جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 37600 /ت 17799 هـ 15/6/1377

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پیشنهاد شماره 5202/1 س ـ 7721/102 مورخ 23/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 2 ماده5 قانون همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمود :
تصویبنامه شماره 121446 /ت 15625 هـ مورخ 16/10/1375 ـ موضوع اصلاح اساسنامه سازمان بیمه خدماتی درمانی ـ به شرح زیر اصلاح میشود :
1 ـ عبارت « مصوب وزرای عضو مجمع عمومی » در بندهای 1 ، 3، 4 و 5 به عبارت « مصوب مجمع عمومی » اصلاح میشود .
2 ـ عبارت « ارایه آن جهت تصویب مرجع ذیربط » در بند 6 به عبارت «ارایه آن جهت تصویب مراجع قانونی » اصلاح میشود .
3 ـ عبارت « و ذخیره آن برای تداوم استفاده بیمه شدگان در دوران دریافت مستمری » در بند 2 به عبارت « جهت تداوم استفاده بیمه شدگان در دوران دریافت مستمری » اصلاح میشود .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 3290/21/77 مورخ 4/6/1377 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :