جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.ماده واحده : بدولت اجازه داده میشود از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در چهارماهه فروردین ، اردیبهشت ، خردادوتیر سال 1360 هزینه های جاری وعمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها و کمکها را در حدود وصولی منابع مذکور حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیارد ریال (800000000000) ریال با رعایت مفاد تبصره های زیر و ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1359 مصوب 30/2/59 و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید0
تبصره 1 - الف : وزارت امور اقتصادی و دارائی محاز است هزینه های جاری موضوع این قانون را تا میزان چهار دوازدهم پرداختی خزانه در سال 1359 به هر دستگاه و ردیف پرداخت نماید0 در موارد ضروری و اجتناب ناپذیر پرداخت بیش از چهار دوازدهم مقرر در این تبصره با تصویب هیئت دولت مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در هر حال پردختی خزانه در چهارماه اول سال 1360 بابت اعتبارات جاری جمعا" از چهار دوازدهم اعتبارات مصوب سال قبل تجاوز ننماید0
ب : نحوه عمل در مورد پرداخت هزینه های جاری چهار ماهه اول سال 1360 دستگاهها و یا ردیفهائی که تمام و یا قسمتی از آنها در سال 1359 بعد از تصویب قانون بودجه سال مذکور درهم وادغام و یا تفکیک شده اند با رعایت مفاد این ماده واحده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد0
تبصره 2 - الف : دستگاههای اجراءی میتوانند کلیه عملیات نیمه تمام مندرج در موافقتنامه های مبادله شده طرحهای عمرانی سال 1359 را ادامه داده و هزینه های مربوطه را از محل اعتبارات این ماده واحده پرداخت نمایند0
ب : انجام عملیات پروژه های سال 1360 طرحهائی که در سال 1359در دست اجرا بوده و در موافقتنامه های مبادله شده در سال مذکور پیش بینی شده و یا پروژهائیکه در موافقتنامه های سال 1359 منظور بوده و بدلایلی شروع نشده است در چهارماهه اول سال جاری ازمحل اعتبار موضوع این ماده واحده مجاز میباشد0
پ : انجام عملیات پروژه های سال 1360 طرحهائیکه در سال 1359 در دست اجراء بوده لکن در موافقتنامه های مبادله شده در سال مذکور منظور نبوده است براساس شرح عملیات و در حدود اعتباریکه در هر مورد حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط در مرکز توسط سازمان برنامه و بودجه و دراستانها توسط طازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاری مجاز میباشد پس از انقضای یکهفته درصورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرائی قابل اجرا است 0 هزینه های این قبیل عملیات از محل اعتبار موضوع این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود0
ت : شروع و اجرای طرحهای جدید که درسالهای گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح عملیاتیکه در مورد طرحهای عمرانی ملی بتائید کمیته ای مکرب از وزیر مربوط و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر از وزراء بانتخاب هیئت وزیران و در مورد طرحهای استانی به تائید کمیته برنامه ریزی استان میرسد از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز میباشد مشروط بر آنکه تعهداتیکه از این بابت ایجاد میشود در موارد هر یک از طرحهای عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال و در موردهریک از طرحهای عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال و در موردهریک از طرحهای استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل تعهدات ناشی ازاجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید، آن قسمت از قوانین عادی که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال 1360 موقوف الاجراست 0
ث : تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357و1358و1359 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح ایجادشده باشدازمحل اعتبار این ماده واحده قابل پرداخت خواهدبود0
ج : دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به پرداختهای موضوع بندهای (الف ) و(ب ) این تبصره را مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در طرحهای سال 1360 منظور دارند0
تبصره 3 - بمنظور جلوگیری از تاخیر در پیشرفت کارهای عمرانی تا مبلغ سیصد میلیارد(300000000000) ریال از اعتبارات طرحهای عمرانی این ماده واحده تخصیص یافته تلقی میگردد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای عمرانی سال 1359 به هریک ازدستگاههای اجرائی معادل 10% پرداختهای عمرانی سال 1359 به هر یک از دستگاههای اجرائی واگذار نماید0 پرداختهای بعدی خزانه منحصرا" در قبال ارائه اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تائید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود0 در مواردیکه برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده ویابرای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی نتخواه گردان اضافی به میزان موردنیازدراختیار ذیحساب گذارده خواهد شد0
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مبالغ پرداختی و دستگاههای اجرائی مکلفن گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند0
تبصره 4 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشوددر چهارماهه اول سال جاری جمعا" تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (2500000000000) ریال بتدریج برای اجرای برنامه های عمرانی از محل اعتبارات موضوع این قانون که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی قرار خواهد گرفت و دیوان محاسبات نیز طبق اصل 55 نسبت به امور مالی آن حسابرسی خواهد نمود دراختیارجهادسازندگی قراردهد0 حداقل سی درصد(30%) از اعتبار فوق منحصرا" بصورت ارزقابل پرداخت خواهد بود0
اعبتار موضوع این تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و با مقامات مجاز از طرف شورای مرکزی قابل پرداخت میباشد و مصرف آن منحصرا" تابع مقررات جهاد سازندگی است 0
تبصره 5 : دولت میتوان تامبلغ یکصدوپنجاه میلیارد(150000000000) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده ، برای مصارف جنگی ، بازسازی مناطق جنگ زده ، آوارگان جنگی و هزینه های مربوط به خرید فرآورده های میان تقطیر در چهارماهه اول سال 1360هزینه نماید0
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید0
تبصره 6 : شرکتهای دولتی میتوانند حداکثر تا چهاردوازدهم هزینه های پیش بینی شده در بودجه ابلاغی سال 1359 خود را در چهار ماهه اول سال 1360 مصرف نماید0 و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوط در هر شرکت دولتی خواهد بود0
تبصره 7 : کلیه اعتبارات سری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حذف میشود و قابل هزینه نخواهد بود0 اعتبارات سری نیروهای مسلح باید با تصویب شورای عالی دفاع هزینه شود0
تبصره 8 : بدولت اجازه داده میشود بمنظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال ازمحل ردیف 501001باتصویب هیئت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی وسایرمقررات هزینه نماید0 اسناد این قبیل هزینه ها باامضاءنخست وزیریا(وزیرمربوطه ) و ذیحساب به هزینه قطعی منظور خواهد بشد0
تبصره 9 : اعتبار ماده 17 بطور کلی حذف میگردد0
تبصره 10 : مفادتبصره های 2و13و19و23و30و31و33 قانون بودجه سال 1359در چهارماهه اول سال جاری قابل اجراء میباشد0
تبصره 11 : مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال 1360 قابل اجرا میباشد0 وزارت نفت ایران موظف است مبلغی را که از این بابت در پایان سال 1359 در اختیار داشته است تا آخر خرداد ماه سال 1360 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی وسازمان برنامه وبودجه گزارش نماید0
تبصره 12 : قانون اجازه انجام هزینه های کشور در دو ماهه اول سال 1360 مصوب 19/1/1360 باستثنای تبصره های (2) و(4) آن از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سه شنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد وشصت شمسی باحضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10595
تاریخ تصویب :
1360/03/19
تاریخ ابلاغ :
1360/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :