جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 819/29 - 31/5/1377

فصل اول ـ تشکیلات
بخش اول : انتخاب ، اشتغال ، تمدید
الف : ترتیب انتخاب
ماده 1 ـ قوه قضاییه در صورت نیاز از طریق روزنامه های کثیر الانتشار از داوطلبان واجد شرایط مترجمی دعوت می نماید تا درخواست خود را از ظرف مهلت معینه در تهران به اداره فنی قوه قضاییه از طریق پست ارسال نماید .
ماده 2 ـ درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد :
1ـ یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه .
2 ـ 2 قطعه عکس 4 × 3
3 ـ تصویر مصدق بالاترین مدرک تحصیلی ( داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود )
4 ـ گواهی عدم سو پیشینه ( برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوط مبنی بر اشتغال کافی است .)
5 ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
ماده 3 ـ درخواست مترجمی رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت و برای هر داوطلب پرونده جداگانه ای تشکیل میشود اداره فنی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محل و یا از طریق مقتضی دیگر درباره صلاحیت داوطلب تحقیق به عمل آورده ، نتیجه را در پرونده وی منعکس می نماید .
ماده 4 ـ اداره فنی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رییس یا معاون اداره فنی و یک نفر که به زبان خارجی مربوط تسلط کامل داشت باشد و یک نفر از قضات به انتخاب معاون قضایی ریاست قوه قضاییه مطرح می سازد و واجدین صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت میکند . دعوت کتبا و حداقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان به عمل می آید .
ماده 5 ـ امتحان از کلیه واجدین صلاحیت در تهران در تاریخ معین که از طرف اداره فنی از طریق روزنامه های کثیر الانتشار اعلام خواهد شد زیر نظر اداره فنی به وسیله هیات ممتحنه مذکور در ماده 4 بعمل آمده و در سه مرحله به صورت امتحان عمومی زبان ، امتحان تخصصی ترجمه و شفاهی خواهد بود .
تبصره : هیات ممتحنه از سه نفر اشخاص متبحر در زبان مورد نظر به انتخاب اداره فنی تشکیل می گردد در صورت عدم دسترسی به تعداد مذکور ممکن است از تعداد کمتر استفاده شود .
ماده 6 ـ امتحان عمومی زبان به صورت کتبی سئوالات چهار گزینه ای در سطح تافل در زبان انگلیسی و هم سطح آن در سایر زبانها خواهد بود.
سئوالات امتحان به صورت تشریحی از زبان فارسی به زبان مورد نظر و بالعکس خواهد بود .
تبصره 1 ـ داوطلبانی که در امتحان مرحله عمومی حد نصاب نمره قبولی را احراز نکرده باشند میتوانند درخواست تجدید نظر بدهند در این مرحله ورقه امتحان توسط استاد مصحح باز بینی خواهد شد .
تبصره2 ـ برای انجام مرحله عمومی از بانک سئوالات که به همین منظور تشکیل میگردد استفاده خواهد شد .
تبصره 3 ـ استفاده از فرهنگ لغات در امتحانات تخصصی تشریحی مجاز است .
ماده 7 ـ سئوالات امتحان مرحله تخصصی به صورت ترجمه از زبان فارسی به زبان خارجی و بالعکس می باشد و طرح سئوالات و تصحیح اوراق امتحان زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده 4 و توسط هیات ممتحنه مذکور در تبصره ماده 5 صورت می گیرد و نمره ای که به هر یک از سه مرحله داده میشود از عدد 100 منظور می گردد و نمره هر ورقه در ذیل یا ظهر آن به حروف و عدد ثبت شده و به امضا هیات ممتحنه می رسد .
تبصره 1 ـ هر داوطلب میتواند درخواست اعتراض به ورقه خود را ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اعلام نتیجه امتحان کتبی به اداره فنی تسلیم نماید و رییس اداره فنی میتواند ورقه داوطلب را به شخص یا هیات ممتحنه دیگری واگذار نماید .
ماده 8 ـ قبولی در امتحان به نحو مذکور در ماده 7 و تبصره 1 برای شرکت در امتحان شفاهی الزامی است .
ماده 9 ـ اداره فنی از قبول شدگان به ترتیب مذکور در تبصره 1 ماده 7 برای انجام امتحان شفاهی دعوت می نماید امتحان شفاهی زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده 4 انجام می گیرد اداره فنی تعداد مترجم رسمی مورد احتیاج را به ترتیب از بین کسانی که دارای نمره بیشتری می باشند انتخاب می کند .
ماده 10 ـ انتخاب شدگان باید حداقل یک سال نزد یک مترجم رسمی همزبان که حداقل 10 سال تجربه مترجمی رسمی داشته باشند با معرفی داوطلب و تایید مترجم رسمی مذکور و اداره فنی کار آموزی نموده و کار آموز باید در مدت کار آموزی زیر نظر مترجم سرپرست خود گواهی اتمام دوره کار آموزی و پیشرفت تجربی را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید در غیر این صورت دوره کار آموزی برای یک بار دیگر تمدید خواهد شد .
تبصره ـ در رشته هایی که سابقه مترجمی کمتر از 10 سال است شروط مقرر در فوق از حیث مدت 10 سال رعایت نخواهد شد .
ماده 11 ـ قبول شدگان در حضور کمیسیون مذکور در ماده 4 به شرح زیر سوگند یاد میکنند .
« به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که در امر ترجمه قلم از زبان خود را جز به راستی و حقیقت به کار نبرم و در سمت مترجمی راز دار و امین باشم » پس از انقضا مدت کار آموزی و ارایه گواهی ، اداره فنی بر حسب تخصص داوطلب پروانه مترجمی رسمی تخصصی و الا پروانه مترجمی رسمی به نام داوطلب صادر و پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی به آنان تسلیم می کند پروانه مترجمی باید دارای عکس و نمونه امضا باشد .
ب : محل و شرایط اشتغال
ماده 12 ـ مترجم رسمی در غیر حوزه قضایی محل و آدرسی که در پروانه وی منعکس می باشد حق اشتغال ندارد و در صورت عدم اقامت در محل مذکور پروانه تمدید نخواهد شد .
ماده 13 ـ اداره فنی در صورت نیاز مشخصات کامل مترجمان را به وسیله روزنامه رسمی و دفترچه های مخصوص منتشر می کند .
ماده 14 ـ مترجم رسمی حق تغییر محل کار را از حوزه ای که در پروانه وی درج گردیده به حوزه دیگر ندارد و هرگونه تغییر محل از شهرستان به تهران به تقاضای مترجم رسمی و موافقت کتبی رییس دادگستری و اداره فنی پس از موفقیت در امتحان شفاهی و مصاحبه و تصویب معاونت قضایی رییس قوه قضاییه ممکن خواهد بود و مراتب در پروانه مترجمی درج خواهد گردید .
ماده 15 ـ مترجم رسمی میتواند فقط یک دارالترجمه یا موسسه ترجمه رسمی دایر نماید . در غیر اینصورت به عنوان متخلف از ادامه کار وی توسط اداره فنی قوه قضاییه جلوگیری به عمل خواهد آمد .
تبصره ـ اداره فنی موظف است علاوه بر تعقیب قانونی مسئول یا مسئولین دارالترجمه هایی که بر خلاف مقررات این آئین نامه دایر هستند از ادامه فعالیت آنها با کمک نیروی انتظامی جلوگیری به عمل آورد .
ماده 16 ـ دایر کردن موسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسئولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسئولین این گونه موسسات طبق مقررات کیفری با اعلام اداره فنی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
ج : تمدید پروانه
ماده 17 ـ مترجم رسمی باید با در دست داشتن مفاصا حساب مالیاتی سنوات گذشته یا گواهی مراجعه به دارایی به منظور تصفیه حساب مالیاتی هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای تمدید پروانه خود به اداره فنی مراجعه نماید ، در صورتیکه موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره فنی تمدید میشود اداره فنی و دادگستری شهرستان از تصدیق امضا مترجمی که پروانه وی تمدید نشده ممنوع می باشند اداره فنی تمدید پروانه را به دادگستری اطلاع میدهد .
بخش دوم : شورای عالی ترجمه
ماده 18 ـ نظر به ماده 9 این قانون شورایی تحت عنوان « شورای عالی ترجمه » به ریاست معاون قضایی رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد .
ماده 19 ـ شورای عالی ترجمه علاوه بر معاون قضایی که رییس شورا می باشد و رییس اداره فنی که در شورا عضویت ثابت دارد دارای 7 عضو دیگر است که 1 نفر از مترجمان رسمی زبان انگلیسی و 1 نفر از زبان آلمانی و 1 نفر زبان فرانسه و یک نفر زبان عربی و یک نفر از اساتید زبان انگلیسی و یک نفر از اساتید زبان آلمانی و یک نفر از اساتید زبان عربی از بین برجسته ترین مترجمان رسمی و استادان رشته های زبان و مترجمی دانشگاهها و موسسات عالی به حکم ریاست قوه قضاییه منصوب میشوند .
تبصره ـ مترجمان رسمی عضو شورا به پیشنهاد اداره فنی و اساتید دانشگاه با هماهنگی وزارت علوم و آموزش عالی انتخاب و پیشنهاد می شوند .
ماده 20 ـ وظایف شورای عالی ترجمه به قرار زیر است :
1 ـ رسیدگی به موضوعاتی که مترجمان رسمی در ارتباط با انجام ترجمه های رسمی تقاضای ارایه طریق و راهنمایی می کنند .
2 ـ رسیدگی و اعلام نظر مشورتی در باب سئوالاتی که از طرف رییس اداره فنی قوه قضاییه در باب ترجمه رسمی مطرح می گردد .
3 ـ ارایه نظر مشورتی در اختلاف بین مترجم رسمی و صاحبان اسناد ترجمه شده که پرونده آن در هیات رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی مطرح است .
4 ـ اتخاذ تصمیم درباره تعیین بهترین و مطلوبترین معادلها در زبانهای خارجی و برای لغات و اصطلاحات فارسی در مواردی که مترجمان رسمی به یک نتیجه واحد دست نیافته اند و از لغات اصطلاحات و تعبیرات متفاوتی در یک مورد خاص استفاده می نمایند و ایجاد رویه نسبی در امر ترجمه از فارسی به زبانهای خارجی و بالعکس و تهیه الگوهای مناسب و مطلوب در این زمینه .
تبصره ـ شورای عالی ترجمه نمی تواند وضع لغات جدید فارسی به عنوان معادلهای خارجی که از وظایف فرهنگستان زبان است بپردازد لکن میتواند معادلهایی برای کلمات خارجی که در زبان فارسی وارد شده اند به فرهنگستان زبان پیشنهاد نماید .
5 ـ بر قراری ارتباط با مراکز علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و آموزشی داخلی و خارجی و به کار گیری ابزار و شیوه های نوین در جهت آخرین نیازهای علمی مترجمین کشور .
6 ـ بررسی و اعلام نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف دستگاههای دولتی و مراکز علمی و آموزشی کشور و نظایر آن به شورا ارجاع میشود .
ماده 21 ـ شورای عالی ترجمه میتواند نتیجه بررسی های خود را به صورت مقامات و نشریات ادواری یا به صورت فرهنگهای تخصصی نظیر فرهنگهای حقوقی ، اداری ، اقتصادی ، پزشکی ، فنی و غیره منتشر نماید و در این زمینه میتواند از نظر مشورتی استادان علو تخصصی و فقها استفاده نماید پدید آورندگان این گونه کتب و فرهنگها از مزایای حقوقی و مترجمین و حق التالیف قانونی بهره مند خواهند شد .
ماده 22 ـ به اعضای شورای عالی طبق مقررات حق حضور پرداخت خواهد شد .
ماده 23 ـ شورای عالی ترجمه میتواند در چهارچوب همکاریهای علمی و پژوهشی در زمینه امر ترجمه با دانشگاهها و سایر موسسات علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور قراردادهای همکاری برای اجرای طرحهای ویژه منعقد نماید .
تبصره ـ مواردی که از وظایف شورای عالی که انجام آن مستلزم هزینه های مالی است پس از تایید معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری و تامین اعتبارات مربوطه قابل اجرا می باشد .
ماده 24 ـ شورای عالی ترجمه براساس نیاز جامعه و میزان مراجعات و تعداد ارباب رجوع در هر زمان اولویتهای لازم را در انجام وظایف فوق در نظر گرفت و زبانهای مهجور که طبق آمار اداره فنی کمتر محل مراجعه واقع می شوند از آخرین اولویتهای برخوردار هستند و در حال حاضر زبانهای انگلیسی و آلمانی در درجات اول و دوم اولویت قرار دارند .
ماده 25 ـ امور اداری و دفتری شورای عالی ترجمه در اداره فنی قوه قضاییه متمرکز است و اداره مذکور وظایف دبیرخانه آن شورا را به عهده خواهد گرفت .
ماده 26 ـ شورای عالی در اولین جلسه خود یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهد کرد و برای انجام وظایف خود میتواند با دعوت از صاحبنظران کمیته های تخصصی فرعی تشکیل دهد .
ماده 27 ـ برای تشکیل هر جلسه با ذکر موضوعاتی که در دستور جلسه است دعوت نامه با امضا رییس شورای عالی ترجمه برای کلیه اعضا به نشانی آنان ارسال خواهد شد جلسات شورای عالی ترجمه با حضور حداقل بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات به رای اکثریت اتخاذ خواهد شد .
ماده 28 ـ در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای شورای عالی ترجمه ، عضو جانشین به پیشنهاد شورا و با حکم ریاست محترم قوه قضاییه منصوب میگردد . و در صورت غیبت بدون عذر موجه هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی عضو مذکور مستعفی شناخته شده و جانشین وی تعیین و منصوب خواهد شد .
فصل دوم ـ نحوه اداره
ماده 29 ـ چنانچه مترجمین رسمی به صورت موسسه به ترجمه زبانهای مختلف اشتغال داشته باشند موسسه مذکور باید یکی از مترجمین را به عنوان مدیر موسسه به اداره فنی معرفی نماید فرد معرفی شده مسوول نظارت بر اداره کلیه امور موسسه خواهد بود . لکن امر رافع مسئولیت دیگر مترجم رسمی زبان مورد نظر در قبال تخلفات مرتکب شده نخواهد بود .
ماده 30 ـ دادگاه یا هر مقام رسمی دیگر که به مترجم کار ارجاع میکند باید طرز رفتار او را مراقبت و هرگونه تخلفی را که مشاهده نماید به اداره فنی گزارش دهد .
ماده 31 ـ اداره فنی موظف است اسناد و مدارک تحصیلی و کلا اوراقی را که از طرف مراجع رسمی ذیصلاح برای ترجمه به آن اداره فرستاده میشود در صورت پرداخت هزینه به مترجم رسمی ارجاع و پس از ترجمه و گواهی امضا اعاده نماید .
ماده 32 ـ برای مترجمی زبانهایی که در آن زبان مورد نظر مترجم رسمی وجود ندارد اداره فنی و دادگستری های شهرستانها میتوانند از خبرگان محلی پس از اتیان سوگند التزام به صحت گفتار استفاده کنند .
ماده 33 ـ سازمان ثبت شرکتها تقاضای ثبت موسسات مترجمی را خواهد پذیرفت که علاوه بر داشتن شرایط قانونی پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشد .
ماده 34 ـ دارالترجمه هایی که قبل از تاریخ تصویب این آئین نامه دایر بوده اند موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه وضع خود را با مقررات آن تطبیق داده و ادامه فعالیت آنها منوط به قبول مسوولیت دارالترجمه از طرف یک نفر مترجم رسمی و موافقت اداره فنی قوه قضاییه میباشد .
ماده 35 ـ مترجم مسئول باید در دارالترجمه که مسئولیت آن به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغییراتی که در اداره دارالترجمه موثر است به اطلاع اداره فنی قوه قضاییه برساند .
ماده 36 ـ علامت قوه قضاییه ، نام و نام خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلو دارالترجمه بدین شرح قید گردد .
قوه قضاییه
دارالترجمه رسمی شماره ...... مترجم مسئول ...... شماره پروانه مترجمی رسمی ....
ماده 37 ـ کسانی که بدون داشتن پروانه مترجمی از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه مبادرت به تاسیس دارالترجمه و یا ادامه فعالیت غیر قانونی دارالترجمه بنمایند با اعلام اداره فنی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مسئولیت نظارت بر صحت اجرا و پیگردهای لازم بر عهده اداره فنی است اداره مزبور موظف است نسبت شناسایی دارالترجمه هایی که بر خلاف مقررات مشغول فعالیت هستند اقدام و اداره اماکن نیروهای انتظامی نیز ادامه کار آنها جلوگیری به عمل آورد.
فصل سوم : وظایف مترجم رسمی و مقررات انتظامی
الف : وظایف مترجم رسمی
ماده 38 ـ وظایف مترجم رسمی به قرار زیر است:
1 ـ ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد درخواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم میگردد .
2 ـ ترجمه اظهارات اصحاب دعوی یا وکلای آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضایی و طرفین معامله یا وکلای آنان یا شهود در دفاتر اسناد رسمی .
3 ـ گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده است .
ماد 39 ـ مترجم رسمی باید دارای دفتر ثبت و برگ رسید و مهر به شرح زیر باشد .
1 ـ دفتر ثبت که شماره ردیف و مشخصات کارهای ارجاعی شامل نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی اگر از صاحب سند باشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد در آن ثبت میشود این دفتر به وسیله اداره فنی تهیه و برگ شماری و منگنه و مهر و در اختیار مترجمین رسمی قرار خواهد گرفت .
2 ـ برگ رسید که نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی ( اگر غیر از صاحب سند باشد ) و تاریخ استرداد و میزان دستمزد ترجمه در آن ثبت و هنگام دریافت سند به متقاضی ترجمه داده میشود .
3 ـ مهر که در آن نام و نام خانوادگی مترجم و زبانی که مترجم رسمی آن است و شماره پروانه مترجمی رسمی قید شده و مترجم با آن ذیل اوراق ترجمه را مهر می کند دفتر و رسید و مهر مذکور طبق نمونه موجود در اداره فنی تهیه میشود .
ماده 40 ـ مترجم رسمی موظف است :
1ـ ترجمه سند را روی برگ مخصوص که شکل و اندازه آن از طریق اداره فنی تعیین میشود بدون غلط و قلم خوردگی و حک و اصلاح به هزینه خود ماشین و در پایان آن مطابقت ترجمه را با اصل تصدیق و با قید تاریخ ترجمه امضا کند هرگاه ترجمه سندی از یک سندی از یک صفحه تجاوز کند مترجم باید زیر هر صفحه تصریح کند و بقیه در صفحه بعدی ترجمه شده است و ذیل تمام صفحات را امضا و آنها را منگنه یا پلمپ نماید و بین اعضا مترجم و متن ترجمه شده نباشد فاصله باشد .
تبصره : مترجم رسمی باید در نگهداری اوراق مخصوص ترجمه که با قید شماره و ترتیب در اختیار وی قرار می گیرد نهایت دقت را نماید اوراق مذکور نباید به صورت سفید مهر و امضا شده در اختیار دیگران قرار گیرد و چنانچه هنگام استفاده اوراق مذکور مخدوش و غیر قابل استفاده گردد باید در محل مطمئن آن را تا سه سال نگهداری نماید .
2 ـ گواهی مطابقت رونوشت یا فتوکپی با اصل اسناد خارجی باید ذیل اوراق مورد گواهی به عمل آید و در صورت تعداد صفحات ذیل هر صفحه گواهی و امضا و به ترتیب بند یک با ذکر تعداد و منضمات منگنه یا پلمپ شود .
3 ـ مترجم رسمی موظف است تصویری از اصل سند را به انضمام یک نسخه تایید شده از ترجمه آن برای بایگانی خود را تهیه و تا سه سال نگهداری نماید و در صورت مطالبه اداره فنی یا سایر مراجع ذیصلاح آن ارایه دهد .
ماده 41 ـ مترجم رسمی نمی تواند از قبول کاری که از طرف اداره فنی یا دادگستری محل به او رجوع میشود بدون عذر موجه خودداری کند و یا آن را به تاخیر بیندازد . وقت لازم برای ترجمه اسناد و مدارک عند اللزوم از طرف اداره فنی یا دادگستری محل تعیین خواهد شد .
ماده 42 ـ در صورتی که مترجم رسمی به لحاظ بیماری یا ماموریت یا هر علت دیگری قادر به انجام کار ترجمه نباشد باید به فوریت مراتب را به اداره فنی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها به متقاضی اعلام نماید و هرگاه اسناد و اوراق برای ترجمه نزد او باشد این اسناد و اوراق را سریعا مسترد دارد .
ماده 43 ـ با دعوت کتبی مقام صلاحیتدار مترجم رسمی مکلف است در محل مقرر حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا به اطلاع آن مقام برساند .
ماده 44 ـ مترجم رسمی باید ضمن رعایت امانت تمام اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراق را که برای ترجمه به او داده میشود جز و کلمه به کلمه به نحوی که از لحاظ مضمون و مفهوم کاملا با اصل برابر باشد ترجمه نماید و حق ندارد چیزی را حذف و یا اضافه کند و در صورتی که سند مخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسیدی که به صاحب سند می دهد قید کند .
تبصره 1 ـ مترجم رسمی میتواند ترجمه رسمی اسناد را با ذکر نام مترجم و تاریخ ترجمه سند به زبان دیگری ترجمه رسمی نماید .
تبصره 2 ـ در مورد اسناد رسمی تشخیص مواردی که ترجمه آنها ضرورتی ندارد با اداره فنی است و رعایت دستورات اداره مذکور در این مورد برای مترجم الزامی است .
تبصره 3 ـ ترجمه فاکس و تلکس که صحت متن آن توسط دستگاه مربوطه تعیین شده باشد بلا اشکال است .
تبصره 4 ـ مترجم موظف است تصویر اصل سند را به متن ترجمه شده ضمیمه و پلمپ نماید .
ماده 45 ـ مترجم رسمی مسئول حفظ و مراقبت از اسنادی است که برای ترجمه به او سپرده میشود و موظف است اسناد را به همان صورتی که تحویل گرفته مسترد دارد .
ب : مقررات انتظامی
ماده 46 ـ هرگاه اشتباه مترجم رسمی به تصدیق دو نفر از مترجمین رسمی دیگر به انتخاب اداره فنی و در امر ترجمه محرز شود و خساراتی بابت وجه تمبر و تصدیق امضا و سایر هزینه های مربوط به امر ترجمه متوجه صاحب سند گردد مترجم موظف است با اخطار اداره فنی در جبران خسارات وارده یا جلب رضایت صاحب سند اقدام کند در غیر اینصورت توسط اداره فنی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت .
تبصره ـ در خصوص این ماده و ماده 43 در صورت احراز عمد مترجم رسمی چنانچه عمل وی مطابق با ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 باشد قابل تعقیب کیفری خواهد بود .
ماده 47 ـ مرجع تعقیب انتظامی مترجم رسمی اداره فنی است و همین که از تخلف در تهران و سایر شهرستانها راسا یا حسب اعلام مراجع رسمی یا شکایت اشخاص اطلاع حاصل نماید مکلف است تقاضای تعقیب وی از هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی که محل تشکیل آن در اداره فنی خواهد بود درخواست نماید .
تبصره ـ دفتر اداره فنی عهده دار امور دفتری هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز خواهد بود .
ماده 48 ـ اداره فنی در هر رشته از زبانهایی که برای آنها مترجم رسمی وجود دارد 2 نفر را به عنوان اعضا هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی به معاونت قضایی قوه قضاییه معرفی می نماید که پس از تصویب رییس قوه قضاییه کتبا به این سمت منصوب میشود .
ماده 49 ـ دفتر همزمان با تسلیم درخواست رسیدگی اداره فنی برای تعقیب مترجم رسمی به مرجع انتظامی شکایت اداره فنی را به مترجم ابلاغ و وی میتواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را به دفتر ارسال یا تسلیم نماید .
ماده 50 ـ دفتر با وصول پاسخ یا عدم وصول آن ظرف مهلت مقرره مراتب را به مرجع انتظامی گزارش و مرجع مذکور با دعوت از نماینده اداره فنی و مترجم رسمی مورد تعقیب رسیدگی خواهد نمود عدم حضور مترجم رسمی یا نماینده اداره فنی مانع رسیدگی به مورد یا موارد تخلف نخواهد بود .
ماده 51 ـ معاون قضایی همینکه میتواند از سو رفتار و اخلاق مترجم رسمی مطلع شد و یا اینکه نامبرده را فاقد یکی از شرایط بندهای ج الی ز از ماده 13 این قانون تشخیص داد به تعقیب انتظامی او بدهد و همچنین در مواردی که اشتغال او را به مترجمی منافی با حیث مترجمی رسمی تشخیص داد تقاضای تعلیق وی را از شغل مترجمی از هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی می نماید تعلیق مترجم رسمی موکول به رای هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی خواهد بود .
ماده 52 ـ چنانچه مترجم رسمی به اتهام ارتکاب بزهی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد و عمل ارتکابی به تشخیص مرجع انتظامی مغایر با شئون مترجم رسمی باشد از سمت مترجمی رسمی معلق خواهد شد و در صورت صدور رای قطعی برائت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب رفع تعلیق به عمل خواهد آمد چنانچه درباره متهم قرار تعلیق تعقیب کیفری یا حکم به تعلیق اجرای مجازات صادر شود رفع تعلیق وی با مرجع انتظامی خواهد بود .
فصل چهارم ـ حق الزحمه مترجم
ماده 53 ـ حق الزحمه مترجم رسمی به قرار زیر است :
1 ـ برای ترجمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه هشتاد ریال.
2 ـ برای ترجمه های فوری هر کلمه 120 ریال .
3 ـ برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی غیر فوری از زبان بیگانه به فارسی یا بالعکس و به تناسب تعداد کلمات فنی و تخصصی هر کلمه از یکصد ریال تا یکصد و شصت ریال .
4 ـ برای ترجمه کلمات مشکل و تخصصی و فنی فوری از زبان بیگانه به فارسی یا بالعکس هر کلمه 120 تا 180 ریال به تشخیص اداره فنی یا دادگستری محل .
5 ـ کلمات از قبیل کتابخانه و دهکده یک کلمه محسوب میشود .
6 ـ حروف ربط و اضافه یک کلمه محسوب خواهد شد .
7 ـ در ترجمه اعداد تا 5 رقم مستقل یک کلمه به شمار میرود .
8 ـ چنانچه متقاضی از ترجمه ای بیش از یک نسخه بخواهد بابت نسخ اضافی تا سه نسخه اول ریال برای نسخ بعدی به ازا هر سه نسخه اضافی 15% بر مبلغ قبل آن اضافه خواهد شد و حق امضا مترجم برای نسخه های اضافی تا 3 نسخه هزار و پانصد ریال .
9 ـ حق الزحمه گواهی مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده 75 ق . آ . د . م وسیله مترجم رسمی انجام شود هر صفحه هزار و پانصد ریال است .
10 ـ حق الزحمه مترجم برای ترجمه شفاهی تا ی ساعت 50 هزار ریال و مازاد بر یک ساعت به ازای هر ساعت اضافی 15 هزار ریال خواهد بود که متقاضی باید قبل از تشکیل جلسه حداقل حق الزحمه را به طور علی الحساب در صندوق دادگستری تودیع و قبض آن را ارایه نماید .
11 ـ هزینه سفر مترجمان رسمی بر طبق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در آئین نامه مربوط و اصلاحات بعدی خواهد بود .
12 ـ پول تمبر و نسخ اضافی و هزینه پلمپ به عهده متقاضی است .
ماده 54 ـ در صورت اقتضا از طرف اداره فنی در خرداد ماه هر سال کمیسیونی مرکب از رییس یا معاون اداره فنی و نماینده معاونت قضایی رییس قوه قضاییه و 2 نفر مترجم رسمی به انتخاب اداره فنی تشکیل و با توجه به افزایش یا کاهش هزینه زندگی نسبت به تعدیل حق الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده 53 آئین نامه اقدام خواهد شد .
ماده 55 ـ امضا مترجم ذیل ترجمه یا رونوشت یا فتوکپی اسناد و اوراق در مرکز وسیله اداره فنی و در شهرستانها وسیله یکی از قضات دادگستری محل که به پیشنهاد اداره فنی تصویب معاون قضایی تعیین خواهد شد تصدیق و به مبلغ مقرر قانونی تمبر الصاق میشود .
ماده 56 ـ در صورت تعلیق یا انفصال یا غیبت طولانی یا حجر یا بیماری طولانی یا فوت مترجم رسمی بنا به تقاضای اداره فنی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها برگها و اسناد و دفاتر راجع به امور ترجمه جمع آوری و به اداره فنی یا دادگستری محل ارسال میگردد در صورتی که بین آنها اشیا یا اسنادی متعلق به مردم باشد باید در قبال اخذ رسید به صاحبان آنها مسترد شود .
ماده 57 ـ از تاریخ قابل اجرا شدن این آئین نامه کلیه آئین نامه های مربوط به مترجمان رسمی ملغی است .
ماده 58 ـ این آئین نامه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی قابل اجرا است .
ماده 59 ـ این آئین نامه در 58 ماده و 18 تبصره تصویب میشود .
محمد یزدی ـ محمد یزدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :