جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.تاریخ 16/8/1377 شماره دادنامه 175 کلاسه پرونده 76/137

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون برخورداری از مزایای مربوط به دوره دو سال آموزشی مورد نظر منوط به تفویض پست ثابت سازمانی در رشته کارشناسی در زمان اشتغال به خدمت و اجتماع شرایط مقرر بوده است ، دادنامه شماره 851 مورخ 23/5/1376 شعبه شانزدهم در حدی که متضمن این معنی است ، مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط به موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/76/137 21/10/1377
تاریخ 16/8/1377 شماره دادنامه 175 کلاسه پرونده 76/137
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای یحیی محبتیان
موضوع شکایت و خواسته :اعلام تعارض آراء صادره ازشعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1065 و75/1156 موضوع شکایت آقای مصطفی خسروی و آقای پرویز شایسته بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی وسازمان اموراداری استخدامی بخواسته تقاضای تشخیص و تعیین و تسری مزایای طبقات شغلی نظیر دارندگان مدارک لیسانس بشرح دادنامه های شماره 44مورخ 9/1/1376 و 137 مورخ 2/2/1376 حکم به ورود شکایت صادر نموده است 0
ب شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1741 موضوع شکایت آقای یحیی محبتیان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس بشرح دادنامه شماره 851 مورخ 23/5/1376 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به نظریه 442 مورخ 7/7/1369 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه تجدیدنظر و ارزیابی در گروه مستخدمین بازنشسته و مربوط به ایام اشتغال آنان موردی ندارد، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازاستماع توضیخات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
19
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
175
تاریخ تصویب :
1377/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :