جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 49148 /ت 20354 هـ 28/7/1377

وزارت بازرگانی ـ وزارت کشاورزی ـ وزارت نفت ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545 /ت 18583 )هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 14/7/1377 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد :
شرکت بازرگانی پتروشیمی نیترات آمونیوم مازاد بر نیاز مصرف داخلی با هماهنگی وزارت کشاورزی اقدام نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :