جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 12427 / 12 /1 - 3/8/1377

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شورای عالی در 80 جلسه مورخ 28/7/1377 در اجرای بند 3 مصوبه شماره 1950/12/1 مورخ 14/2/1377 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور اصلاحات اساسنامه بهره وری ملی ایران را به شرح زیر تایید نمود :
1 ـ ماده 1 به شرح زیر اصلاح میگردد :
سازمان ملی بهره وری ایران ( شرکت سهامی خاص ) که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود با رعایت قوانین کشور ایران بر طبق این اساسنامه تشکیل میگردد .
2 ـ ماده 2 به شرح زیر اصلاح میگردد :
وظایف شرکت عبارت است از :
1 ـ پیشنهاد سیاستها و خط مشی های مناسب در زمینه ارتقا بهره وری به مراجع ذیربط .
2 ـ حمایت و پشتیبانی از تشکیل نهادهای بهره وری .
3 ـ جمع آوری اطلاعات و تجارب ارتقای بهره وری .
4 ـ ترویج فرهنگ بهره وری و توصیه راههای ارتقا آن .
5 ـ ارایه خدمات مشاوره ای ، مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با بهره وری .
6 ـ گسترش روابط و همکاریهای ملی و بین المللی در زمینه های بهره وری .
7 ـ انجام سایر موارد در راستای ارتقا بهره وری .
ـ شرکت میتواند تمام و یا قسمتی از فعالیتهای فوق را راسا یا مشارکت با شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی انجام دهد .
3 ـ ماده 5 به شرح زیر اصلاح میگردد .
سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال است که به 10 هزار ریالی با نام مستقیم شده است .
4 ـ الف ـ بندهای 1و 2و 3 ماده 11 به شرح ذیل تغییر میکند و بند 4 با متن زیر به آن اضافه میگردد :
1 ـ مجمع عمومی شرکت متشکل است از :
ـ دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ـ رییس سازمان برنامه و بودجه
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
2 ـ ریاست مجمع عمومی با دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و تشکیل مجمع به دعوت هیات مدیره با ذکر تاریخ و محل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل انجام خواهد شد .
3 ـ مجمع عمومی شرکت میتواند. بخشی از اختیارات خود را به ریاست مجمع عمومی تفویض نماید .
4 ـ مجمع عمومی شرکت میتواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به شورای متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی تفویض نماید .چگونگی تشکیل این شورا و حدود اختیارات آن طبق آئین نامه خواهد بود که به تصویب عمومی خواهد رسید .
ب ـ با انجام اصلاحات فوق بندهای 4 و 5 و 6 ماده 11 به بندهای 5 و 6 و 7 تبدیل میگردد .
5 ـ ماده 14 به شرح زیر اصلاح میگردد :
1 ـ هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند ، مدت ماموریت هیات مدیره دو سال است که کلا یا بعضا در هر موقع با تصویب مجمع عمومی قابل عزل می باشند و انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره بلامانع است .
2 ـ در صورت انقضا ماموریت هیات مدیره قبلی تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید هیات مدیره قبلی بلامانع است .
2 ـ در صورت انقضا ماموریت هیات مدیره قبلی تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید هیات مدیره قبلی کمافی السابق مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود .
تبصره : دو نفر از معاونین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یک نفر از معاونین دستگاههای اجرائی به انتخاب دبیر کل سازمان عضو هیات مدیره می باشند .
3 ـ افراد مذکور در ماده 11 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارب نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند .
6 ـ الف ـ قسمت سوم بند 3 ماده 15 به شرح زیر تغییر می یابد و بند 4 آن حذف میگردد .
« 3 ـ حضور حداقل 3 نفر از اعضای هیات مدیره برای رسمیت یافتن جلسات لازم است و تصمیمات با نظر مثبت اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود .»
ب ـ با انجام اصلاحات فوق بندهای 5و 6و7 مصوبه به 4 و 5 و 6 تبدیل میگردد .
7 ـ در کلیه مواد اساسنامه کلمه « مدیران » به « هیات مدیره » و کلمه «مدیر» به « عضو هیات مدیره » تغییر می یابد .
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ محمد باقریان

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :