جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 37898 /ت 20063 هـ - 29/7/1377

سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1995 هـ / ب مورخ 7/5/1377 ) تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 11542/ت 19552 هـ مورخ 5/3/1377 ـ به شرح زیر اصلاح میشود :
1 ـ عبارت « آرایشی و » از ردیف 3 بند «ب» ماده 1 حذف میشود .
2 ـ در ماده 4 پس از عبارت « مبالغ وصول شده » عبارت « تا سقف 20 میلیارد ریال » افزوده میشود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :