جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

شماره 39013 /ت 20166 هـ - 15/6/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/6/1377 تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره2 به ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ـ موضوع تصویبنامه شماره 10315/ت 19504 هـ مورخ 26/2/1377 افزوده میشود و عنوان تبصره فعلی ماده یاد شده به تبصره 1 تغییر می یابد :
« تبصره 2 ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود نسبت به تضمین مجدد تسهیلات قبلی شرکتهای دولتی که براساس مقررات با تضمین آن سازمان اخذ شده است و بازپرداخت آن در سال 1377 با برقراری تسهیلات مصوب شرکت ذی ربط مندرج در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور میسر است ، اقدام نماید . »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :