جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


روزنامه رسمی شماره 11084-21/12/1361
شماره 126-5392-126/30 4/12/1361

در اجرای مفادتصویب نامه شماره 44014 جلسه مورخ 31/5/1361هیئت وزیران مبنی بر اجازه تخصیص اعتبار لازم جهت انجام هزینه های مربوط به بیمه درمان زندانیان آئین نامه اجرائی طرح مزبوربشرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد0

ماده یک
وزارت بهداری درمان کلیه اشخاصی را که در زندانها و موسسات تامینی و تربیتی ودیگر موسسات تحت نظر شورای سرپرستی زندانها و امور تامینی و تربیتی کشور نگهداری میشوند تامین و آنان را تحت پوشش بیمه درمان مستقیمی قرار دهد.
تبصره : در صورتیکه فرزندان اشخاص فوق الذکردرزندانهاوموسسات وابسته نگهداری شوند مشمول این آئین نامه خواهند نمود0

ماده 2- نحوه درمان
روش درمان بطریق مستقیم باتامین امکانان درمانی سرپائی وبستری شامل چهار بخش اصلی در بیمارستان داخل زنان شامل بخش داخلی - جراحی و داخلی بیمارستان انجام خواهد گرفت 0
درمان بستری وتخصصی سایرزندانیان که اعزام آنهابه بیمارستانهای خارج از زندان طبق قوانین ومقررات مجازباشدوامکانات درمانی آنان در بیمارستان داخل زندان ممکن نباشد با معرفی رسمی ورعایت تمام جوانب قانونی امر در بیمارستانهای تابعه وزارت بهداری یا طرف قرارداد رسمی وزارت بهداری که برای تامین درمان زندانیان مناسب تشخیص داده شوندعمل خواهدگردید0 تحویل دارو طبق طرح ژنریک وشامل تمام اقلام داروئی موجود در کشور و بطور ژنریک خواهد بودتشخیص و پزشکی شامل رادیولوژی آزمایشگاه - طبق استاندارد در درمانگاه و بیمارستانهای داخلی زندانها باید تامین گردد0

ماده 3- نحوه تشکیل پرونده پزشکی ودفترچه درمان مستقیم
برای تشکیل پرونده های پزشکی دفترچه های درمان مستقیم یکنفر کارمند از طرف امور درمان سازمان منطقه ای مربوط که صلاحیت کاراو در زندان به تائید شورای سرپرستی زندانهارسیده باشدماموریت خواهد یافت که در بهداری زندان مسئولیت این عمل را به عهده بگیرد0
- افراد مشمول طرح درمان زندانیان از طرف مسئولین زندان به مسئول صدوروتشکیل پرونده های پزشکی زندانیان معرفی خواهندگردید0 پرونده ها و دفترچه های درمان مستقیم صادر شده در بهداری زندان نگهداری میشوند0
برای محکومین به محض ورود به زندان و برای سایر زندانیان حتی الامکان توسط مسئول درمان پرونده پزشکی طبق فرم بپیوست تشکیل میگردد0
- رئیس زندان مکلف است تسهیلات لازم برای اجرای این وظیفه رافراهم نماید0
ماده 4- نحوه اداره امور درمان زندانیان
درمان زندانیان در بهداری مربوط تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداری استانمربوطه ویامدیرشبکه بهداری شهرستان یا شهر ربوطه اداره خواهد شد و شامل درمان سرپائی - بستری - تشخیص پزشکی و تحویل دارو اقدامات توان بخشی (اعم از درمانی یا بازتوانی ) خواهد بود0

الف - درمان سرپائی
در شهرهائیکه 500 نفر تا2000 نفر زندانی دراند حداقل یک نفر پزشک تمام وقت مسئزل تامین درمان و نظارت بر تامین بهداشت انفرادی و همگانی خواهد بود و با افزایش تعداد زندانیان پزشکان تمام وقت بتعداد کافی تعیین خواهند شد0 انجام تزرقات و پانسمان و تحویل دارو برای بیماران با نظارت ومسئولیت مستقیم پزشک توسط کادر کمکی عملی خواهد گردید0 در شهرهائیکه کمتراز500نفر زندانی دارد از پزشکان پاره وقت استفاده خواهد شد0

ب - درمان بستری
در شهرهائیکه زندان ساختمان مناسب برای ایجاد بیمارستان در اختیار دارد سازمان منطقه ای بهدرای به متقضتای ضرورت در آنجا بیمارستان با بخشهای موردنیاز ایجاد مینماید ودر صورتکیه امکان بوجود آوردن بیمارستاندر داخل یا کنار زندان میسر نباشدبایدیکی از بیمارستانهای تابعه سازمان منطقه ای برای درمان بستری زندانیان اختصاص یابد در این حالت حفاظت زندانی به عهده زندان خواهدبود
- در بخش داخلی بیمارستان زندان تعدادمتناسب تخت برای درمان بیماریهای روانی گذاراکه درزندان حادث میشود بایدپیشی بینی گردد

ماده 5- نحوه تهیه وتحویل دارو
تحویل دارو به بیماران باید بوسیله داروخانه مجهزی که محتوی تمام اقلام داروئی طرح ژنریک باشد انجام گیرد که توسط سازمان منطقه ای بهداری استان یا شکرت سهامی داروئی کشور در داخل زندان تامین میگردد0
در صورت موجود نبودن اقلام داروئی مسئول مربوط مکلف بتهیه آن دارو از داروخانه های طرف قرارداد وزارت بهداری خواهد بود0

ماده 6- تهیه وتحویل پروتز واورتز
در صورت تجویز پزشک معالج و تائید رئیس بهداری زندان از محل اعتبارات درمانی توسط وزارت بهداری تهیه وتحویل خواهد گردید0
تحویل مجدد پروتز موکول به گذشتن عمرقانونی پروتزوتحویل پروتز قبلی با تائید لزوم مجدد از طرف پزشک معالج و تائید رئیس بهداری شهرستان یا استان امکان پذیر خواهد بود0

ماده 7 - تامین بهداشت محیط
تامین بهداشت محیط بعهده مسئولین زندان است و مسئولین زندان در حد مقدورات خود وتوصیه های بهداشتی مسیولین اموردرمان راباید اجراء نماین و در هر مورد که رعایت توصیه های بهداشتی امکان پذیر نباشد با ذکر علت مراتب راجهت پیش بینی های لازم ازنظر بیماریهائی کهممکن است در اثر عدم اجرای بموقع توصیه های هبداشتی پیش بیاید به مسئولین درماناعلام دارند0

بهداشت انفرادی
بهدشات انفرادی تامین وسائل ولوازم برای تامین بهداشت انفرادی بعهده مسئولین زندان یا زندانی است 0

بهداشت همگانی
تامین بهداشت همگانی : بیماریابی - واکسیناسیون وسایر موارد بعهده مسئولین بهداشتی ودرمانی تامین کننده خدمات درمانی است

ماده 8- امورمالی متفرقه
اعتبارات اجرائی طرح درمان زندانیان همه ساله با توافق و همکاری مسئولین وزارت بهداری و شورای سرپرستی زندان برآورد ودر بودجه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران منظور وبوزارت بهداری پرداخت و در حساب مخصوص تامین درمان وزارت بهداری که از طرف معاونت درمان اعلام میشودواریز خواهد شد ایناعتبارات طبق طرح خود کفائی مقررات تامین اجتماعی به هزینه خواهدرسید0(اعتبارسال 1362 برحسب توافق شماره 126-3230-126- مورخ 1/9/61شورای سرپرستی زندان و صورتجلسه مورخ 28/9/61 ستاد بودجه وزارت بهداری خواهد بود0)
ماده 9 : استفاده ازسایرپزشکان وپیراپزشکان درزندانهای خارج ازمقررات این آئین نامه باتائید شورای سرپرستی امکان پذیر خواهد بود0
وزیر بهداری وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11084
تاریخ تصویب :
1361/12/04
تاریخ ابلاغ :
1361/12/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :