جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 541/77/ق - 14/6/1377

جناب آقای عباسی فرد
معاونت محترم اجرائی قوه قضاییه
احتراما عطف به نام شماره 5931 /77/1 ـ 5/6/1377 پیشنهاد اصلاحی تبصره 2 ماده 49 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح ذیل تقدیم و خواهشمند است پس از اخذ تایید ریاست محترم قوه قضاییه جهت اجرا ابلاغ فرمایید .
تبصره 2 : « متخلف از وظایف مذکور در مواد 48 و 49 این آئین نامه حسب مورد برای تعقیب به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد . »
مدیر کل دفتر قوانین ، مقررات و امور مجلس ـ حسن سلیمانی

شماره 8899/77/1 18/8/1377
ریاست محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویر نامه شماره 541 /77/ق مورخ 14/6/77 سازمان بازرسی کل کشور که کشور در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 49 آئین نامه سازمان بازرسی کل کشور که ریاست قوه قضاییه نیز مرقوم فرمودند:
« با تبصره دو موافقت می شود »
جهت درج روزنامه رسمی ارسال می شود .
معاون اجرائی رییس قوه قضاییه ـ محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :