×

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

قانون-تعزیرات-حکومتی-امور-بهداشتی-و-درمانی

وکیل


شماره 140384 / ق 100 - 29/12/1367
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری
وزارت کشور ـ سازمان نظام پزشکی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی که در جلسه 23 / 12 / 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب و طی نامه شماره 2633/ 01/ م مورخ 28 / 12 / 67 ریاست محترم جمهوری واصل گردیده است به پیوست جهت اجراءابلاغ میگردد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی
مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
موضوع (( تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی )) در جلسه مورخ 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این زمینه (( قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ))بشرح زیر به تصویب رسید

فصل اول ـ تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی
ماده ی 1- ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه ی اول ـ تعطیل موسسه و ضبط کلیه ی ملزومات موسسه بنفع دولت .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ،جریمه ی نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، زندان از شش ماه تا یکسال .
ماده ی 2- ایجاد موسسه ی پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه ی کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول ـ تعطیل موسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی بمیزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ،جریمه نقدی بمیزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت .
ماده ی 3 ـ خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه ی خدمات اولیه ی لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، لغو پروانه ی مسوول فنی موسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ، لغو پروانه ی مسوول فنی موسسه ،لغو پروانه تاسیس ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
ماده 4 ـ ایجاد و یا ارائه ی خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل وتصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه ی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران ،توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه ی مسوول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه ی مسوول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
تبصره ـ میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد .
ماده ی 5 ـ بکارگیری کلیه ی متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار ، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی به میزان یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی ا ول ، لغو پروانه ی مسوول فنی .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم، لغو پروانه ی تاسیس .
ماده 6 ـ صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز های قانونی کار مندرج در ماده ی 5 که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :
مرتبه ی اول ـ درج تخلف در پرونده ی پزشکی و اعزام به محل کار قانونی .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی .
ماده ی 7 ـ بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد :
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، لغو پروانه ی مسوول فنی ،
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبهی دوم لغو پروانه ی تاسیس .
تبصره ـ افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.
ماده ی 8 ـ ترک موسسه ی پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و و یا موسسه ی پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ونپذیرفتن در صدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آ موزش پزشکی تعیین مینماید،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه ی اول ـ توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازات مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، لغو پروانه ی مسوول فنی .
تبصره ـ در صورت لغو پروانه ی مسوول فنی و یا لغو پروانه ی تاسیس در مورد موسسات پزشکی ( مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 ) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسوول فنی جدید و هیات موسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع میگردد و ضمنا تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسوول فنی موقت برای اداره ی موسسه منصوب و به کارگماشته خواهد شد .
ماده ی 9 ـ چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پی گرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده ی 10 ـ چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .
ماده ی 11 ـ در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یااستان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده ی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده ودر صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.
ماده ی 12 ـ کلیه ی درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد .
فصل دوم ـ تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
بخش 1 ـ دارو :
ماده ی 13 ـ دارو باید دارای پروانه ی ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آ موزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ی ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ا نعکاس مراتب در پرونده .
مرتبه ی سوم ـ قطع سهمیه ی دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه ی چهارم ـ تعطیل داروخانه تا مدت یکسال .
ماده ی 14 ـ داروخانه باید دارای پروانه ی تاسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.
ماده ی 15 ـ عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد.
ماده ی 16 ـ مسوول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال .
مرتبه چهارم ـ لغو موقت پروانه ی مسوولیت فنی تا مدت سه ماه .
ماده ی 17 ـ داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( شرکتهای توزیع کننده ی دارو ) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پانصدهزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه ی چهارم ـ تعطیل موقت داروخانه تا مدت یکسال .
تبصره ـ مبادله ی دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.
ماده ی 18 ـ دارو باید در مقابل نسخه ی پزشک ارائه شود و ارائه ی آن بدون نسخه ی پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه ی اول ـ تذکر کتبی .
مرتبه ی دوم ـ اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .
مرتبه ی چهارم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه ی پنجم ـ قطع سهمیه ی دارویی تا مدت یکماه .
تبصره ـ لیست اقلامی که ارائه ی آنها بدون نسخه ی پزشک مجاز میباشد از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد.
ماده ی 19 ـ دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه ی خدمات درمانی کپی نسخه ( نسخه دوم ) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد :
الف ـ گرانفروشی :
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .
مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارجه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه ی دارویی به مدت یکماه .
مرتبه ی چهارم ـ تعطیل داروخانه تا مدت یکساب.
ب ـ عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها :
مرتبه ی اول ـ تذکر کتبی .
مرتبه ی دوم ـ اخطار کتبی .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .
مرتبه ی چهارم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
ماده ی 20 ـ نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند ، جرم بوده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
الف ـ عرضه و نگهداری :
مرتبه ی ا ول ـ تذکر کتبی و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته .
مرتبه ی سوم ـ قطع سهمیه ی دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه ی چهارم ـ تعطیل موقت تا شش ماه .
ب ـ فروش :
چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری پیش بینی نشده باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار :
مرتبه ی اول ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه ی دارویی تا مدت یکماه .
مرتبه ی سوم ـ تعطیل داروخانه تا مدت یکسال .
ماده ی 21 ـ در داروخانه نباید غیر از دارو ، لوازم بهداشتی و آرایشی شیرخشک ، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز ، کا لای دیگری بفروش برسد.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه ی اول ـ تذکر کتبی .
مرتبه ی دوم ـ اخطار کتبی و درج در پرونده .
مرتبه ی سوم ـ جمع آوری کالا های غیر مجاز .
مرتبه چهارم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت .
ماده ی 22 ـ چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ،شیر خشک ، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیرمحکوم میشود:
الف ـ گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال.
مرتبه ی اول ـ جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال .
مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه درمحل واحد ومعرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش .
گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه ی ا ول ـ جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه درمحل واحد به عنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش .
ج ـ گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصدهزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال :
مرتبه ی اول ـ جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش
د ـ گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال :
مرتبه ی اول ـ جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحدو معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش
ماده ی 23 ـ داروخانه موظف است کلیه ی کالاهای خریداری شده را مستمرا تا اتمام موجودی عرضه نماید ودرصورت خودداری از عرضه به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه ی کالا ها با قیمت تعیین شده.
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ قطع سهمیه تا مدت سه ماه .
مرتبه ی چهارم ـ تعطیل موقت تا یکسال .
ماده ی 24 ـ داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی ونظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه ی اول ـ تذکر .
مرتبه ی دوم ـ اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه ی چهارم ـ جریمه ی نقدی تا پنجاه هزار ریال .
تبصره ی 1ـ در صورتی که داروخانه قبل ا ز پایان ساعات تعیین شده از ارائه ی خدمات داروئی خودداری نماید ، مرتبه ی اول تذکر ، مرتبه ی دوم اخطار کتبی ودرج در پرونده ، مرتبه ی سوم جریمه ی نقدی تا پنجاه هزار ریال و مرتبه ی چهارم جریمه ی نقدی تا یکصد هزار ریال .
تبصره ی 2 ـ داروخانه های شبانه روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه ی پنجم تا یکسال تعطیل خواهند شد .
ماده ی 25 ـ درمناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تاسیس از متخلف سلب وبه فرد واجد شرایط دیگری واگذار میگردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه ی تاسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.
بخش 2ـ شیر خشک و غذای کودک:
ماده 26 ـ شیر خشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده ی مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه ها قرار گیرد وداروخانه نیز بایستی آن را را در ازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید ( شیر خشک های رژیمی صرفا بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود. )
تخلف از ا ین امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
الف ـ درصورت عدم عرضه ی شیر خشک ، مجازاتهای مذکور در ماده ی 23 این قانون .
ب ـ در صورت گرانفروشی ، مجازاتهای مذکور دربند الف ماده ی 19 این قانون .
ج ـ در صورت عرضه ی شیر خشکهای رژیمی بدون نسخه ی پزشک مجازاتهای مذکور در ماده ی 18 این قانون .
د ـ درصورت تهیه و عرضه و فروش شیر خشک شیر خواران بدون مجوز ، مجازاتهای مذکور در ماده ی 13 این قانون .
بخش 3 ـ لوازم وملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی :
ماده ی 27 ـ لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموز پزشکی تعیین می نماید ، در مقابل ارائه ی فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی و یا جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و یا هر دو مجازات .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا یک میلیون ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا پنج میلیون ریال .
در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده ی 22 این قانون مجازات میشود .
تبصره ـ شرکتهای توزیع کننده ی اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا واردکننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت وپرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور .
مرتبه ی دوم ـ ضبط کالا به نفع دولت .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت.
بخش 4 ـ شرکتهای توزیع کننده ی دارو ، شیر خشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی :
ماده ی 28 ـ این گونه شرکتها موظفند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید ویا وارد شده باشند ، منحصرا از شرکتهای تولیدی و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند ،تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی .
مرتبه ی دوم ـ ضبط کالا به نفع دولت .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا بنفع دولت .
ماده ی 29 ـ شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال .
ماده 30 ـ شرکتهای توزیعی موظفند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند . تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی ،
متخلف به ترتیب مذکور در ماده ی 22 این قانون مجازات میشود و در غیر اینصورت :
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی .
مرتبه دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال .
فصل سوم ـ تعزیرات تولید ،توزیع ، فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی .
ماده ی 31 ـ تولید مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه میگردد طبق فهرست ماده ی 1 آئین نامه ی اجرائی ماده ی 8 و 9 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ی ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه ی اول ـ تعطیل واحد تولید ی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم ، ضبط لوازم تولید ی به نفع دولت .
چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ی ساخت اقدام به تولید کالائی نماید :
مرتبه ی اول ـ تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ،جریمه ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه .
ماده ی 32 ـ تولید مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد،در صورت تخلف :
مرتبه ی ا ول ـ تعطیل تولید تا حضور مسوول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی ا ول ، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، جریمه ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه ی چهارم ـ تعطیل واحد تولیدی تا یکسال .
ماده ی 33 ـ حضور مسوول فنی در کلیه ی مراحل تولید الزامی بوده و مسوول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از ا ین امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه ی ا ول ـ اخطار کتبی و درج در پرونده ی مسوول فنی .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه ی چهارم ـ تعلیق پروانه ی مسوول فنی تا ششماه .
ماده 34 ـ کلیه ی تولیدی کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه ی محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره ی پروانه ی ساخت و مهلت اعتبار مصرف ( تاریخ مصرف ) را نیز روی محصولات ،حسب مورد ،درج نمایند . تخلف از ا ین امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه ی اول ـ اخطار و جریمه ی نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال .
مرتبه ی دوم ـجریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
ماده 35 ـ تولید کنندگان مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه ی ساخت میباشند .
تخلف از مفاد این ماده در صورتیکه عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله ی آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
الف ـ گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال :
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ ده هزار ریال .
مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی تا مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
ب ـ گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال :
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه درمحل واحد ومعرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
ج ـ گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال :
مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
درصورتیکه مواد اولیه ی بکار رفته درفرمول ساخت ،از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد،متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه ی اول ـ ضبط کالای تولید ی و در صورت سمی و یا زیان آور بودن ،معدوم نمودن کالا.
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی تا پنج میلیون ریال .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ،تعطیل واحد تولیدی تا یکسال .
ماده ی 36 ـ شرکت های پخش ،فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروشی یا توزیع کالای خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارندمجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی میباشندکه دارای پروانه ی ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
الف ـ شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ :
مرتبه ی اول ـ اخطار و ضبط کالا بنفع دولت .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ـ جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه .
ب ـ فروشکاهها و سوپر مارکتها و سایر اماکن :
مرتبه ی اول ـ اخطار و ضبط کالا به نفع دولت .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازات های مرتبه ی ا ول ، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول ، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال .
در صورت تکرار ـ تعطیل واحد از یک تا ششماه .
ماده ی 37 ـ فروشگاهها ، سوپر مارکتها ،تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نماید . عرضه و تحویل کالا یا علم به غیر بهداشتی بودن آ ن تخلف محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت .
مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا .
مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، تعطیل واحد از یک تا شش ماه .
ماده ی 38 ـ سازمانها و شرکتهای وارد کننده و تولید کننده ی مواد اولیه ی غذایی ، آرایشی و بهداشتی در صورتی می توانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده ی 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ی ساخت معتبر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محکوم می شوند :
الف ـ وارد کنندگان :
مرتبه ی اول ـ اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی بمدت یکسال.
ب ـ تولید کنندگان :
مرتبه ی اول ـ اخطار جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی تا ده میلیون ریال .
ماده ی 39 ـ متصدیان و مسوولین کارخانجات و کارگاهها ومراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، اماکن عمومی ،مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی ، محلهای نگهداری و پرورش دام وطیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند . متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ، به مجازاتهای زیر محکوم می شوند :
مرتبه ی اول ـ جریمه نقدی از مبلغ یکهزار تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال .
مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال .
مرتبه ی چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم ، زندان از یک تا شش ماه
تبصره ـ در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر ،بالغو پروانه ی کسب متصدی و یا مسوولین ، محل تعطیل خواهد شد و ادامه ی کار منوط به اخذ پروانه ی جدید و رفع نقص می باشد .
ماده ی 40 ـ در کلیه ی مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد ،حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
مرتبه ی اول ـ اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه ی دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال .
مرتبه ی سوم ـ تعلیق از خدمت بمدت سه تا ششماه .
مرتبه ی چهارم ـ زندان از یک تا ششماه .
فصل چهارم ـ سایر مقررات :
ماده ی 41 ـ گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ی ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان تعیین میشوند ،تهیه می گردد.
ماده 42 ـ کلیه ی گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد .
ماده 43 ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است بطور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز ( خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ) را جهت اطلاع عموم بنحو مقتضی اعلام نماید.
ماده 44 ـ اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود .
در جلسه ی مورخه 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت ـ سید علی خامنه ای

نوع : قانون

شماره انتشار : 12541

تاریخ تصویب : 1367/12/23

تاریخ ابلاغ : 1367/02/02

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.