جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.تاریخ 23/8/77 شماره دادنامه 179 کلاسه پرونده 77/121

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به وجود تمایز دارندگان مدرک تحصیلی ششم ابتدائی با طی دوره دو ساله کمک آموزگاری با اشخاصی که دوره مزبوررانگذرانیده اند0 در اجرای قانون استخدام کمک آموزگاران ازلحاظ رتبه کمک آموزگاران و اینکه ارزش تحصیلی دوره مذکور به موجب مصوبه ششصدویکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/6/1375 در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت معادل سوم راهنمائی اعلام شده ، دادنامه شماره 229مورخ 27/2/1377 شعبه چهاردهم دیوان در خصوص اعتبار مصوبه مزبور در تعیین گروه مستخدمین مشمول موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود0 این رای مطابق قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قائم مقام دیوان محقق

* سابقه *
شماره ه/77/121 17/10/1377
تاریخ 23/8/77 شماره دادنامه 179 کلاسه پرونده 77/121
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم وهیات تجدیدنظردیوان عدالت اداری
مقدمه : الف شعبه سیردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/123 موضوع شکایت آقای محمدحسین کیاوند به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ، اداره آموزش و پروش ارومیه ، به خواسته اعتراض به تعیین ضریب گروه شغلی ردیف 21 و اصلاح اشتباه محاسبه در ردیف 17نسبت به ارزشیابی در مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره 177مورخ 1/3/1376 چنین رای صادر نموده است ، با عنایت به لایحه جوابیه دراجرای بخشنامه شماره 5/2478/7/101 مورخ 29/3/1375 وزارت آموزش وپرورش ارزش تحصیلی افرادی که با داشتن مدرک ششم ابتدائی نظام قدیم دوره دو ساله کلاسهای کمک آموزگاری را با موفقیت گذرانده اند معادل گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله راهنمائی تحصیلی شناخته می شود000 لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار شاکی استحقاق بهره مندی از مزایای مدرک تحصیلی معادل مرقوم را دارد0 برهمین اساس حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به اصلاح اشتباه محاسبه در تعیین ضریب گروه شغلی صادر و اعلام می گردد0 شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی امور حقوقی نسبت به دادنامه شماره 177 مورخ 1/3/1376 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 74/1232 به طرفیت آقای محمد حسن کیاوند به شرح دادنامه شماره 1525 مورخ 23/9/1376 اعتراض سازمان بازنشستگی را به دادنامه معترض عنه وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است 0
ب شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1366 موضوع شکایت آقای رضا اربابی تهرانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ارتقاء دو گروه بشرح دادنامه شماره 229 مورخ 27/2/1377 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه شاکی حسب گواهینامه مورخ 28/8/1343 مدیرکل فرهنگ استان مرکزازتاریخ 20/5/1343اتا30/6/1343 در کلاسه 240 ساعته شرکت کرده ودرامتحانات پایان دوره پذیرفته شده است ، بنابراین آخرین مدرک تحصیلی نامبرده که در حکم اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373پایان ابتدائی قید شده نبوده بلکه ایان ابتدائی به اضافه گذراندن دوره مذکور بوده است و شورای عالی آموزش و پرورش نیز به موجب رای شماره 2/3128/120 مورخ 28/7/1375 ارزش مدرک مذکور را معادل گواهینامه پایان دوره سه ساله راهنمائی دانسته و موخر بودن تاریخ صدوررای مذکور و بازنشسته شدن شاکی قبل از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ و رای فوق الاشعار نیز نمی تواند موجب تضییع حق شاکی مبنی بر عدم محاسبه دوره مذکور گردد، لذا شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده صادر می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازنشستگی کشوری سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
19

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
179
تاریخ تصویب :
1377/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :