جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 48872 /ت 18947 هـ - 9/8/1377

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پیشنهاد شماره 18464 /و مورخ 28/8/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد قانون تاسیس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ـ مصوب 12/12/1375 ـ اساسنامه مرکز یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول ـ کلیات :
ماد 1 ـ مرکز بین المللی علو و تکنولوژی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی که از این پس در این اساسنامه به عنوان «مرکز » نام برده خواهد شد . دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که به عنوان یک موسسه آموزشی و پژوهشی عالی دولتی و وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت خواهد کرد .
ماده 2 ـ محل اصلی و تشکیلاتی مرکز در شهر ماهان استان کرمان است.
ماده 3 ـ اهداف مرکز به شرح زیر می باشد :
1 ـ شناسایی زمینه ها ، اخذ ، ایجاد ، پردازش ، کاربری کردن و اشاعه فن آوریهای پیشرفته مناسب به منظور ارتقای سطح علمی و فن آورانه ای صنعتی کشور .
2 ـ پژوهشهای بنیادی و راهبردی در زمینه های علوم و فن آوری در رشته های علوم رایانه ای و اطلاع رسانی ، انرژی ، مواد ، میکرو الکترونیک ، علوم فضایی ، علوم محیطی و فن آوری زیستی .
3 ـ دستیابی به شیوه های نوین برای بهره وری مناسب از فن آوری و جلوگیری از آثار زیانبار آن در جهت حفظ و سلامت محیط زیست .
ماده 4 ـ وظایف و محدوده فعالیتهای مرکز به شرح زیر است :
1 ـ ایجاد و راه اندازی دوره های آموزش عالی در مقاطع کارشناسی ارشد پژوهشی و دکتری در راستای اهداف و زمینه های فعالیت مرکز براساس ضوابط و مقررات آموزش عالی و شورای گسترش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور .
2 ـ برقراری ارتباطهای لازم با سازمانها و نهادهای منطقه ای و بین المللی در چارچوب اهداف و فعالیت مرکز با اولویت یونسکو ، فرهنگستان علوم جهان سوم ، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بنیاد علمی اکو و آیسکو به منظور تدارک زمینه های مناسب برای آشنایی با تازه ترین یافته ها و شیوه ها و مبادله اطلاعات علمی و استفاده از تجربیات یکدیگر و مبادله فن آوری ؛
3 ـ برنامه ریزی و اجرای طرحهای مشترک علمی و پژوهشی با دیگر موسسه ها و نهادهای داخلی و خارجی .
4 ـ برگزاری سمیناری ها ، کنگره ها و گردهمایی های علمی و تخصصی در سطوح ملی و بین المللی .
5 ـ انتشار کتب ، مجلات و نشریات و تهیه نرم افزارهای رایانه ای ، نوارهای ویدیویی ، فیلمهای تلویزیونی و دیگر فرآورده های علمی و پژوهشی ، آموزشی ؛
6 ـ برقراری ارتباط با بخشهای پژوهشی صنعتی ، خدماتی و آموزشی برای شناسایی حوزه های مشترک فعالیت و انجام طرحهای تحقیقاتی راهبردی مورد نیاز آنها ؛
7 ـ همکاری و تشریک مساعی و ارایه امکانات و خدمات به بخشهای پژوهشی صنعتی ، آموزشی و خدماتی برای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در جوار مرکز در پردیس دانش ماهان و دیگر واحدهای وابسته ؛
8 ـ انجام تحقیقات توسعه ای و بنیادی و کاربردی به طور مشترک با بخشهای پژوهشی ، صنعتی ، خدماتی و آموزشی .
9 ـ ارایه خدمات اطلاعاتی به بخشهای پژوهشی ، صنعتی ، خدماتی و آموزشی در زمینه آخرین تحولات فن آورانه ای مرتبط و مفید در حوزه محصول ، فرایند و سازمان ؛
10 ـ ارتباط مستقیم و همکاری نزدیک با مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی از جمله کتابخانه منطقه ای علوم و فن آوری در شیراز و ایجاد بانک اطلاعاتی و ارایه خدمات اطلاعاتی و فنی به بخشهای پژوهشی ، صنعتی خدماتی و آموزشی جهت اخذ و کاربرد آخرین دستاوردهای فن آورانه ای مرتبط و مفید در حوزه های محصول فرایند و سازمان .
11 ـ زمینه سازی و تشویق و ارایه خدمات و تشریک مساعی با اشخاص حقیقی و حقوقی بویژه اعضای هیات علمی مرکز و دیگر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی برای ایجاد و راه اندازی موسسه های تولیدی و خدماتی فن آوری پیشرفته ( موسسه های متکی بر تحقیق و توسعه ) به طور مستقل یا در همکاری مشترک یا با مشارکت مرکز در پردیس دانش ماهان یا دیگر واحدهای وابسته ؛
12 ـ ایجاد زمینه های لازم برای جلب همکاری متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور و متخصصان خارجی با مرکز ؛
13 ـ عقد قراردادهای علمی ـ پژوهشی با کشورهای دیگر و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای داخل و خارج در راستای اهداف و فعالیت مرکز ؛
14 ـ تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای دستیابی کشور به فن آوریهای پیشرفته به منظور به حداقل رساندن فاصله فن آورانه ای کشور با کشورهای پیشرفته جهان و ارایه آن به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی ؛
15 ـ ایجاد و احداث پارک علمی (پردیس دانش ) در شهرهای ماهان به منظور استقرار واحدهای علمی و آموزشی ، پژوهشی ، آزمایشگاهی و تولیدی با فن آوری پیشرفته و تامین خدمات مورد نیاز آنها ؛
16 ـ ایجاد امکانات اداری ، تشکیلاتی و علمی لازم برای تصدی و تمرکز امور مرتبط به بنیاد علمی اکو در ایران به عنوان مرکز رابط موضوع بند ب قسمت قانون تصویب اساسنامه بنیاد علمی اکو ـ مصوب 16/2/1375 ـ مجلس شورای اسلامی .
فصل دوم ـ ارکان
ماده 5 ـ ارکان مرکز عبارتند از :
الف ـ هیات امنا ؛
ب ـ شورای علمی ؛
پ ـ رییس مرکز .
الف ـ هیات امنا
ماده 6 ـ نحوه تشکیل وظایف و اختیارات هیات امنا مطابق مفاد قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9/12/1367 ، 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و مصوبات بعدی آن است .
ب ـ شورای علمی
ماده 7 ـ شورای علمی متشکل از حداکثر پنج نفر به اعتبار سمت (گروه الف ) و چهار نفر عضو انتصابی ( گروه ب ) است .
اعضای گروه (الف ) عبارتند از :
الف ـ رییس مرکز ( رییس شورا )
ب ـ معاون پژوهشی مرکز ( دبیر شورا )؛
پ ـ روسای واحدهای پژوهشی وابسته به انتخاب رییس مرکز (حداکثر سه نفر )
اعضای گروه ب شامل چهار نفر از اعضای هیات علمی مرکز یا سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی است که به پیشنهاد رییس مرکز و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و حکم رییس مرکز برای مدت چهار سال منصوب میشوند . انتصاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 1 ـ رسمیت جلسات با دعوت قبلی رییس مرکز و با حضور حداقل پنج نفر که حداقل دو نفر از اعضای گروه «ب» باشند تحقق می یابد .
تبصره 2ـ در صورتی که هر یک از اعضا گروه ب بیش از سه جلسه متوالی یا متناوب غیبت غیر موجه داشته باشد ، مستعفی تلقی خواهند بود.
تبصره 3 ـ تصمیمات با اکثریت مطلق آرا معتبر خواهد بود .
ماده 8 ـ وظایف و اختیارات شورای علمی به شرح زیر است :
(1) تصویب طرحهای پژوهشی با رعایت ضوابط مربوط ؛
(2) تصویب پیشنهادهای مربوط به ایجاد و توسعه واحدهای جدید یا دوره های آموزشی جهت ارایه به هیات امنا ؛
(3) تهیه برنامه های آموزشی و پژوهشی مطابق با برنامه های مصوب و اساسنامه مرکز ؛
(4) بررسی نیازهای تخصصی واحدها و گروهها آموزشی و پژوهشی ؛
(5) تصویب انتشارات علمی و دیگر فرآورده های آموزشی و پژوهشی مرکز و برگزاری سمینارها و دوره های آموزش کوتاه مدت ؛
(6) تصویب سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی و دوره های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی مرکز منوط به رعایت مقررات مربوط .
پ ـ رییس مرکز
ماده 9 ـ رییس مرکز بالاترین مقام اجرائی و نماینده قانونی و رسمی مرکز در کلیه مجامع بوده که از طرف وزیر فرهنگ و آموزش عالی از میان شخصیتهای علمی و فنی کشور برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب وی برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 10 ـ وظایف رییس مرکز به شرح زیر است :
(1) اداره کلیه امور مرکز ؛
(2) هدایت مرکز جهت اهداف مصوب ؛
(3) انتصاب رییسان و معاونان واحدهای وابسته مرکز ؛
(4) تهیه بودجه سالانه و گزارش عملکرد سال مالی گذشته برای ارایه به هیات امنا و وزارت فرهنگ و آموزش عالی ؛
(5) تهیه تشکیلات تفصیلی و پستهای سازمانی جهت تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از تایید هیات امنا؛
(6) امضای قراردادها ، تفاهم نامه های داخلی و خارجی و اجرای مفاد آنها پس از تصویب مراجع مربوط و صلاحیتدار .
(7) امضای اوراق و اسناد مالی ، چکهای بانکی و دیگر اسناد تعهد آور به موجب مرکز ؛
(8) پیشنهاد اعضای انتصابی شورای علمی و صدور احکام آنها پس از تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
فصل سوم ـ منابع مالی
ماده 11 ـ مرکز همچون سایر دانشگاههای و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی دولتی دارای ردیف بودجه ای جاری ، عمرانی و تحقیقاتی مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور خواهد بود و از نظر اجرائی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی است . سایر منابع مرکز عبارتند از :
(1) کمکهای و هدایای مردمی داخل و خارج کشور
(2) کمکهای مراکز و نهادهای شناخته شده و رسمی داخلی و خارجی .
(3) کمکهای مراکز و نهادهای شناخته شده و رسمی داخلی و خارجی :
(4) کمکهای دولتهای عضو فرهنگستان علوم جهان سوم و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) سازمان کنفرانس اسلامی و یونسکو .
(5) درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و علمی پردیس دانش ماهان و دیگر پردیسهای دانش وابسته ؛
(6) فروش تولیدات شامل نشریات کتب ، وسایل کمک آموزشی و پژوهشی و آزمایشگاهی ، نرم افزارهای رایانه ای ، و وسایل و تجهیزات پیشرفته علمی و دیگر محصولات و تولیدات مرکز و درآمد ناشی از انجام خدمات مشاوره ای علمی و پژوهشی در محدوده حوزه فعالیت آن ؛
(7) مال الاجاره امکانات و محلها و تجهیزات مرکز در ماهان و دیگر واحدهای وابسته مطابق با ضوابط و آئین نامه های قانونی مربوط .
فصل چهارم ـ مقررات متفرقه
ماده 12 ـ مدت فعالیت مرکز نامحدود است .
ماده 13 ـ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هیات وزیران است .
ماده 14 ـ در صورت وجود ابهام و ترجمه این اساسنامه به زبانهای خارجی یا مغایرت متون ترجمه شده با متن فارسی ، نسخه فارسی مناط اعتبار است .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3558 /21/77 مورخ 21/7/1377 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :