جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 32035 /ت 20073 هـ 16/6/1377

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
آقای سید عبدالواحد موسوی لاری ـ وزیر کشور ـ به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور زیر تعیین میشود :
1 ـ تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها ـ موضوع بند «ج» ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 ـ که میزان آنها تا مبلغ یک میلیارد ( 1000000000 ) ریال باشد .
2 ـ تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداری تهران ـ موضوع بند (ج) ماده 33 آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت ـ مصوب 1355 ـ که میزان آنها تا مبلغ یک میلیارد ریال باشد .
تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهور در موارد فوق که با رعایت قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می باشد و با رعایت ماده 19 آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :