جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 39507 /ت 20165 هـ - 17/6/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه ـ دبیرخانه شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده که بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 63819 /ت 18551 هـ مورخ 4/6/1376 و ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ـ موضوع تصویبنامه شماره 20/4837 / ت 19443 هـ مورخ 6/2/1377 ـ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد :
ضوابط و دستورالعملهای نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده کشور ـ موضوع مصوبات شماره 22224 مورخ 20/2/1375 و شماره 56469 مورخ 13/3/1377 با انجام اصلاحات زیر و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، برای اجرا در سال جاری تنفیذ می شود :
1 ـ عبارتهای « ستادهای بازسازی و نوسازی » و « ستاد مرکزی باز سازی » به ترتیب به گروههای پیگیری و نظارت امور باز سازی » و « دبیرخانه شورای عالی اشتغال مناطق جنگ زده کشور » تغییر می یایند .
2 ـ طرحها و پروژه های اشتغالزای پیشنهاد شده توسط دستگاههای اجرائی ذیربط ابتدا توسط کمیته اصلی ( شورای ) اشتغال مناطق جنگزده استان مربوط که به ریاست استاندارد تشکیل میگردد بررسی میشود و بعد از تصویب توسط شورای استان و تایید دبیرخانه شورای عالی اشتغال مناطق جنگ زده کشور موافقتنامه مربوط براساس تفاهم نامه تنظیم شده دستگاههای اجرائی با شورای اشتغال مناطق جنگ زده استان مبادله خواهد شد پرداخت وجه توسط ذیحسابی بعد از اعلام پیشرفت فیزیکی طرح توسط دستگاه اجرائی و تایید شورای اشتغال مناطق جنگزده استان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد .
3 ـ پیش پرداخت تنهای یاد شده پس از تدوین و امضای تفاهم نامه توسط مدیر دستگاه اجرائی و دبیر شورای اشتغال مناطق جنگ زده استان با رعایت مفاد آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال جاری توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده كشور
موضوع :