جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


تاریخ : 21/9/1378 شماره دادنامه 341- 342- 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - و 349

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عموم و اطلاق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اشخاص از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر وتاکید مقنن بر لزوم قبول و احتساب سابقه خدمت مذکور بعنوان خدمت به شرح مندرج در تبصره 2ماده واحده قانون فوق الذکر مفید قابلیت احتساب مدت مذکور از کلیه جهات مندرج در قانون تامین اجتماعی است و مفاد ماده 10 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی که موجب محدودیت آثار قانونی مترتب بر سابقه خدمت مزبور است مغایر قانون و خارج از حد اختیارات تشخیص داده می شود لذا مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/ 78/50 و غیره 2/11/1378
کلاسه پرونده : 78/7850/7888/78130/78139/78160/78179/183 78/78252/281
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم مهوش شیرازی آقای فرزاد هوشنگی آقای محمدپناه نوری آقای حمید مغازه آقای هادی کرمی آقای محمد تاجیک آقای میرمهدی موسوی اقدم آقای مهدی قلی داودی آقای فریدون نوری تهران 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 10 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویبنامه شماره 52373/ت 15649ه مورخ 11/8/1377هیات وزیران 0

مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی خلاصتا" اعلام داشته اند، با عنایت به صراحت ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی و تبصره های 2و3 آن و همچنین آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور، موضوع تصویبنامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 هیات محترم وزیران که مقررمی دارد:
1 - حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی رابه هر یک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نمود اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوطه خارج شده باشند و یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده اند به میزان 4درصد آخرین حقوق ومزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خودمشترک آن شده است منتقل می شود ( متن ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس محترم شورای اسلامی )
2 - آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه یا کسور بازنشستگی ( تبصره 2 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه 000)
3 - در خصوص آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم ، سنوات خدمت انان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکو در این تبصره بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد0( تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ) هیات محترم وزیران با تصویب نامه شماره 52373 مصوب 1365 کشیده وبرخلاف موازین قانونی و شئونات شرعی اخلاقی واجتماعی اجرای آن را عطف بماسبق نموده است 0 اینک با عنایت به دلایل زیر تقاضای لغو تصویبنامه مذکور را دارد0
1 - مصوبات ، بخشنامه ها و آئین نامه ها نمی توانند ناقض قانون باشند و هرگونه تغییر در مفاد ماده قانونی مستلزم تصویب مجلس محترم شورای اسلامی می باشد0
2 - به موجب تبصره های 2و3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و ماده 9 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 هیات وزیران سوابق خدمت دولتی مشمولین قانون و آئین نامه مورد بحث جزو خدمت رسمی محسوب گشته و سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه رسمی محسوب گشته و سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه به محض انتقال حق بیمه باکسور بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت مربوط به ترتیب مقرر در ماده واحده قانون و آئین نامه مذکور در این بند تحقق می یابد در حالیکه بر اساس ماده 10الحاقی به آئین نامه مذکور در این بند تحقق می یابد درحالیکه بر اساس ماده 10 الحاقی به آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره 52373 مورخ 11/8/1377هیات وزیران سوابق خدمت دولتی مستخدمین که در اجرای قانون و آئین نامه یاد شده به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا می شود صرفا" در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی منتقل شده یا می شود صرفا" در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی منظور شده است و این امر نقض قانون تلقی می گردد0
3 - علیرغم اینکه قانون عطف بماسبق نمیگردد به خصوص مواردی که حقوق اجتماعی اشخاص مطرح باشد لیکن عملا" هیات وزیران اجرای مصوبه 52373مورخ 11/8/77 را با عنوان کلمات ( شده یا می شوند ) به گذشته تسری داده است 0
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31227 مورخ 22/8/1378 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17838 مورخ 4/5/1378 قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد ایراد شماره 2273ه/ب مورخ 22/3/1373 ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به تبصره 2 الحاقی به ماده 1 آئین نامه قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی موضوع تصویب نامه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 که عینا" حاوی حکم مندرج درماده 10 تصویبنامه شماره 52373/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 که درخواست ابطال گردیده و نیز تصویر نامه شماره 7973/د/7100مورخه 26/5/1378 سازمان تامین اجتماعی نموده است 0
در نامه قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور آمده است ، تبصره 2 الحاقی به ماده 1 آئین نامه قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی (موضوع تصویبنامه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377) که احتساب سوابق خدمت دولتی را منحصر به میزان مستمری بازنشستگی نموده است مغایر قسمت اخیر ماده 1 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی است که سنوات خدمت را برای مطلق مزایای قانونی تامین اجتماعی منظور نموده است 0
درنامه مدیرکل دفتر امور حقوقی ودعاوی سازمان تامین اجتماعی نیزآمده است ، نظر به اینکه منفصلین سازمان تامین اجتماعی ومستخدمین موسسات دولتی که از حیث بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی بوده ومدت مدیدی حق بیمه به سازمان پرداخته اند و به موجب لوایح قانونی مربوط به ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب اسلامی ، قانون بازسازی نیروی انسانی دستگاههای دولتی ، قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین منفصل می گردند علاوه بر انیکه انتقال وجوه آنان از صندوق تامین اجتماعی به سایر صندوقها متصور نبوده بلکه از مزایای تعهدات سازمان ( انواع مستمریها ) در مقابل حق بیمه های پرداختی نیز محروم گردیده اند، لذا از همان بدو اصلاح آئین نامه و به منظور رفع دو گانگی اجرای آئین نامه نقل وانتقال که فراگیری و جامعیت قانون را مخدوش و حقوق مکتسبه عده ای را زایل و به دیگران واگذار می نمود مراتب به هیات وزیران اعلام گردید0 آئین نامه تهیه شده قبلی توسط هیات وزیران پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی نشان داده و از این رو بوده که لزوم اصلاح و تجدیدنظر در آن ضروری تشخیص داده شده است 0حسب مصوبه اخیرالتصویب مستخدمین مزبور پس از انتقال کسور بازنشستگی خود به سازمان و پرداخت مابه التفاوت متعلقه ، تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته واصولا" با قبول مقررات کلی تامین اجتماعی همچون سایر بیمه شدگان تابع مقررات آن بوده و برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز باید حائز شرایط قانونی باشند0 چنانچه هدف قانونگذار از تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ونیز قانون تحوه تعدیل نیروی انسانی صرفا" بازنشستگی بلافاصله این قبیل افراد بوده بدون تردید نقل وانتقال حق بیمه از صندوقی به صندوق دیگر را مطرح نمی نمود زیرا انجام آن درصندوق قبلی به راحتی و آسانی صورت می گرفت 0 مضافا" اینکه رایط پذیرش سوابق غیر دولتی مستخدمین دولتی در نصدوق بازنشستگی کشوری نیز تابع همین منطق بوده و سوابق منتقله در محاسبه حقوق بازنشستگی موثر می باشد0 چنانکه به موجب قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 19/2/1372 مجلس شورای اسلامی با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری ،سوابق منتقل صرفا" در تعیین حقوق و مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد، آنهم در شرایطی که مستخدم حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی راداشته باشد0
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5363/21/78 مورخ 10/7/1378 اعلام داشته اند، ماده 10 مذکور در بند ب تصویبنامه شماره 52373 مورخ 11/8/77و نیز تبصره 2 مذکور در تصویبنامه شماره 52166 مورخ 11/8/77 هیات وزیران خلاف شرع تشخیص داده نشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

30

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
349
تاریخ تصویب :
1378/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :