جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 2637 ـ ق 1/9/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس مطرح و نظر مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 27/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل صد و بیست و سه قانون اساسی ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 56986 7/9/1377
سازمان برنامه و بودجه
قانون استفساریه بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2637ـ ق مورخ 1/9/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

موضوع استفسار :
ماده واحده ـ آیا مراد قانونگذار از موسسات مذکور در بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور کلیه موارد مذکور در بند «هـ» می باشد یا فقط مقصود موسسات پژوهشی و آموزشی عالی است ؟
نظر مجلس :
در بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور تصویب 8/11/76 ابهامی نیست و منظور از موسسات مذکور که از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز معاف خواهند بود موسسات پژوهشی و آموزشی عالی است که با مجوز قانونی تاسیس شده اند موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :