جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 39359/ ت 19812 هـ - 16/6/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پیشنهاد شماره 5321 مورخ 26/2/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانونی اساسی و ماده 6 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1377 تصویب نمود :
1 ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث برای جبران خسارتهای بدنی برای هر نفر از مبلغ ریال به 80 میلیون ریال افزایش می یابد تعهد شرکتهای بیمه در مورد تعداد زیاندیگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرف مجاز وسیله مجاز وسیله نقلیه خواهد بود ، حداقل مبلغ بیمه در مورد خسارتهای مالی در هر حادثه 2 میلیون ریال می باشد.
2 ـ نرخ حق به میزان 30% افزایش می یابد .
تبصره 1 ـ در صورتیکه در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتی از طرف بیمه گرد نگردد هنگام بیمه نامه به بیمه گذاران بشرح زیر تخفیف داده میشود :
ـ برای یکسال عدم خسارت 5% حق بیمه سالانه .
ـ برای دو سال عدم خسارت 10% حق بیمه سالانه .
ـ برای سه سال عدم خسارت 15% حق بیمه سالانه .
تبصره 2 ـ حق بیمه آن دسته از بیمه گذاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یکساله از یک بار موجب خسارت شوند ، هنگام تجدید بیمه نامه با توجه به نعرفه مورد عمل بشرح زیر افزایش می یابد :
ـ دوبار خسارت 20% حق بیمه سالانه .
ـ سه بار خسارت 40% حق بیمه سالانه .
ـ چهار بار خسارت 60% حق بیمه سالانه .
ـ بیش از چهار بار خسارت 100% حق بیمه سالانه .
3 ـ اختیار هیات وزیران ناشی از ماده 6 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 ، به وزرای عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی تفویض میشود .
پیشنهاد در خصوص ماده 6 مذکور از سوی شورای عالی بیمه به مجمع عمومی بیمه مرکزی ارایه میگردد و ملاک تصمیم گیری موافقت اکثریت وزرای عضو مجمع می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :