جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 2532 ـ ق - 17/8/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 34572 / 20004 مورخ 24/6/1377 دولت در مورد استفساریه نسبت به 1 تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی و 2 بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/8/1377 مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 13/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 53967 23/8/1377
وزارت نیرو
قانون استفساریه نسبت به 1 تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی و 2 بند ک تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2532 ـ ق مورخ 17/8/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

موضوع استفسار :
ماده واحده ـ
1 ـ آیا وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه های برق رسانی ، گاز و تلفن همه ساله توسط شرکتهای برق و سازمان آب و برق خوزستان ، شرکت ملی گاز و شرکتهای استانی گاز و شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانها از مشترکین به عنوان منابع جهت تامین هزینه های سرمایه ای دریافت گردیده و می گردد از جمله حقوق عمومی مذکور در تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری محسوب است یا خیر ؟
2 ـ آیا منظور از عبارت « عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتها » مندرج در بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عملکرد سالانه شرکتها مبتنی بر ارقام مندرج در صورتهای مالی پایان سال آنها می باشد یا امر دیگری مورد نظر بوده است ؟
نظر مجلس :
1 ـ وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی گردد .
2 ـ منظور از عبارت «عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتها» مندرج در بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عملکرد سالانه شرکتهاست که در طول یک سال مالی به وقوع می پیوند و تمام سود ویژه مندرج در صورتهای مالی سالانه این شرکتها (برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان ) با تصویب مجمع عمومی آنها جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای مذکور قابل اختصاص است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :