جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 35390/ت 20138 هـ - 15/6/1377

نهاد ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/5/1377 تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره به ماده 6 آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف شماره 25584/ت 18834 هـ مورخ 8/10/1376 ـ افزوده می شود:
« تبصره ـ دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و مستقر میشود . »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :