جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

شماره 29011 / ت 19850 هـ - 16/6/1377

وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور آئین نامه اجرائی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ تعاریف و مفاهیم
الف ـ بورسیه : به دانشجویی اطلاق می گردد که با رعایت ضوابط ، هزینه های ریالی و ارزی وی از طرف دولت پرداخت گردد .
ب ـ اعزامی : به دانشجویی اطلاق میگردد که با رعایت ضوابط مجوز ارزی دولت ، هزینه های ریالی خود را پرداخت میکند .
ماده 2 ـ در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط تضمین از ضامن اخذ گردیده ، ضامن مکلف به استرداد هزینه ها و ارزهای مصروفه می باشد در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود .
ماده 3 ـ مبلغی که از ضامن دانشجو مطابق این آئین نامه دریافت میگردد پس از واریز به حساب مربوط به موضوع بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور از میزان بدهی دانشجو کسر خواهد شد .
ماده 4 ـ اداره گذرنامه پس از صدور حکم قطعی دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت دانشجو یا ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخروجی آنان تا استهلاک کامل بدهی اقدام خواهد نمود .
تبصره : سفارتخانه ها ، نمایندگیهای ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط با اعلام وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از تمدید یا صدور گذرنامه جدید برای دانشجویان بورسیه و اعزامی خودداری به عمل خواهند آورد .
ماده 5 ـ وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از دانشجویان بورسیه معادل پرداختی ( حسب مورد ما به التفاوت ریالی به بالاترین نرخ روز ) در زمان باز پرداخت با احتساب سایر هزینه های ریالی و از دانشجویان اعزامی معادل ما به التفاوت ریالی بالاترین نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی از دریافت و به حساب مربوط واریز نماید .
تبصره 1 ـ در مواردی که ضامن مکلف به استرداد هزینه ها و ارزهای مصروفه گردیده برای تقویم ریالی بدهی ضامن مطابق این ماده عمل خواهد شد .
تبصره 2 ـ بالاترین نرخ روز ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابندای هر ماه تعیین و اعلام میشود و تا پایان همان ماه ملاک عمل و مبنای محاسبه خواهد شد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :