جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 54057 / ت 20429 هـ - 20/8/1377

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع ـ وزارت کشاورزی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545 /ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد :
1 ـ بهای فروش هر دستگاه تراکتور 285 M . F تولیدی شرکت تراکتور سازی ایران بر مبنای نرخ صادارتی ارز ، چهل میلیون و دو میلیون ریال تعیین میگردد .
2 ـ از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، ارز تخصصی برای تولید تراکتور حداکثر 25 میلیون ریال خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :