جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 8784 / 12 /1 - 7/6/1377

کلیه وزارتخانه ها ـ سازمانها ـ موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
شورای عالی اداری در جلسه مورخ 28/5/77 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تاکید ریاست جمهوری بر امر مشارکتهای مردمی که در دیدگاهها و اولویتهای توسعه در بخش برنامه اداری منظور گردیده است و نظر به اهمیت و ضرورت نقش مشارکت کارکنان در بالاترین کار آیی و اثر بخشی دستگاههای دولتی و افزایش رضایت و توان کاری کارکنان و همچنین تاکید دولت بر نهادینه نمودن مشارکتهای مردمی و شروع آن از طریق سازمانهای دولتی تصویب نمود :
1 ـ « نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها » در کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتها و بانکها و کلیه دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است براساس مراحل مذکور در این مصوبه مطابق برنامه زمان بندی و آئین نامه ای که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و ارایه میگردد استقرار می یابد .
2 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است به : تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها ، آماده سازی و زمینه سازی و انجام فعالیتهای فرهنگی ، آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای طرح تشکیل هسته های مشاوره با ترکیب غیر دولتی به منظور کمک به واحدهای اجرائی و اجرای آزمایشی طرح در وزارتخانه ها و استانهای داوطلب ، تدوین مقررات پشتیبان و تغییرات در مقررات موجود برای اجرای طرح ، ایجاد ساز و کار مناسب برای نهادینه نمودن نظام در سازمانها .
3 ـ وزارتخانه ها ، موسسات و بانکها و دستگاههای مشمول موظفند مطابق برنامه زمان بندی شده و آئین نامه و دستورالعمل های موضوع این مصوبه امکانات و تسهیلات لازم را برای استقرار نظام مزبور فراهم آورده همکاریهای لازم را معمول دارند .
4 ـ نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در مرحله نخست در چند وزارتخانه و چند استان داوطلب اجرا میشود و نتیجه بررسی و ارزشیابی حاصله از آن به شورای عالی اداری ارایه می گردد تا با انجام اصلاحات لازم در کلیه سازمانهای یاد شده در بند « یک » اجرا شود .
5 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است بر حسن اجرای کار نظارت و پی گیری نماید و ظرف یک سال تمهیدات قانونی برای ایجاد موسسه ای غیر دولتی را به منظور توسعه مشارکتهای مردمی فراهم نماید .
وزرا و روسای دستگاههای اجرائی مسوول اجرای این مصوبه خواهند بود .
معاون رییس جمهور و دبیرشورای عالی اداری ـ محمد باقریان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :