جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 52395/ت 20411 هـ 11/8/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد سازندگی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت صنایع ـ وزارت کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545 /ت 18583 هـ مورخ 15/6/1377 در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد :
تبصره های ذیل به بند 3 تصویبنامه شماره 4073 مورخ 23/4/1375 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اضافه میشود :
تبصره 1 : اولویت فروش کالا به خریداران به قیمت پایه مندرج در این بند و از طریق مزایده عمومی خواهد بود .
تبصره 2 : فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی کالاهای سریع الفساد ، کالاهای انهدامی (دارای مصرف ثانویه ) کالاهای سریع الاشتغال احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد به قیمت کارشناسی خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :