جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


تاریخ 24/12/1368 شماره دادنامه 117و116و115و118

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای دیوان : نظربه تبصره 1 ازماده واحده قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/67 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد:
"اعضاءهیئت علمی دانشگاههاوموسسات پژوهشی دولتی مجازنددروقت آزادخود در دانشگاه آزاداسلامی تدریس نمایند."
چون بند1 ازبخشنامه شماره 27686/ومورخه 15/11/68صادره ازطرف وزیرمحترم فرهنگ وآموزش عالی وبند1بخشنامه شماره 28831/11مورخه 1/12/68 صادره ازطرف مدیرکل دفتروزارتی وزارت فرهنگ وآموزش عالی خلاف اطلاق تبصره 1 فوق الذکرهستندوباتوجه به اینکه بموجب بخشنامه نمی توان قانون مقید و مضیق نمود مخالف قانون تشخیص وبه استنادماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردند.
بنددوم بخشنامه های یادشده به دلیل اندراج کلمه "قرارداد"درمتن تبصره 2 قانون واینکه رئیس دانشگاه یاموسسه مربوطه یامقام ذیصلاح دیگر ضمن تنظیم و انعقاد قرارداد، شروط وترتیبات استفاده ازامکانات و تجهیزات ووسایل دانشگاهی راتعیین وتبیین خواهندنمودمخالف قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/68/91 18/1/13689
تاریخ 24/12/1368 شماره دادنامه 117و116و115و118
کلاسه پرونده 68/91-68/96-68/98-68/99

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای داودابراهیمی ،شهرام وزیری ،وحیداحمدی ،علی موحدی ساوجی
طرف شکایت :وزارت فرهنگ وآموزش عالی
موضوع شکایت :اعلام مغایرت بخشنامه شماره ؟؟2768/ومورخ 15/11/68 وزیرفرهنگ وآموزش عالی باماده واحده قانون تائیدرشته های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی مصوب 14/2/67مجلس شورای اسلامی وتقاضای ابطال بخشنامه های موصوف .
مقدمه :شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته اندوزیر محترم فرهنگ وآموزش عالی باصدوربخشنامه 27686/و-15/11/68اشتغال اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاههاوموسسات آموزش عالی رابه امر تدریس درموسسات آموزش عالی غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی منوط ومشروط نموده است .درصورتی که این شرط والزام مغایر تبصره یک قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/67مجلس شورای اسلامی می باشد.همچنین دربند2این بخشنامه استفاده ازامکانات ، تجهیزات ووسائل آزمایشگاهی هریک ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی وپژوهشی توسط موسسات غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالی مشروط گردیده واین شرط والزام باتبصره 2قانون مذکورمغایرت داردهم چنین مدیرکل دفتروزارتی وزارت فرهنگ وآموزش عالی برخلاف مفادماده واحده قانون تائیدرشته های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی مصوب 7/2/67 مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه شماره 28831/11مورخ 1/12/68به دانشگاه متبوعه اعلام نموده که اشتغال اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاههاو موسسات آموزش عالی به امرتدریس درموسسات آموزش عالی واستفاده از امکانات وتجهیزات ووسائل آزمایشگاهی هریک ازموسسات آموزش عالی ویا پژوهشی وابسته درموردموسسات غیردولتی موکول به کسب موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالی می باشدباتوجه به اینکه اجرای بخشنامه مذکورموجب تضییع حقوق هیئت علمی که دروقت آزادخوددردانشگاههای غیردولتی به تدریس اشتغال دارندخواهدشدوکلیه دانشجویان دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی رامواجه باضرروزیان جبران ناپذیری خواهدنمود.لذا تقاضای ابطال بخشنامه های مذکوررادارد.باانجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ وآموزش عالی درمقام پاسخ بشرح لایحه شماره 30546/11 21/12/1368اعلام داشته است ،طبق آئیننامه استخدامی کلیه اعضای هیئت علمی مکلفندبطورتمام وقت دردانشگاههاوموسسات آموزش عالی خدمت نمایندونیزآن تعدادازاعضاءهیئت علمی که ازمزایای قانون استفاده از خدمت خارج ازوقت اداری اعضاءهیئت علمی واعضای غیرهیئت علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورمصوب 7/5/65مجلس شورای اسلامی استفاده می نمایندبموجب تبصره 11ماده واحده قانون مذکورکه مقرمی دارد "استفاده کنندگان ازاین قانون "که 45ساعت قراردادبسته اند"حق کار انتفاعی درسایردستگاههای دولتی وغیردولتی راندارندمگردرروزواوقات تعطیل رسمی ویاوقت اداری خارج ازنیازدانشگاه وموسسه آموزش عالی مربوطه "نمی توانندباتوجه به نص صریح قانون موصوف درساعات موظف در موسسات ودانشگاههای دیگربکاراشتغال داشته باشندبراین اساس بخشنامه شماره 28831/11-1/12/68حسب الامرمقام عالی وزارت جایگزین بخشنامه 27686/و-15/11/67گردیده وباصدوربخشنامه اخیرموردی برای طرح شکایت باقی نمانده ،لذاردآن موردتقاضااست .هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضور روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه سوابق بشرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13155-13/2/1369
2
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
118
تاریخ تصویب :
1368/12/24
تاریخ ابلاغ :
1369/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :