جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 39639/ ت 17202 هـ - 17/6/1377

وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پیشنهاد شماره 3859 / 15 مورخ 11/7/1375 وزارت دادگستری و به استناد ماده 2 آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی ـ مصوب 1371 ـ تصویب نمود :
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در چارچوب متن پیوست اقدام نموده مراحل را تصویب نهایی پیگیری نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :