جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 52166 /ت 15649 هـ - 11/8/1377

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پیشنهاد شماره 10107 مورخ 9/7/1374 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود :
ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی (موضوع تصویبنامه شماره 19404 /ت 316 مورخ 5/5/1377 ) به شرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه میشود :
« ماده 1 ـ در اجرای ماده 1 قانون یاد شده درصدی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه طبق مقررات بازنشستگی و وظیفه مربوط از حقوق و مزایای مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق بیمه آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور مستخدم در صندوق قبلی یا حداقل دستمزد کارگر عادی و زمان پرداخت مابه التفاوت هر کدام بیشتر باشد شامل سهم کارفرما و کارگر به ماخذ 15% به ازای هر ماه محاسبه و کسر میگردد .
مشمولین این قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ باز خرید مهلت دارند تا تقاضای کتبی خود را سازمان تامین اجتماعی ارایه نمایند به تقاضاهای خارج از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبصره 1 ـ آن عده از مستخدمین دستگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که در اجرای قانون مذکور باز خرید میشوند از پرداخت مابه التفاوت موضوع این ماده معاف خواهند بود .
مستخدمینی که قبلا بازخرید شده اند و تا تاریخ تصویب این آئین نامه ما به التفاوت مذکور را نپرداخته اند نیز مشمول این تبصره خواهند بود .
تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی مستخدمینی که در اجرای قانون یاد شده به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا میشوند برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری باز نشستگی که به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد .
سوابق مستخدمینی که بیمه آنان نزد سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد و از کار افتاده کلی یا فوت می شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه خواهد بود . »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :