جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 53816 / ت 20061 هـ - 19/8/1377

وزارت جهاد سازندگی ـ سازمان برنامه و بودجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/8/1377 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1992 هـ / ب مورخ 7/5/1377 ) تصویب نمود :
تصویبنامه شماره 102306 /ت 19511 هـ مورخ 27/2/1377 به شرح زیر اصلاح میشود :
1 ـ در ماده 1 عبارت « وزارت جهاد سازندگی » به عبارت « شرکت سهامی شیلات ایران » تغییر می یابد .
2 ـ در تبصره ماده 4 قبل از عبارت «تشکیل می دهند » عبارت « و همچنین مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهریستی و افراد ساکن در مناطق محروم کشور با تایید نهادهای ذیربط » اضافه میشود .
3 ـ در ماده 5 عبارت « تخصیص کل اعتبار » به عبارت » تخصیص اعتبار تا معادل درآمد وصولی » تغییر می یابد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :