جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 38413 / ت 20082 - 29/7/1377

وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 1978 هـ / ب 6/5/1377 )تصویب نمود :
در ماده 1 این آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1377 کل کشور .
ـ موضوع تصویبنامه شماره 220/ت 19477 هـ مورخ 11/1/1377 ـ عبارت « و یا اعضای هیات علمی آنها (با تایید مدیریت مربوط » از محل فعلی حذف و به پس از عبارت «ایران» افزوده میشود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :