جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

شماره 48887/ت 18707 هـ 9/8/1377

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پیشنهاد شماره 7062 مورخ 9/7/1376 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون اساسی تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون ـ مصوب 1375 ـ اساسنامه شرکت یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ مرکز اصلی شرکت پالایش و پژوهش خون ـ که از این پس شرکت نامیده میشود ـ تهران است و شرکت میتواند به منظور گسترش فعالیت خود را تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط دفتر یا نمایندگی ایجاد کند .
ماده 2 ـ مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است .
ماده 3 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و براساس اصول بازرگانی مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره میشود .
ماده 4 ـ موضوع شرکت عبارت است از تولید فرآورده های پلاسمایی و بیولوژیک مورد نیاز بیماران تهیه و تامین مواد مرتبط با خون تولید فرآورده های خونی ، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط همکاری علمی پژوهشی با مراکز علمی ـ دانشگاهی داخل و خارج از کشور توسعه زمینه های صادرات فرآورده ها ، واردات تجهیزات و ماشین آلات ، لوازم ، وسایل ، مواد و فرآورده های مورد نیاز تولید کیت و آنتی سرمهای تشخصی ، واردات فرآورده های مشتق از خون .
ماده 5 ـ سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یک صد سهم ده هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت می باشد و از محل دارایی سازمان انتقال خون ایران تامین می گردد .
تبصره ـ کلیه اموال منقول حوزه معاونت تولید سازمان انتقال خون ایران مطابق تشخیص سامان مزبور توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب اساسنامه ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت منظور خواهد شد .
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده 6 ـ ارکان شرکت عبارتند از :
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیات مدیره
ج ـ بازرس (حسابرس )
الف ـ مجمع عمومی
ماده 7 ـ اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از :
1 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (رییس )
2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه
4 ـ وزیر بازرگانی
5 ـ مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران
تبصره ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور مجمع عمومی برای بار دوم حضور سه نفره از اعضا تشکیل می شود .
ماده 8 ـ مجمع عمومی شرکت حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و حداقل یک بار قبل از پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد از تشکیل میشود مجمع عمومی بنا به دعوت رییس یا اعضای مجمع عمومی یا به تقاضای هیات مدیره یا مدیر عامل بازرس به طور فوق العاده تشکیل میشود .
تبصره ـ هرگونه پیشنهاد اصلاح با تغییر اساسنامه یا کاهش و افزایش سرمایه شرکت و انحلال شرکت به هیات وزیران در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
ماده 9 ـ تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرای حاضران خواهد بود.
ماده 10 ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 ـ تعیین خط مشی کلی شرکت .
نصب و عزل اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل شرکت و بازرس براساس پیشنهاد مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران .
3 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب عملکرد و سود زیان شرکت پس از استماع گزارش بازرس و مدیر عامل .
4 ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت .
5 ـ تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد .
6 ـ اتخاذ تصمیم پیرامون هر موضوع دیگر که طبق قانون تجارب در صلاحیت مجمع عمومی شرکتهاست .
7 ـ تصویب تشکیلات پس از پیشنهاد مدیر عامل و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
8 ـ اجازه استفاده از خدمات کارشناسان خارجی به هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات کشور .
9 ـ تصویب و تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل .
10 ـ تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های قانونی شرکت .
ب ـ هیات مدیره
ماده 11 ـ هیات مدیره شرکت متشکل از 3 نفر به عنوان اعضای موظف است یک نفر عضو علی البدل از میان افراد متخصص و دارای تحصیلات در هر یک از امور مالی ، بازرگانی و حقوقی برنامه ریزی در امور دارویی بهداشتی و پزشکی که توسط ریاست مجمع عمومی به مجمع عمومی پیشنهاد میشود .
ماده 12 ـ اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است و تا انتخاب هیات مدیره جدید اعضای قبلی شرکت در مسوولیت خود باقی خواهند ماند .
ماده 13 ـ در صورت فوت ، استعفا ، بازنشستگی ، انتقال ، حجر یا برکناری از خدمت هر یک از اعضای هیات مدیره مجمع عمومی براساس ضوابط نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام می نماید عضو علی البدل تا انتخاب جانشین وی توسط مجمع عمومی وظایف فرد مستعفی یا برکنار شده را عهده دار خواهد بود .
ماده 14 ـ جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار دعوت مدیر با تصویب تشکیل و با حضور همه اعضا رسمی میشود تصمیمات هیات مدیره با تصویب اکثریت آرای حاضران در جلسات رسمی معتبر خواهد بود این تصمیمات به طور مکتوب تنظیم و به امضای حاضران در جلسه خواهد رسید .
ماده 15 ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1 ـ تهیه برنامه سالانه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی .
2 ـ بررسی و تایید ترازنامه و حسب عملکرد سود و زیان تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارایه آن برای تصویب به مجمع عمومی .
3 ـ پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده .
4 ـ بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی به منظور تصویب نهایی .
5 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادها و توافق نامه های شرکت .
6 ـ تصویب کلیه برنامه ها و طرحها لازم به منظور بهبود در پیشرفت امور شرکت در قالب برنامه کلی برنامه ها و خط مشی مصوب مجمع عمومی.
7 ـ پیشنهاد تاسیس شعب و نمایندگی در داخل کشور به مجمع عمومی جهت ارایه به مراجع ذی صلاح .
8 ـ پیشنهاد تعیین تکلیف ذخایر لازم علاوه بر ذخایر قانونی به مجمع عمومی .
ج ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره .
ماده 16 ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره که از بین اعضای هیات مدیره شرکت خواهد بود و به پیشنهاد مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و تصویب مجمع عمومی برای مدت ( 3 ) سال انتخاب می شوند .
ماده 17 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و مسوول اداره شرکت می باشد در برابر کلیه مراجع نماینده شرکت بوده و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره را عهده دار است همچنین مدیر عامل می بایست امور مالی ، معاملاتی استخدامی و اداری شرکت را مطابق این اساسنامه قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بودجه و تشکیلات مصوب اداره نماید .
تبصره ـ مدیر عامل میتواند برای دعاوی شرکت با حق توکیل غیر تا یک درجه وکیل معرفی نماید .
ماده 18 ـ رییس هیات مدیره و مدیر عامل میتواند با مسوولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیات مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید .
ماده 19 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر است .
تبصره ـ چکهای شرکت باید به امضای مشترک مقامات مذکور ذی حساب شرکت یا مقامات مجاز از طرف آنها برسد .
ماده 20 ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره موظف به تنظیم و ارایه گزارشهای مالی عملکرد به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی است .
د ـ بازرسان
ماده 21 ـ بازرس شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابرسان رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابرسان ـ مصوب 1372 ـ می باشد موظف است برای اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت رسیدگی و گزارشهای لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند ، همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارب بر عهده بازرس است انجام دهد بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کند به موجب وقفه ای در عملیات شود .
ماده 22 ـ وظایف بازرس به شرح زیر است :
1 ـ بازرس شرکت موظفند گزارش عملکرد مالی و حساب سود و زیان شرکت را 25 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تهیه و ارایه کنند .
2 ـ بازرس میتوانند برای انجام امور محول به کلیه دفاتر و قراردادهای شرکت رجوع کنند مدیران شرکت موظف به ارایه تسهیلات لازم در انجام وظایف بازرس هستند .
فصل سوم ـ مقررات مختلف
ماده 23 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ابتدای سال مالی اولین سال تاریخ اجرای این اساسنامه است .
ماد 24 ـ مجمع عمومی شرکت میتواند بنا به پیشنهاد مدیر عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در مورد نحو مصرف و ذخیره سود شرکت اتخاذ تصمیم کند .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3559/21/77 مورخ 21/7/1377 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :