جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ : 27/4/77 شماره دادنامه : 75 کلاسه پرونده :77/20

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب نظریه مورخ 3/3/1377 فقهاء محترم شورای نگهبان ((ماده 51 فوق الذکر از این جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که بصورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است می کند و متولی را ملزم به رعایت خصوص آن موارد می نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد0))، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، ماده 51 آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیات وزیران به لحاظ مغایرت آن با احکام شرع بشرح فوق الذکر ابطال می شود0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/77/20 14/6/1377
تاریخ : 27/4/77 شماره دادنامه : 75 کلاسه پرونده :77/20
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رحیم اقدم
موضوع شکایت و خواسته : اطلاق ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیات وزیران 0
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیات محترم وزیران مخالف با مقررات شرع اسلام است 0 زیرا ماده مزبور حق تشخیص و تعیین اولویت در موارد مصرف عواید موقوفات را از متولیان منصوص و مستنبط سلب وبطورکلی اطلاق وقفنامه ها را در مورد بریات مقید و محدود و متولیان را ملزم به اطاعت بی چون وچرا از تصمیمات و مصوبات سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه می کند0 خود واقفین والامقام نیز در اکثرقریب به عموم وقفنامه ها به اختیارات مطلقه متولیان در مصارف موقوفات جهت بریات مطلقه تاکید بلیغ دارند و تغییر دهندگان جهات و کیفیات و شروط خودشان را مشمول لعن خدا و رسول قرار داده اند و شکی نیست که عمل به حکم ماده مورد بحث هم تغییر جهت و هم تغییر کیفیات وقف و شروط واقفین می باشد0 لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و صدر حکم بر ابطال ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را دارم 0 دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2798/21/77 مورخ 3/3/77 اعلام داشته اند، ماده 51 فوق الذکر آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و اخور خیریه مصوب 10/2/65 از این جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که بصورت مبرات مطلقه وقف شده است رادر موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است می کند و متولی را ملزم به رعایت خصوص آن موارد می نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع : روزنامه رسمی شماره 15658 5/9/1377

97

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
75
تاریخ تصویب :
1377/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :