ( به نسبت سهام متعلق به آنها ) باید حسب مورد در چهار چوب بودجه مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی ذیربط با اولویت به مصرف هزینه های سرمایه ای و پرداخت بدهیهای شرکتهای دولتی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 برسد .
ماده 10 ـ در اجرای بند «ج» تبصره 35 مذکور ، دبیرخانه کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود و دبیر اجرائی آن با پیشنهاد معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته تعیین می گردد .
ماده 11 ـ شرایط تعیین شده توسط دستگاه .واگذارنده پس از تایید کمیته در آگهی فروش درج خواهد شد .
ماده 12 ـ به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای این تبصره کمیته میتوانند حسب مورد نسبت به برقراری انواع حمایتهای قانونی اقدام نماید.
ماده 13 ـ تامین اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیته توسط سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت و پرداخت خواهد شد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/06/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.