جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 6078 3/8/1361
آیئن نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول پنجم و یکصد وهفتم ویکصد وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب جلسه مورخ 18/7/61 شورای نگهبان

فصل اول کلیات
ماده 1- حوزه های انتخابیه مجلس خبرگان و تعدادمنتخبین آنهادر سراسر کشور بشرح جدول پیوست است 0
ماده 2- انتخابات خبرگان بصورت عمومی و با رای مخفی و بطور مستقیم میباشد0
ماده 3- در صورتیکه در دور اول اخذ رای برای یک یا چند نفراز نامزدهای انتخاباتی اکثریت مطلق حاصل نشود، انتخابات به دوردوم کشیده میشود0 در دور دوم انتخابات ، فقط به تعداد دو برابر عده خبرگان باقیمانده مورد نیاز از بین دارندگان آراء دور اول حوزه انتخابیه به ترتیب رای شکرت خواهند نمود و نامزد جدیدی نمیتوان اضافه کرد0 اگر تعداد نامزدهای باقیمانده به تعداد دوبرابرمورد نیاز نباشد بازهم انتخابات انجام میشود مگر اینکه نامزدهافقط به تعداد مورد نیاز یا کمتر باشند0 دراینصورت انتخابات دوباره آغاز میگردد0
ماده 4- در صورتیکه در دور دوم اخذ رای آراء دو یا چند نفراز نامزدها مساوی باشد و طبق جدول تعدادخبرگان حوزه انتخابیه انتخاب یک یا چند نفر از نامزدهائی که آراءمساوی دارند ضرورت پیداکند، ملاک انتخاب قرعه میباشد که در جلسه مشترک هیات اجرائی مرکزحوزه انخابیه و ناظرین شورای نگهبان در استان انجام خواهد گرفت 0
تبصره - نامزدهای انتخابات در صورت تمایل میتوانددر جلسه قرعه کشی شخصا" یا با اعزام فقط یک نفر نماینه شرکت نمایند0 تاریخ و محل قرعه کشی باید حداقل 24 ساعت قبل به داوطلبان ذیربط ابلاغ گردد
ماده 5- در دور دوم انتخابات اگر بعضی از نامزدهای دارای آراء بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند و یا فوت نمایند، به جای آنها از میان بقیه دارندگان رای در دور اول بترتیب تعداد رای شرکت میکنند و در این مرحله نامزد جدیدی نمیتوان اضافه نمود0
تبصره - انصراف نامزدهای انتخاباتی از شرکت در انتخابات باید تا سه روز قبل از روز اخذ رای (72ساعت قبل از شروع اخذرای )کتبا" به دفتر فرمانداری شهرستان مرکز استان اعلام شود و بعد از پایان مهلت ، استعفاء پذیرفته نشده و انتخابات تا حصول نتیجه ادامه مییابد0
ماده 6- مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان ، بر عهده شورای نگهبان است 0
ماده 7- در هر دوره انتخاباتی ، هر شخص واجدشرایط،فقط میتواند یکبار ودر یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای بدهد0
تبصره - کلیه رای دهندگان دور دوم منحصرا" در حوزه انتخابیه ای که در دور اول انتخابات رای داده اند، شرکت خواهند نمود0
ماده 8 - اخذ رای در سراسر کشور در یکروز وحداقل بمدت 10 ساعت بعمل می آید و در صورت لزوم قابل تمدید میباشد0
تبصره - تشخیص ضرورت وم دت تمدید اخذ رای به عهده وزیرکشوراست 0

فصل دوم - شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان :
ماده 9- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند0
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران 0
ب - داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رای دوراول 0
ماده 10- اشخاص زیر از حق انتخاب کردن ، محرومند0
الف - صغار ومجانین 0
ب - محرومین از حقوق اجتماعی 0
ماده 11- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند0
الف - اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی 0
ب - آشنائی کامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل درحوزه های علمیه بزرگ ، در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند0
ج - بینش سیاسی ، اجتماعی و آشنائی با مسایل روز0
د - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران 0
ه - نداشتن سوابق سوءسیاسی واجتماعی 0
تبصره 1- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان ، باید گواهی سه نفراز استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه مبنی بر واجد شرایط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه وتسلیم دارند0
تبصره 2- کسانیکه رهبر صریجا" و یا ضمنا" اجتهاد آنانراتائید کرده است و کسانیکه در مجامع علمی یا نزد علماء بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند0
تبصره 3- شرط سکونت ،تولد وتوطن در حوزه انتخابیه برای انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان لازم الرعایه نیست 0
تبصره 4- چنانچه اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمیتوانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده اند نظارت و ا تخاذ تصمیم نمایند0

فصل سوم - نحوه اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 12- پس از وصول دستور مقام رهبری یاشورای رهبری مبنی بر انجامانتخابات خبرگان ، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند0
تبصره - فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه (فرمانداران شهرستانهای مراکز استان ) موظفند تایخ شروع ومحل ثبت نام و شرایط آن را با انتشار آگهی واستفاده ازرسانه های گروهی به اطلاع داوطلبان و اهالی حوزه انتخابیه (استان ) برسانند0 این آگهی بایدحداقل پنج روز قبل از تاریخ شروع ثبت نام منتشر گردد0
ماده 13- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان ، بایدهفت روزازتاریخ شروع ثبت نام شخصا" یا بوسیله نماینده قانونی به فرمانداری مرکز استان مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبی را تکمیل و همراه با فتو کپی کلیه اوراق شناسنامه و12 قطعه عکس جدید4در6خود به انضمام گواهی سه نفر از اساتید درس خارج حوزه های علمیه به فرمانداری مرکز استان تسلمی و رسید دریافت دارند0
ماده 14- فرماندار مرکز استان موظف است بلافاصله بعد از پایان مهلت ثبت نام سوابق و مدارک داوطلبان را در اختیار هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار دهد0 هیات اجرائی مذکور مکلف است با حضور ناظران شورای نگهبان حداکثر ظرف سه روز با بررسی سوابق و مدارک داوطلبان نظریه صریح ومستدل خودرانسبت به هریک ازداوطلبان جداگانه و به تفکیک و با تنظیم صورت جلسه اعلام دارد- فرمانداری شهرستان مرکز استان باید بدون اتلاف وقت و به محض دریافت نظریه هیات اجرائی اصل و دو نسخه از فتوکپی پرسشنامه و سه برگ فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه و 6قطعه عکس واصل و دو برگ فتوکپی گواهی اساتید درس خارج حوزه علمیه مربوط به هر یک ازداوطلبان راهمراه با دو نسخه صورتجلسه حاوی نظریه هیات اجرائی وسیله پیک مخوصص و مطمئن سریعا" به ستاد انتخابات کشورارسال دارد0
ماده 15- ستاد انتخابات کشور پس از دریافت مداکر مربوط به ثبت نام داوطلبان دو نسخه از مدارک مذکور را به هیات نظارت مرکزی تسلمی میدارد، و هیات اگر نظری داشته باشد اضافه کرده و فتوکپی شناسنامه واصل پرسشنامه و گواهی اساتید را در اختیار شورای نگهبان قرار میدهد0
ماده 16- شورای نگهبان ظرف ده روزازتاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان رسیدگی لازم معمول ونظر خود را بوسیله هیات نظارت مرکزی به ستاد انتخابات کشور اعلام میدارد0
ماده 17- ستاد انتخابات کشور موظف است بلافاصله پس ازوصول نظریه کتبی شورای نگهبان اسامی داوطلبان تائید شده هر استان را با استفاده از رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون ) باطلاع عموم رسانده و مراتب را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام دارد0
ماده 18- فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه بلافاصله پس ازدریافت اسامی داوطلبان مراتب را ضمن انتشار آگهی بااستفاده از رسانه های گروهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه (استان ) میرسانند0

فصل چهارم - تبلیغات
ماده 19- بمنظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای خبرگان از امکانات دولتی و بازرسی وکنترل نحوه تبلیغات نامزدها،در هراستان کمیسیونی بنام کمیسیون بازرسی تبلیغات اتنخابات خبرگان در محل استانداری و بنا به دعوت استاندار تشکیل میگردد0
ماده 20-اعضای کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان عبارتند از:
1- استاندار
2- دادستان عالیترین دادگاه محل
3- رئیس ناظران شورای نگهبان در استان یا نماینده منتخب شورای نگهبان 0
4- مدیر یا سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز استان یا استان مجاوری که صدا و سیما دارد0
ماده 21- برنامه های تبلیغاتی رادیو ت لویزیون نامزدهای انتخابات خبرگان باید قبل از پخش ، ضبط شود واز نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات بگذرد0
ماده 22- نامزدهای انتخاباتی خبرگان که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تائید واز طرف وزارت کشور اعلام شده ، هر یک حق دارندبطور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درمرکز استان استفاده نمایند0
ماده 23- فعالتیهای انتخاباتی نامزدها، رسما" از تاریخ اعلام اسامی آنها وسیله وزارت کشور شروع ، و24 ساعت قبل ازشروع اخذ رای خاتمه میپذیرد0
ماده 24- فعالیت انتخاباتی دور دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء دور اول شروع و تا24 ساعت قب لاز شروع اخذرای دوردوم ، ادامه مییابد0
ماده 25- نامزدهای خبرگان ، با هر سمتی که داشته باشند بطور یکسان مشمول این مقررات بوده و نباید تحت هیچ عنوان ،بیش ازآنچه توسط کمیسیون بازرسی تبلغیات تعیین شده ، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند، صدا و سیما نیز نباید ازهنگام انتشار پذیرش نامزدی تا تعیین نتیجه برنامه های دیگر آنهارا پخش کند0
ماده 26- استفاده از وسائل ، پرسنل ، وسایرامکانات اداری دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها یانقلاب اسلامی که از بودجه عممی کشور استفاده مینمایند،برای تبلیغات کلیه نامزدهای خبرگان ، اکیدا" ممنوع است 0
ماده 27- الصاق اعلامیه ، پوستر، و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمائی ، تابلوی بیمارستانها وتابلوی مدارس وسایر موسسات آموزشی و سازمانهای عمومی وادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت واتومبیلهای دولتی واتوبوسهای شرکت واحداتوبوسرانی درسراسر کشور ممنوع بوده و مامورین انتظامی مکلفند نسبت به برداشتن واز بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند ودر صورت مشاهده متخلفین ، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل دهند0
تبصره - در صورتیکه مطبوعات ونشریات یومیه ، هفتگی و ماهانه ، در زمان ممنوعیت تبلیغات انتخابات ، عکس و خبرومطلبی برله یاعلیه یکی از نامزدهای خبرگان چاپ ومنتشر نمایند، ناشر یا ناشرین بر طبق مقررات مسئول خواهند بود0
ماده 28- گزارش هر گونه سوءاستفاده تبلیغاتی یاتخلف ازمقررات قانونی ، در کمیسیون بازرسی تبلغیات استان موردبررسی قرارمیگیرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسما" از طریق وسائل ارتباط جمعی وسیله استاندار به اطلاع عموم خواهد رسید0

فصل پنجم - هیات اجرائی ووظائف آن
ماده 29- ظرف پنج روز از تاریخ العام وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی مبنی بر شروع انتخابات خبرگان وقبول داوطلبی در مرکز هر استان هیئت اجرائی انتخابات به ریاست فرمانداریاسرپرست فرمانداری شهرستان مرکز استان و یا عضویت رئیس کل یا سرپرست دادگستری استان ، مدیر کل یا سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان مدیر کل یا سرپرست اداره کل ثبت احوال استان و پنج نفرازمعتمدین که لااقل یکنفر از پنج نفر روخانی باشد تکشیل میگردد0
تبصره - در استانهائی که دادگستری استان تشکیل نشده ،بالاترین مقام قضائی مرکز استان ، بجای رئیس کل دادگستری استان ، عضویت هیات اجرائی را خواهد داشت 0
ماده 30- نحوه تعیین 5 نفر مذکور در ماده 29 بدین صورت است : فرماندار مرکز استان ، رئیس کل دادگستری ،مدیرکل آموزش وپرورش و مدیر کل ثبت احوال تشکیل جلسه داده ،25 نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مردم حوزه انتخابیه را انتخاب و باتنظیم صورتجلسه به فرماندار مرکز استان معرفی مینمایند0
ماده 31- 25نفرمعتمدین منتخب موضوع ماده 30بنابه دعوت فرماندار مرکز استان ظرف دو روز پ ساز انخاب ، تشکیل جلسه داده وپس ازحضور دوسومدعوین (17نفر) از بین خود یا خارج ، 5 نفر رابعنوان معتمدین اصلی و 5 نفررابعنوان معتمدین علی البدل هیات اجرائی بارای مخفی و به اکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند0
ماده 32- فرماندار مرکز استان مکلف است از 5نفر معتمدین اصلی انخاب شده برای شکرت در جلسات هیات اجرائی انتخابات خبرگان حوزه انخابیه دعوت بعمل آورد0
ماده 33- بلافاصله پس ازاعلام وزارت کشورازطریق رسانه های گروهی فرماندار مرکز استان موظف است که دستور تشکیل هیات اجرائی شهرستانهای تابعه استان صادر و به فرمانداری مربوطه ابلاغ نماید
ماده 34- پس از وصولدستور فرماندارمرکزحوزه انتخابیه (فرماندار شهرستان مرکز استان ) در مزک هر شهرستان هیات اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با عضویت عالیترین مقام قضائی دادگستری شهرستان و آموزش و پرورش و ثبت احوال و 5نفر از روحانیون و معتمدین شهرستان تشکیل میشود0
برای انتخاب روحانیون و معتمدین عضو هیات اجرائی شهرستان ، مقامات اداری هیات اجرائی ، در اولین جلسه خود25نفرازاقشار مختلف مردم شهرتسان را انتخاب و با تنظیم صورتحلسه به فرماندار معرفی مینماید0
ماده 35- فرماندار مکلف است بلافاصله پس از دریافت اسامی 25نفر روحانیون ومعتمدین منتخب ماقمات اداری هیئت اجرائی شهرستان از آنان دعوت بعمل اورد که حداکثر ظرف دو روز تشکیل جلسه دهند0
ماده 36-25 نفر روحانیون و معتمدین موضوع ماده 34 پس ازحضوردو سوم مدعوین (17نفر) از بین خود یا خارج 5 نفر را بعنوان معتمدین اصلی و 5نفر را بعنوان معتمدین علی البدل هیات اجرائی بارای مخفی واکثریت نسبی آراء انتخاب و با تنظیم صورتجلسه به فرماندار معرفی مینماید تا نسبت به دعوت آنان برای شرکت در جلسات هیات اجرائی دعوت بعمل آورد0
ماده 37- بلافصاله پس از انتخاب معتمدین و تشکیل هیات اجرائی مرکز شهرستان فرماندار موظف است دستور تشکیل هیات اجرائی بخشهای تابعه را صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نماید0
ماده 38- پس از وصول دستور فرماندار در مرکز هر بخش ، هیئت اجرائی بخش به ریاست بخشدار یاسرپرست بخشدرای وباعضویت عالیترین مقام قضائی بخش و آموزش و پرورش و چهارنفراز روحانیون ومعتمدین بخش تکشیل میشود0
برای انخاب روحانوین ومعتمدین عضو هیئت اجرائی بخش سه نفر مقامات اداری هیات اجرائی ، در اولنی جلسه خود21 نفر از اقشار مختلف مردم بخش را انتخاب و با تنظیم صورتجلسه به بخشدار معرفی مینمایند0
تبصره - در صورت عدم وجود هر یک از مقامات اداری مذکوردرماده 38 بخشدار از سایر مسئولین ادارات بخش برای شرکت درهیات اجرائی دعوت بعمل می آورد0
ماده 39- بخشدار موظف است بلافاصله پس از دریافت اسامی 21نفراز روحانیون ومعتمدین منتخب مقامات اداری هیات اجرائی بخش از آنان دعوت بعمل آورد حداکثر ظرف یک روز تشکیل جلسه دهند0
ماده 40-21نفر روحانیون ومعتمدین موضوع ماده 38 پس از حضور دو سوم مدعوین (14نفر) از بین خود یا خارج 4 نفر را بعنوان معتمدین اصلی و 4 نفر را بعنوان معتمدین علی البدل هیات اجرائی بارای مخفی و به اکثریت نسبی آراء انتخاب و با تنظیم صورتجلسه به بخشدار معرفی مینمایند تا برای شرکت در جلسات هیات اجرائی ازآنان دعوت بعمل آورد0
ماده 41- مقامات اداری که بنا به اقتضای شغل خودبه عضویت هیات اجرائی حوزه انتخابیه (استان )یاشهرستان یا بخش درمی آیندتا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی و یابرکنار نشده اند،مکلف و موظف به به شرکت درجلسات هیئت اجرائی میباشند و عدم شرکت تعمدی وغیرموجه آنان در جلسات هیات اجرائی تمرد از انجام وظایف قانونی محسوب میگردد0
ماده 42- فرماندارانو بخشداران موظفند بلافاصله پس از غیبت مقامات اداری عضو هیات اجرائی ، مراتب را با ذکرعلت غیبت به ستاد انتخابات کشور اعلام دارند0
ماده 43- هرگاه در جریان انتخابات یک یاچندنفرازمعتمدین هیات اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب ازحضوردرجلسات هیات اجرائی خودداری نمایند، به جای آنان بترتیب تعداد رای ازمتعمدین عل البدل وسیله فرماندار و یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد0 در هر حال تا زمانی که اکثیت اعضای هیئت اجرائی باقی هستند، اقدامات هیات قانونی است 0
ماده 44- هرگاه معتمدین هیئت اجرائی با استعفا یا عدم حضورخود هیئت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، مقامات اداری عضو هیئت میتوانند راسا" از معتمدین لاحیت دار به جای آنان انتخاب ووسیله فرماندار و یا بخشدار از منتخبین جدید برای شرکت در جلسات دعوت نمایند0
ماده 45- هیاتهای اجرائی بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین وتکمیل عده خود تکشیل جلسه داده ، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ را یرا تعیین نموده ومراتب را باارسال صورتجلسه وسیله بخشدار به فرماندار شهرستان اعلام میدارند0
ماده 46- هیاتهای اجرائی شهرستانها پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نامو اخذ رای درمرکز شهرستان وبخش مرکزی وبررسی وتایید مصوبات هیاتهای اجرائی بخشهای تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای مراتب را صورتجلسه نموده و وسیله فرماندار شهرستان به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه (استان ) اعلام میدارند0
ماده 47- هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه (استان ) وهیاتهای اجرائی شهرستانهای تابع پس از بررسی و تائید مصوبات هیاتهای اجرائی بخشهای تابع خود در مورد تعداد و محل عشب ثبت نام و اخذ رای مبادرت بانتشار آگهی انتخابات خاوی تاریخ برگزاری انتخابات واوقات اخذ رای و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی ومحل شعب ثبت نام واخذ رای در شهرستان مینماید0
فرمانداران شهرستان تابع استان میبایدچهارنسخه ازآگهی منتشره را برای فرماندار مرکز استانارسال دارندواین فرمانداری موظف است سه نسخه از کلیه آگهی های منتشره در استان را به ستاد انتخابات کشور ارسال دارد یک نسخه از این آگهی ها به هیات نظارت مرکزی فرستاده میشود0
ماده 48- هیاتهای اجرائی بخشها پس از تائید تعدادومحل استقرار شعب ثبت نام واخذ رای بشخ مربوط، توسط هیات اجرائی شهرستان برای هر شعبه ثبت نام واخذ رای ، پنج نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خوانده ونوشتن باشند، انتخاب و به بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند0
تبصره - در صورتیکه در محل استقرار شعبه ثبت نام واخذرای به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیات اجرائی بخش میتواند افراد را از خارج برای آن شعبه انخاب و با حکم بخشدار اعزام نماید0
ماده 49- فرماندارانو بخشداران موظفند حداقل نسبت به تعیین و استقرار سه نفر مامور انتظامی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای اقدام نمایند در صورتیکه مامورانتظامی به حدکفایت نباشدمیتوانند از پاسداران انقلاب اسلامی دعوت نمایند0
ماده 50- تصمیمات هیاتهای اجرائی با اکثریت آراء اعضای هیات معتب راست 0
ماده 51- اعضای شعب ثبت نام واخذ رای از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و سه منشی انتخاب مینمایند0
ماده 52- فرمانداران موظفند مستقیما" یا با تعفویض اختیار به بخشداران تابعه برای هر یک ازشعب ثبت نام واخذ رای یکنفرنماینده تعیین واعزام دارند0
ماده 53- هیاتهای اجرائی انتخابات خبرگان در سطح استان تحت ریاست فرماندار مرکز استان و در شهرستانها به ریاست فرماندار و در بخشها به ریاست بخشدار محل مسئول برگزاری وصحت جریان انتخابات حوزه ماموریت خود میباشند0
تبصره - در کلهی مراحل برگزاری انتخابات خبرگان فرمانداران و هیاتهای اجرائی شهرستانهای تابعهاستان موظف به اجرای دستورات قانونی فرماندار مرکز استان و هیات اجرائی حوزه انتخابیه (استان ) میباشند0
ماده 54- چون در بخشهای مرکزی شهرستانها، هیات اجرائی تشکیل نمیوشد لذا کلیه وظایف بخشدار وهیاتهای اجرائی بخشهای مرکزی در امورانتخابات بر عهده فرماندار و هیات اجرائی مرکزشهرستان محول است 0
ماده 55- هیات اجرائی بخش با تصویب هیئت اجرائی شهرستان واطلاع هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه (استان ) میتواند برای مناطبق صعب العبور وکوهستانی و مسافتهای دور که تشکیل شعب ثبت نام واخذ رای مقدور نباشد شعبه ثبت نام و اخذ رای تعیین نماید0
ماده 56- هیاتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یکروز قبل از روز اخذ را یمحل شعب ثبت نام و اخذ رای آماده واعضای شعب در محل مستقر شوند0
ماده 57- برگهای اتنخابات دارای دو قسمت است که ازمحل نطقه چین از هم جدامیشوند0
قسمت اول تعرفه انتخابات محسوب میگردد و روی آن مشخصات رای دهنده نوشته میشود و قمست دوم ورقه رای است که به رای دهنده تسلیم میگردد0
ماده 58- هرگاهبعضی از شعب ثبت نام واخذ رای به علل مخلتف از عهده قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه بر نیایند هیات اجرائی راسا" نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه شعبه مذکور اقدام خواهد کرد0
ماده 59- مسئولیت نگهداری وحفاظت کلیه اوراق ولوازم انتخاباتی و صندوقهای رای تا تحویل به اعضای شعبه ثبت نام واخذرای برعهده نماینده فرماندار میباشد0
ماده 60- مسیولیت نگاهداری وحفاظت مدارک انتخاباتی و صندوقهای اخذ رای تا وصول دستور امحاء آنها از طرف ستاد انتخابات کشوربر عهده فرماندار یا سرپرست فرمانداری است 0
ماده 62- ستاد انتخابات کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات هر استان دستور امحاء تعرفه واوراق رای را صادر خواهد نمود0 نظر شورای نگهبان بوسیله هیات نظارت مرکزی به ستاد انتخابات کشور ابلاغ میگردد0
فصل ششم - نظارت شورای نگهبان
ماده 63- وزارت کشور پ ساز کشب نظر شورای نگهبان آمادگی برای اجرای انتخابات را به استحضار رهبر یا شورای رهبری میرساند و دستور مقام رهبری را به شورای نگهبان اعلام می دارد0
ماده 64- پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان مطلع و مورد اعتماد، دارای حسن سابقه ، با اکثریت مطلق آراء اعضای شورای نکهبان به عنوان ((هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند0
تبصره - از پنج نفر عضو هیات مرکزی نظارت ، حداقل یکنفربایداز فقهای شورای نگهبان باشد0
ماده 65- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی واقدامات وزارت کشور که درامرانتخابات موثر است و هیاتهای اجرائی و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود،نظارت خواهد کرد0
ماده 66- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان میتوانند برای هر استان ، اعم از مرکز استان و مرکز شهرستان و بخشهای تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رای به هرطریق که مصلحت بداند ناظر یا ناظرینی با شرایط مذکور درماده 64 جهت نظارت برانتخابات تعیین کند0
ماده 67- شورای نگهبان در هر مورد که صلاح بداند،میتواندراسا" تمام یا برخی از ناظرین را انتخاب نماید0
ماده 68- شورای نگهبان در صورت مشاهده تعلل یا مسامحه یاقصور در انجاموظیفه از طرف هر یک از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نسبت به برکناری یک یا تمام اعضای هیات مذکور اقدام و جانشین آنان را تعیین ومعرفی خواهد کرد0
ماده 69- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان میتواند در صورت مشاهده تخلف یا قصور ناظرین حوزه انتخابین نسبت به برکناری و تعیین ومعرفی جانشین آنان اقدام نماید0
ماده 70- در صورت برکناری یا استعفاء و یابروز هرگونه حادثه ای که منجر بهعدمامکان شکرت یک یا چند نفر از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و یاناظرین حوزه انتخابیه در جلسات بشود، به ترتیب جانشین آنان از طرف شورای نگهبان با هیات مرکزی نظارت انتخاب ومعرفی میوشد0
ماده 71- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان برانتخابات خبرگان در اولنی جلسه از بین خود نسبت به انتخاب رئیس ، یک نایب رئیس ، یک دبیر، سخنگو و منشی اقدام مینماید و محل کار خود را تعیین و به ستاد انتخابات کشور اعلام میدارد0
تبصره - هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان میتواند برای انجام مسئولیت محوله ، محل کار خود رادروزارت کشور قرار دهد0
ماده 72- جلسات هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان باحضورچهارنفر رسمیت مییابد0 و تصمیمات آن با حداقل سه رای معتبر است 0
ماده 73- کلهی نظرات وتصمیمات شورای نگهبان که بارعایت قانون انتخابات خبرگان و آئین نامه اجرائی آن اتخاذ و به وزارت کشورو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ابلاغ میگردد، قطعی ولازم الاجرااست
ماده 74- شورای نگهبان میتواند بر حسب نظارت مستقلا" انتخابات را در هر یک از مراحل در کل و یا بعضی مناطق حوزه انتخابیه با ذکر دلیل بلاطل اعلام کند0
ماده 75- ابطال کل انتخابات یک حوزه انتخابیه یاتوقف انتخابات و همچنین ابطال انتخابات شعبی که درسرنوشت انتخابات حوزه انتخابیه تاثیر تعیین کننده دارند، از اختیارات خاص شورای نگهبان است 0
ماده 76- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان برانتخابات خبرگان در اجرای ماده 66نسبت به تعیین ناظر یا ناظرین بر انتخابات هر حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از صورتجلسه انتخاب ناظرین و رونوشت احکام صادره را به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارد0
ماده 77- ستاد انتخابات کشور بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه مربوط به انتخاب ناظرین هر حوزه انتخابیه ، مراتب را به فرماندار شهرستان مرکز استان ابلاغ مینماید0
ماده 78- گزارشاتی که ناظرین به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان واصل میشود،در جلسات هیات مرکزی نظارت مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد0
ماده 79- شکایاتی که در جریان برگزاری انتخابات از هیاتهای اچرائی وناظرین شورای نگهبان ومباشرین وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان واصل میشود،درجلسه هیئت مرکزی نظارت مطرح و حسب اهمیت موضوع یکی از طرق زیرمورد رسیدگی قرار میگیرد0
الف - ارسال شکایت به ناظرین استان جهت رسیدگی واعلام نتیجه ،
ب - اعزام بازرس از مراکز0
تبصره 1- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان میتواند بازرسان اعزامی خودراازبین کارمندان دولت انتخاب نماید0 وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند با ماموریت کارمندانی که در جریان انتخابات همکاری مینمایند،موافقت نمودهومدت ماموریت آنان را جزء خدمت اداری محسوب دارند0
تبصره 2- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان رونوشت احکام بازرسان اعزامی را به استانداری یا فرمانداری یا بخشداری مربوط و ستاد انتخابات استان وستاد انتخابات کشور ارسال میدارد0
ماده 80- هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان نواقص قانونی مشاهده شده در انتخابات را جهت رفع نقص به ستاد انتخابات کشوراعلام میدارد، مگراینکه نواقص انتخابات درحدی باشد که صحت آنرا مورد تردید قرار دهد ودر این صورت ، مراتب را با اطلاع ستاد انتخابات کشر و با ذکر دلائل وارسال مستندات به شورای نگهبان جهت بررسی واتخاذ تصمیم نهائی اعلام میدارد0
ماده 81- در صورت وصول گزراش فوری از طرف ستاد انتخابات کشور در موارد انتخابات خبرگان موضوع با قید فوریت در هیات مرکزی نظارت بررسی و اتخاذ تصمیم میشود0
ماده 82- یک نسخه از صورتجلسات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات جهت اطلاع وضبط سوابق انتخاباتی به ستادانتخابات کشورارسال میگردد
ماده 83- هیات مکرزی نظارت شورای نگهبان برانتخابات خبرگان در پایان انتخابات هر حوزه انتخابیه گزارش کامل و جامعی از جریان انتخابات ، ضمن اظهارنظر صریح برای استحضار شورای نگهبان تهیه و دو نسخه از آن را جهت اطلاع به ستادانتخابات کشورنیزاعلام میدارد
ماده 84- فرمانداران وبخشداران ، پس از دریافت اسامی ناظران از آنها برای نظارت بر انتخابات دعوت میکنند0
ماده 85- ناظر یا ناظرین استنان به کلیه گزارشاتی که از طرف ناظر یا ناظرین شهرستانهاو بخشهاوستاد انتخابات استانداری در زمینه انتخابات میرسد دقیقا" رسیدگی نموده ونسبت به مسایل مطروحه اظهارنظر کرده ، مراتب را صورتجلسه مینماید و حسب اهمیت موضوع به یکی از طرق زیر اقدام میکنند0
الف - اعلام نظر به ستاد انتخابات استانداری جهت رفع نواقص 0
ب - ارسال گزارش جامع به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 0
ماده 86- ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در استان یا شهرستان و یا بخش در کلهی مراحل انتخابات در جلسات و مذاکرات هیئت اجرائی بدون حق رای شرکت نموده ومستقیما" بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت مینمایند0
ماده 87- ناظر یا ناظرین استان در اولین فرصت نسبت به انتخاب و صدور احکام ناظرین حوزه های فرعی در صورتیکه مستمقیا" بوسیله هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان انتخاب نشده باشند اقدام ورونوشت احکام صادره را حسب مورد به استانداری ، فرمانداری یا بخشداری مربوطه ارسال میدارند0
ماده 88- در مواقعی که ناظر یا ناظرین استان به مواردی برخورد نمایند که در توقف و یا ابطال کلی و یا نتجیه انتخابات موثرند، نظر خود را با ذکر دلایل صورتلجسه نموده و همراه با مستندات ، به هیات مرکزی نظارت جهت بررسی واظهارنظر و گزارش به شورای نگهبان ارسال میدارد0
ماده 89- ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در کلیه سطوح انتخابات (شعبه ثبت نام ، اخذ رای بخش ، شهرستان واستان ) وظیفه مراتب بر اجرای دقیق موازین قانونی را بر عهده دارند و چنانچه مواردی از تخلف و یا تعلل را مشاهده نمایند، موظفند نسبت به گزارش آن با رعایت سلسله مراتب اقدام نمایند0
ماده 90- بطور کلی در هر موردکه ناظرین تعیین شده ، بیش از دو نفر باشند یک نفر را از بین خود با اکثریت آراء بعنوان رئیس انتخاب مینمایند و چنانچه اکثریت حاصل نشد، یک نفر راازبین خود به قید قرعه بعنوان رئیس انتخاب مینمایند0
ماده 91- در مورد نحوه تعیین تعداد ناظر یا ناظرین ، استانها، شهرستانها بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان منتخب شورای نگهبان ،به اکثریت آراءتصیمیم میگیرد

وظایف ناظرین شعب ثبت نام و اخذ رای
ماده 92- ناظرین شعب ثبت نامو ا خذ رای که در صورت لزوم ممکن است از بین کارمندان دولت نیز انتخاب گردند پس از دریافت ابلاغ نظارت در معیت اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای ونماینده فرماندار به محل شعبه ثبت نامو اخذ رای عزیمت مینماید و در روز اخذ رای و یک ساعت قب لاز شروع به کار باید در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و یک ساعت قبل از شروع به کار باید در محل شعبه ثبت نام واخذرای حضور یافته و تا پایان شمارش آراء وتنظیم صورتجلسه محل شعبه را ترک ننمایند0
ماده 93- ناظرین شعب ثبت نام واخذ رای حق مداخله یااعمال نظر در انتخابات را ندارند و مکلفند به محض مشاهده هرگونه تخلف از قانون و آئین نامه انتخابات مراتب را به نماینده فرماندارومستقر در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای یا رئیس شعبه تذکرداده وعنداللزوم به اطلاع هیات نظارت بخش ، شهرستان ، استان یا هیات مرکزی خواهند رسانید0
ماده 94- هیات های اجرائی ومسئولین وزارت کشوردرحوزه انتخابیه مکلفند مدارک مورد تقاضای ناظرین منتخب شورای نگهبان را که جهت تنظیم گزارش لازم دارند در اختیار آنها قارر دهند0
ماده 95- نحوه انجام وظیفه ناظرین شعب ثبت نام اخذ رای بشرح دستورالعمل زیر خواهد بود0

دستورالعمل وظایف ناظران شعب ثبت نام واخذ رای

1- بررسی تابلوی نام داوطلبان که باید بترتیب حروف الفبا با خط بسیار درشت در داخل و خارج حوزه نصب شده باشد وهمچنین بررسی محل استقرار شعبه اخذ رای و انطباق آن با آگهی انتخابات هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه (استان )0
2- بررسی نحوه نصب پرده (تابلو) شعبه اخذ رای بنحوی که تابلو شعبه اخذ رای قابل رویت باشد0
3- بررسی محل استقرارصندوق اخذرای ازلحاظ مسئولیت تردد برای رای دهندگا0
4- بررسی وضعیت و موقعیت شعبه اخذ رای در مواردزیر:
الف - آیا نماینده فرماندار که بحکم وظیفه قانونی لازم است قبل از شروع برنامه اخذ رای درمحل شعبه مستقرشده باشد، حضوردارد؟
ب آیا نماینده فرماندار به وظایف قانونی خود اعم از نظارت و کنترل شعبه اخذ رای و صدور برگ انتخابات عمل مینماید؟
پ - آیا نماینده فرماندار برای جلوگیری ازازدحام رای دهندگان لزوما" برای تسریع در صدور برگ انتخابات از وجود افراد با سواد استفاده نموده است ؟
ث - آیا لوازم و وسایل شعبه اخذ رای برای انجام وظایف اعضای شعبه اخذ رای مناسب و کافی است ؟
ج - آیا کوشش شده است که محل استقرارصندوق رای دراطاقی باشد که حتی المقدور دو در ورود و خروج داشته باشد؟
ج - آیا تعداد محافظان صندوق (مامورین شهربانی و ژاندارمری و پاسداران انقلاب ) برای حفاظت صندوق و شعبه ثبت نام واخذ رای لااقل از سه نفر کمتر نمی باشد؟ وآیادقت کافی دربازرسی بدنی افراد جهت جلوگیری از ورود افاردملح به محل شعبه اخذ رای انجا میگیرد؟
ح - در صورتیکه افرادی مزاحمت رای دهندگان رافراهم مینمایند، آیا محافظان صندوق و یا نماینده فرماندار تدابیر لازم را اتخاذ مینماید؟
خ - آیا برای جلوگیری از انجام فعالیت غیر قانونی افرادی که بنحوی در امر اخذ رای دخالت مینمایند ویا قصد اعمال نظرات شخصی دارند و احیانا" برای رای دهندگان در انتخابات خبرگان تکلیف بخصوص تعیین مینمایند نماینده فرماندار تدابیر لازم اتخادمینماید و با کمک محافظان صندوق و همکاری اعضای شعبه از عمل غیر قانونی اشخاص ممانعت بعمل می آورد؟
د - آیا قبل از شروعاخذ رای و یا در پایان اخذ رای صندوق های اخذ آراء مطابق مقررات لاک و مهر شده و میشوند؟
ذ - آیا اعضای پنج نفرش شعبه اخذ رای و راسا" اقدام به رای گیری مینمایند و یا اینکه افراد غیر مسئول در امر اخذرای دخالت کرده و نسبت به انجام برنامه اخذ رای مشارکت غیر قانونی دارند؟
5- برسی و نظارت در نحوه شمارش و قرائت آراء ریخته شده در صندوق های رای 0
6- رعایت دقیق ساعت شروع و خاتمه رای گیری ، بنحوی که دیرتراز وقت مقرر شروع نشده و قبل از اینکه تمام مراجعین رای خودراداده باشند، خاتمه نیابد0
7- بررسی در خصوص اینکه هنگام شمارش و قرائت آراء چه تعداد اعضای شعبه حضورداشته اند؟ کلیه اعضای شعبه بایدحضورداشته باشند)
8- آیا نسبت به محافظت از صندوق اخذ آراء پس ازشمارش وقرائت آراء وتنظیم صورتجلسه اقدام لازم به عمل آمده است ؟
9- صندوق های اخذ را یپس از خاتمه کار و تنظیم صورتجلسه توسط چه کاسنی به هیئت اجرائی تحویل شده است ؟
10- بررسی ، نظارت و مراقبت در تنظیم صورتجلسه تاپایان اخذ رای و قرائت آراء شعبه اخذ رای 0
11- ناظرین در کلیه موارد بدون دخالت درامور شعب ثبت نام واخذ رای و بدون دخالت درطریق انجام وظایف اعضای شعب ونماینده فرماندار محافظان صندوق در برطرف نمودن موانع ومشکلات کوشش مینمایند و یا دادن تذکر به نماینده فرماندار امور جاری شعب اخذ رای را بنحو مطلوب و در مسیر حقیقی اخذ رای و قرائت آراء قرار میدهند و در صورتیکه مشاهده نمانید که تذکراتشان به نتیجه مطلوب نخواهدرسید، مراتب را بمنظور حصول نتیجه وسیله ناظر، ناظرین بخش یا شهرستان به بخشدار یا فرماندار اطلاع میدهند0
12- هیچ فردی نباید با شناسنامه دیگری و یا به جای شخص دیگری رای دهد، حتی اگر از نزدیکان و بستگان رای دهنده باشد،هرفردفقط حق دارد شخصا" و با شناسنامخ خود رای دهد0

فصل هشتم - ثبت نام واخذ رای
ماده 96- نماینده فرماندارو اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای موظفند یک ساعت قبل از زمان شروع اخذ رای در محل شعبه حاضر شده پس از مرتب نمودن لوازم ومدارک و اطمینان از خالی بودن صندوق و لاک ومهر منمودن آن برنامه ثبت نام و اخذ رای و قرائت آراء رابه شرح زیر انجام دهند0
اول - مرحله مراجعه رای دهندگان
دوم - مرحله کنترل
سوم - مرحله ثبت نام
چهارم - مرحله اخذ رای
پنجم - قرائت آراز

اول - مراجعه رای دهندگان
1- اعضای شعب باید کوشش نمایند محل اخذ رای در محوطه و مکانی سمتقر باشد که حداقل دو در ورود و خروج رای دهندگان داشته باشد و چنانچه تعداد کثیری برای دادن رای مراجعه نمایند بسهولت بتوانند در یک صف استقرار یافته وبترتیب وارد محل اخذرای شوند
2- رای دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه درمحل شعبه ثبت نام و اخذ رای حضور یافته و در یک صف استقرار مییابند و بترتیب بمنظر ثبت نام دادن رای ، وارد محوطه اخذ رای میشوند0

دوم - مرحله کنترل
کنترل در دو مرحله انجام میشود0
الف - کنترل شناسنامه
نماینده فرماندار یا رئیس شعبه و یا هری ک ازسه منشی شعبه ثبت نام و ا خذ رای با ملاحظه شناسنامه رای دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار میدهند0
1- شناسنامه به مهراولین دوره انتخابات خبرگان ممهورنشده باشد0
2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و حداقل 15 سال تمام داشته باشد0
ب - شناسنامه دارای عکس رای دهنده باشد0 در غیر انیصورت یک نفر معرف که دارای شنانسامه عکس دار باشد رای دهنده را معرفی و هویت او را تصدیق نماید0

کنترل و بازدید انگشت
نماینه فمراندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی انگشت سبابه دست راست رای دهنده را کنترل مینمایند تا آلوده به جوهر استامپ انتخابات نباشد0
در صورتیکه مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد که ممهور به مهر انتخابات دور اول خبرگان بوده دلالت بر دادن رای در شعبه دریگری نماید و یا بر انگشت سبابه او اثر جوه را استامپ اخذرای دیگری مشاهده شود بدستور نماینده فرماندارتوسط مامورین انتظامی یا پاسداران انقلاب اسلامی جلب وضمن تنظیم صورتجلسه توسط رئیس شعبه تحویل مقامات ذیصلاح میگردد0

سوم - مرحجله ثبت نام
1- پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان ازاینکه شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و واجد شرایط رای دهنده میباشد و نیز در شعبه دیگری رای نداده است ، یکنفر ازمنشی هانسبت به ثبت مشخصات رای دهنده بر اساس شناسنامه روی برگ تعرفه ((قسمت اول دفتر ثبت نام )) اقدام و پس از اخذ امضاء یا اثر انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه را با قید تاریخ امضاء و بامهر انتخابات خبرگان ممهور مینماید0
2- متصدی ثبت نام پشت صفحه او شناسنامه رای دهنده ( پشت صفحه عکس دار) را به مهر انتخابات ممهور مینماید0

چهارم - مرحله اخذ رای
1- پس از ثبت نام رای دهنده متصدی ثبت نام برگ رای را پس از ممهور نمودن به هر انتخابات خبرگان از محل نقطه چین جدا کرده و به رای دهنده تسلیم مینماید تا اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را در دوره اول حداکثر به تعدادنمایندگان سهمیه حوزه انتخابیه و در دور دوم حداکثر به تعداد نمایندگان کسری حوزه انتخابیه بر روی آن نوشته ، تا نموده و داخل صندوق اخذ رای انداخته و پس از اینکه متصدی شعبه ثبت نام واخذ رای انگشت سبابه دست راست او را با جوهر مخصوص رنگ کرده از در خروجی شعبه خارج میشود، قسمت اول دفتر ثبت نام (تعرفه انتخاباتی ) بصورت دفترچه های صد برگی درشعبه باقی میماند0
2- نماینده فمراندار و اعضای شعبه ثبت نام واخذ رای باید ترتیبی اتخاذ نمایندکه رای نویسی مخفی و بصورت کاملا"آزادو بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و بنابراین افرادی که بنحوی از انحاء در شعبه وظیفه ای بهعهه دارند حق نوشتن برگ رای برای اشخاص را ندارند ودر صورتیک رای دهنده به هر علتی قادر به نوشتن نباشد باید از وجود افارد خارج که مورد اعتماد وی باشند استفاده کندو اعضای شعبه نیز مراقبت خواهندکرد تا عمل خالف قانون انجام نگیرد
3- ناظرین شورای نگهبان در صورت مشاهده تخلف یااعمال نفوذ موظفند مراتب را بهاعضای شعبه و نماینده فرمانار تذکردهندوآنها باید فرد یا افراد خاطی راتوسط مامورین انتظامی حاضر در شعبه جلب ومراتب را صورتجلسه وهمراه خاطی تحویل مقامات ذیصلاح دهند0
4- نماینده فمرانار و رئیس شعبه ثبت نام واخذ رای مراقبت خواهند نمود ه هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رای نشود0 و مراقبت این افراد توسط مامورین انتظامی در جلوی درورودی شعبه انجام میشود

پنجم - قرائت آراء
پس از انقضای مهلت اخذ رای با حصول اطمینان ازاینکه کسی برای دادن رای محوطه اخذ رای نمیباشد در ورودی شعبه اخذ رای در خصوص نماینده فرماندار و ناظرشورای نگهبان ومحافظان صندوق بسته میشود سپس برگهای دفاتر ثبت نام (دسته های صدبرگی ) توسط رئیس شعبه اخذ رای یا نایب رئیس ویا یکی از منشی ها با همکاری سایراعضاء شمارش میگردد، سپس آراء داخل صندوق وسیله رئیس شعبه ثبت نام واخذ رای یا نایب رئیس و یا یکی از منشی ها با همکاری سایر اعضاء شمارش میگردد، پس آراء داخل صندوق وسیله رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای یا نایب رئیس با همکاری سایر اعضاء بدون قرائت شمارش میشودو در این حالت جریان قرائت آراء به یکی از طرق زیر خواهد بود0
1- در صورتیکه تعداد آراءداخل صندوق یا تعداداوراق دفاترثبت نام (تعرفه انتخاباتی ) برابر بود قرائت آراء آغاز میگردد0
2- در صورتیکه تعداد آراء داخل صندوق ازتعداداوراق دفاتر ثبت نام (تعرفه انتخاباتی ) بیشتر بود اوراق اضافی بدون آنکه نظریه رای دهنده خوانده شد توسط رئیس شعبه در حضور اعضاءونماینده فرماندار و ناظر شورای نگهبان و محافظان صندوق از کل آراء برداشته میشود و پس از آنکه پشت آنها( جمله باطل شد)بارنگ قرمزقیدگردید ضمیمه صورتجلسه شده و سپس قرائت آراء آغاز میشود0 توضیح (1)
در صورتیکه بین آراء ماخوذه اوراقی غیرچاپی باشدقبل ازبرداشت اوراق اضافی از کل آراءابتدااوراق غیر چاپی برداشته میشود وبقیه اوراق اضافی (اگر موجود باشد) از کل آراءوبترتیب مذکورکنارگذاشته میشود0
توضیح (2)
آراء ماخوذه آرائی است که طبق تعرفه های اتتخاباتی به صندوق ریخته میوشد و چنانچه اوراق اضافی به صندوق ریخته شده باشد این اوراق بترتیبی که ذکر شد باطل میگردد و جزو آراء ماخوذه محسوب نمیشود0
3- در صورتیکه تعداد آراء داخل صندوق کمتر از تعداد اوراق دفاتر ثبت نام (تعرفه انتخاباتی ) باشد مراتب در صورتجلسه منعکس و تعداد آراء موجودملاک عم لقرار میگیرد و مجددا" اوراق رای را داخل صندوق ریخته و قرائت و شمارش آراء آغاز میشود0 توضیح (1)
چنانچه برگ رای خوانانباشد و یا نام نامزها بیش ازتعدادسهمیه اتسان نوشته شده باشد و یا نام رای دهنده در آن قید شده باشد و یا غیر از برگ رای بر روی ورقه دیگر نوشته شده باشد و یا دارای علامت مشخص باشد باطل ومراتب در صورتجلسه قید و برگ مزبور ضمیمه صورتجلسه میگردد0
توضیح (2)
چنانچه سه چهارم اوراق صندوقی باطل باشد کلیه اوراق آن صندوق باطل اعلام میگردد0
4- پس از خاتمه قرائت وشمارش آراء صورتجلسه اخذ رای شعبه با تکمیل فرم صورتجلسه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رای هر یک از دارندگان رای در پشت برگ صورتلجسه در فرم مخصوص (فرم نتایج آراء انخابات خبرگان ) قید میگردد و پس از تنظیم و امضاءصورتجلسه شعبه ثبت نام واخذ رای وسیله نماینده فرماندار واعضای شعبه ومحافظان و ناظر شورای نگهبان کلیه اوراق ومدارک انتخاباتی و یک نسخه صورتجلسه ثبت نام واخذ رای را داخل صندوق رای قرار داده و پس از لاک و مهر نمودن صندوقها با دو نسخه صورتلجسه اخذ رای تحویل محافظان صندوق میدهند0 یک نسخه صورتلجسه نیزبه ناظر شورای نگهبان یا در غیاب او به نماینده فرماندار جهت تسلیم به ناظریا ناظرین شورای نگهبان در مرکز شهرستان تحویل میگردد0 ضمنا" یک نسخه از صورتجلسه نیز تا پایان انتخابات نزد رئیس شعبه باقی مانده و سپس تحویل فرماندار میشود، و رئیس شعبه اخذ رای به اتفاق نماینده فرماندار و در صورت تمایل به همراه اعضای شعبه اخذرای وبه اتفاق محافظان صندوق به محل بخشداری و یا فرمانداری مربوط و صندوقهاو صورتجلسه و مدارک رسما" تحویل بخشدار یا فرماندار میشود0اگر در روز اخذ رای اشکالات وایراداتی پدید آمده باشدبایددرقسمت انتهای صورتجلسه ذکر گردد و به امضاء اعضاء شعبه و نماینده فرماندار و محافظان صندوق و ناظر شورای نگهبان ( در صورت حضور) برسد0
ماده 97- هیات اجرائی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رای و صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای حوزه بخش ، نتیجه انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوقهای اخذ رای و صورتجلسه مربوط به هیئت اجرائی شهرستان اعلام میدارد0
ماده 98- هیات اجرائی شهرستان بالافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را صورتجلسه نموده و همراه نسخه ای از صورتجلسات هیاتهای اجرائی بخشهای تابعه به هیات اجرائی مرکزحوزه انتخابیه (شهرستان مرکزاستان )اعلام میدارد0 ناظران شورای نگهبان ذیل صورتجلسه را امضاء کرده واگرنظری داشته باشند ذکر میکنند0
ماده 99- هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله پس ازدریافت نتایج انتخابات شهرستان های تابعه نتیجه کلی اتنخابات خبرگان استان را با اطلاع ناظرین استان آگهی کرده و به ستاد انتخابات کشورنیز اعلام میدارد0
ماده 100- هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه ظرف دو روزازتاریخ انتشار آگهی نتیجه انتخابات ، شکایات مربوط به انتخابات رادریافت و ظرف 48 ساعت با حضور ناظرین شورای نگهبان به آنهارسیدگی ونتیجه نهائی را صورتجلسه نموده و به ستاد انتخابات کشور اعلام میدارد0

برنامه روز اخذ رای و قرائت آراء دور دوم
برنامه دور اول اخذ رای با توجه به نکات زیر، دردوردوم تکرار میگردد0
1- شناسنامه مراجعه کنندگان به دو مهر انتخابات خبرگان ممهور شده باشد0
2- برگ تعرفه واخذ رای هنگام رای گیری دور دوم به مهرانتخابات خبرگان ممهور میگردد0 محل مهر دور دوم در پائین برگ و دفتر ثبت نام (تعرفه انتخابات )است 0
3- شناسنامه رای دهنده به مهر دول اول اتخابات همان حوزه انتخابیه ممهور باشد0
4- چنانچه شناسنامه رای دهنده دارای مهردوراول انتخابات باشد، به مهر دور دوم در کنار مهر دور اول ممهور میگردد0
5- چنانچه شناسنامه رای دهنده فاقدمهر دور اول انتخابات خبرگان باشد، هنگام رای گیری دوردوم به دو مهر در کنار هم ممهور میگردد تا رای دهنده نتواند برای بار دوم به شعبه اخذرای دیگری مراجعه نموهو دوبار رای دهد0

فصل هشتم - شکایات ومقررات جزائی ومواد متفرقه
ماده 101- ستاد انتخابات کشور بلافاصله پس از دریافت سه نسخه از صورتجلسه نهائی نتایج انتخابات هر استان دو نسخه از صورتجلسه مذکور را به هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان تسلیم میکند و هیات پس از بررسی و اظهارنظر یک نسخه آنرادر اختیارشورای نگهبان قرار میدهد0
ماده 102- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخذ رای شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند0
ماده 103- شورای نگهبان حداکثرظرف یکهفته پس ازدریافت صورتجلسه نهائی نتیجه انخابات خبرگان هر استاناز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسیلههیات نظارت مرکزی به ستاد انتخابات کشوراعلام خواهدداشت 0 ماده 104- ستادانتخابات کشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان مراتب را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه جهت ابلاغ به هیات اجرائی انتخابات بمنظورصدوراعتبارنامه منتخب یا منتخبین خبرگان استان اعلام میدارد0
ماده 105- صدور اعتبارنامه منتخبین منوط به اعلام نظر شورای نگهبان است و اعبتارنامه منتخبین ملصق به عکس آنان در پنج نسخه از طرف هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه تهیه وتنظیم ویک نسخه از آن را به منتخب تسلیم وسه نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال میگردد0
ستاد انتخاباتکشور دو نسخه از اعتبارنامه هر یک ازمنتخبین را به هیات مرکزی نظارت ارسال مینمایدکه یک نسخه آن به شورای نگهبان تسلیم گردد0
ماده 106- شکایاتی که درجریان انتخابات خبرگان به شورای نگهبان یاناظران آن یاهیاتهای اجرائی تسلیم میشود،مانع ازادامه انتخابات نخواهد بود0
ماده 107- هیچیک از اعضاء هیاتهای اجرائی واعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و ناظرین شورای نگهبان نباید با نامزدهای انتخابات خبرگان استان خویشاوندی نسبی و یا سببی تا درجه سوم داشته باشند
ماده 108- به هیاتهای اجرائی بخشها اجازه داده میشودکه درصورت احساس ضرورت با نظر ناظرین شورای نگهبان نسبت به تعویض تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام واخذ رای در دور دوم انتخابات اقدام نمایندولی محل استقرارشعب ثبت نام واخذرای برای دور دوم انتخابات همان محلهای قبلی بوده وغیرقابل تغییر است 0
ماده 109- هرکس در هردورانتخابات برگ انتخابات خبرگان را بخرد و یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و یا در امر انتخابات بنحوی از انحاء انحلال یا تقلب وتزویر وخیانت نماید یا با شناسنامه مجعول با علم به جعلیت آن رای بدهد، یا بگیرد و یا بیش از یکبار رای دهد بر طبق مقررات مسئول خواهد بود0
ماده 110- وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات خبرگان بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است و بدین منظور میتواند مامورینی جهت بازرسی وکنترل جریان انتخابات بطور ثابت با سیاربه استانها، شهرستانها، بخشها و شعب ثبت نام واخذ رای اعزام دارد0
ماده 111- وزارت کشور موظف است با کسب نظر ظورای نگهبان در اولین فرصت مناسب ، انتخابات را در حوزه هائی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل شده بر اساس قانون انتخابات خبرگان وآئین نامه اجرائی آن برگزار نماید0
ماده 112- هرگاه یک یا چند نفر ازخبرگان فوت یااستعفاءنمایند و یا بهر علتی حوزه انتخابیه ای نماینده ای را از دست بدهد، در صورتیکه بیش ازیکسال به پایان دوره قانونی مجلس خبرگان باقی باشد وزارت کشور با تائید شورای نگهبان برای انتخاب جانشین آنان بر اساس قانون انتخابات خبرگان و آئین نامه اجرائی آن اقدام مینماید مدت نمایندگی اینگونه منتخبین فقط تا پایان دوره قانونی مجلس خبرگان است 0
ماده 113- هرگاه یک یا چند نفر از نامزدها در خاتمه رای گیری در دور اول انتخابات بااکثریت مطلق آراء یا در دوردوم بااکثریت نسبی انتخاب شده ولی قبل از صدور اعتبار نامه استعفا و یا فوت نمایند در صورت تائیدشورای نگهبان هیات اجرائی مرکزحوزه انتخابیه بجای آنان از نفرات بعدی به ترتیب تعدادرای انتخاب ونسبت بصدور اعبتار نامه آنان اقدام خواهد کرد0
ماده 114- عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی انتخابات خبرگان ممنوع است 0
ماده 115- دستورالعمل مالی واجرائی انتخابات خبرگان را وزارت کشور تهیه و به اجراء میگذارد0
ماده 116- این آئین نامه که مشتمل بر116 ماده و 18 تبصره است است در جلسه مورخ 18/7/61 بتصویب شورای نگهبان رسید0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
10992
تاریخ تصویب :
1361/07/18
تاریخ ابلاغ :
1361/08/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :