جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 48690 / ت 19274 هـ 26/7/1377

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخه 11/6/1377 بنا به پیشنهاد شماره 12364 /100 مورخ 8/11/1377 وزارت بازرگانی و با توجه به بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 کل کشور تصویب نمود :
مرکز توسعه صادرات ایران مجاز است وجوه اهدایی به آن مرکز برای ایجاد و گسترش فضاهای نمایشگاهی و خدمات صادرات را در چهارچوب طرح جامع در اراضی خود با رعایت آئین نامه اجرائی بند «س» تبصره یاد شده موضوع تصویبنامه شماره 495 /ت 19404 هـ مورخ 15/1/1377 مصرف نماید و به بخشهای مختلف اجازه دهد فضاهای مورد نیاز مرکز را به هزینه خود و برای مرکز در اراضی مزبور احداث نمایند .
مرکز توسعه صادرات ایران میتواند با توجه به اساسنامه مورد عمل ساختمانها و ابنیه مذکور را به اجاره واگذار نماید .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :