جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 12426/12/1 - 3/8/1377

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شورای عالی اداری در 80 جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش با توجه به ضرورت تمرکز کلیه وظایف آموزشی در آن وزارتخانه و نیز فراهم نمودن بیشتر در انجام وظایف مذکور ، مصوبه شماره 5785 / د ش /1 مورخ 6/8/1377 موضوع انتقال وظایف ، اعتبارات ، سازمان ، نیروی انسانی و ماموریتهای مربوط به آموزش عمومی از وزارت آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت موارد ذیل لغو نمود :
1 ـ در اجرای این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است کلیه اقدامات اجرائی لازم در زمینه بازگشت کارکنان ، امکانات و بودجه مربوط از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به آن وزارت را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه به انجام برساند .
2 ـ وزارت آموزش پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این مصوبه تشکیلات خود را با توجه به انتقال وظایف فوق الذکر و با رعایت سایر قوانین مربوطه تنظیم و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .
3 ـ وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن را به دبیرخانه شورای عالی اداری ارایه می نماید .
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ محمد باقریان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :