جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 52373/ت 15649 هـ 11/8/1377

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پیشنهاد شماره 10107 مورخ 9/7/1374 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا باز نشستگی ـمصوب 1365 ـ تصویب نمود :
آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا باز نشستگی ـ مصوب 1365 ـ (موضوع تصویبنامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 به شرح زیر اصلاح میشود :
الف ـ 4 تبصره به شرح زیر به ماده 3 آئین نامه یاد شده اضافه میشود :
« تبصره 1 ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا بشوند حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ 18% ـ 7% سهم مستخدم و 11% سهم کارفرما ـ حقوق و مزایای زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حقوق بیمه قرار می گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی (هرکدام بیشتر باشد ) محاسبه و ما به التفاوت آن با کسور بازنشستگی (سهم شخص کارفرما ) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقر در این تبصره از شخص و کارفرمای سابق وصول خواهد شد .
تبصره 2 ـ اشخاصی که به دلیل استعفا باز خرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترک صندوق تامین جزیی از دستگاه مربوط وصول ننموده اند به ماخذ 18% به ترتیب مذکور در تبصره 1 این ماده محاسبه و ما به التفاوت «سهم شخص و کارفرما » از شخص وصول خواهد شد .
تبصره 3 ـ در صورتی که مشمولین تبصره های 1 و 2 این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت ما به التفاوت اقدام ننمایند و یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند براساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره های مذکور ما به التفاوت قابل وصول خواهند بود .
تبصره 4 ـ سوابق مشمولین تامین اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره 2 این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می نمایند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره مند می شوند
ب ـ متن زیر به عنوان ماده 10 و تبصره آن به آئین نامه یاد شده اضافه میشود :
« ماد 10 ـ کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگان که در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه ، به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا می شود برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه میگردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور خواهد شد کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگان که از کار افتاده کلی یا فوت می شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادی کلی و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت »
تبصره ـ آن گروه از مستخدمینی که در اجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشور به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب منتقل می شوند و نیز مستخدمین موسسات دولتی دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات به سایر دستگاههای دولتی منتقل شده یا می شوند تابع قوانین مربوط خواهند بود .
پ ـ عبارت « یا انفصال دایم » از ماده 8 اصلاحی آئین نامه یاد شده (موضوع تصویبنامه شماره 54194 /ت 653 مورخ 31/5/1368 ) حذف می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :