جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 40746 /ت 18876 هـ - 22/6/1377

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پیشنهاد شماره 5368 / د مورخ 17/8/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
تبصره های 2 و 3 ماده 3 آئین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبتکاری موضوع بندهای خ ، د ماده 39 قانون استخدام کشور ( موضوع تصویبنامه شماره 54910 /ت 630 مورخ 9/8/1366 ـ هیات وزیران ) حذف میشود .
2 ـ فوق العاده های موضوع بند 1 این تصویبنامه در چهارچوب اعتبارات و بودجه مورد عمل دستگاههای اجرائی ذیربط و از تاریخ 1/1/1378 قابل پرداخت است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :