جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 53138/ت 19916 هـ - 3/9/1377

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تعیین وزارتخانه ها و موسسات مشمول بند «ب» ماده 11 قانون استخدام کشوری که براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 18998/ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر اجرا ابلاغ می شود :
« ستاد اقامه نماز و جزو موسسات انتشار اشاره شده در بند 10 فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند «ب» ماده 11 قانون استخدام کشوری منضم به آئین نامه ماموریت محسوب می گردد و ماموریت تا 50 نفر از مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به ستاد یاد شده با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان با توافق دستگاههای ذیربط از اعتبار سازمان متبوع با اعتبار ستاد اقامه نماز پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور شش ماه مجاز است تمدید ماموریت در صورت نیاز ستاد و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی و با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است . »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :