جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 49678 /ت 20355 هـ 29/7/1377

وزارت بازرگانی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545 /ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد .
بند زیر به عنوان بند 3 به تصویبنامه شماره 30581/ت 20019 هـ مورخ 12/5/1377 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اضافه میگردد .
3 ـ شکر وارداتی یاد شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، براساس نرخ ارز واریز نامه ای ، قیمت گذاری خواهد شد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
موضوع :