جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 26047 /ت 19880 هـ - 1/7/1377

سازمان حفظ محیط زیست
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پیشنهاد شماره 96ـ 41 مورخ 25/1/1377 سازمان محیط زیست و به استناد ماده 45 دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمود :
عبارت زیر بعنوان بند «ز» به ماده 7 آئین نامه اجرائی بندهای «ب» ، «ج» و «د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ( موضوع تصویبنامه شماره 106935 /ت 16410 هـ مورخ 21/9/1375 ) اضافه میگردد :
ز ـ برگزاری دوره های آموزشی و ارایه آموزش لازم در جهت ترویج مسایل مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگیها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی تحت نظر سازمان .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :