×

قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشی که به مناسبت انجام وظیفه رخ می دهد

قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشی که به مناسبت انجام وظیفه رخ می دهد

قانون-اصلاح-قانون-راجع-به-بیمه-افراد-کادر-ثابت-ارتش-و-ژاندارمری-در-مقابل-حوادث-ناشی-که-به-مناسبت-انجام-وظیفه-رخ-می-دهد
ماده واحده – اصلاحات زیر در قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشی که به مناسبت انجام وظیفه رخ می دهد – مصوب 1335 – به عمل می آید:
1- عنوان قانون یاد شده به » قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح, وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها تابعه یاوابسته به آنها « تغییر می یابد.
2- ماده (1 ) قانون یاد شده, به شرح زیر تغییر می یابد :
ماده 1-وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مکلفند از طریق تشکیل صندوقهای بیمه در نیروهای مسلح مربوطه کلیه پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانها تابعه یا وابسته به آنها را – اعم از کادر ثابت, وظیفه, پیمانی و بسیجی ویژه را در قبال شهادت, فوت,بیماری صعب العلاج نقص عضو و از کار افتادگی – اعم از آنکه در زمان صلح یا بحرانها و عملیات داخلی و دفاع از مرزها یا سایر موارد در ارتباط با ماموریتها و وظایف سازمانی یا غیر از آن در تمام ساعات شبانه روزی اتفاق بیافتد, براساس مقررات این قانون و آئین نامه اجرائی آن بیمه کند.
3- در بتصره (1) ماده (1) قانون یاد شده عبارت « وزارت جنگ و ژاندارمری » به عبارت «نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح » تغییر می یابد. تبصره های (2),(3),(4),(5),(6) به آن اضافه می شود :
ماده 2- پرسنل وظیفه و پیمانی در مدت خدمت یا انجام مدت قرار داد با نیروهای مسلح مشمول این ماده هستند.
ماده 3- صندوقهای بیمه نیروهای مسلح مجازند برای حفظ بنیه مالی خود و جبران خسارات موضوع این قانون با سایر شرکتهای بیمه کشور انواع قراردادهای بیمه منعقد کنند. ماده 4- چنانچه در زمان جنگ و بحران با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجوددی هر یک از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح در پایان هر سال از مجموع هزینه های سه سال آخر آن کمتر باشد.. مابه التفاوت با پیشنهاد کمیسیونی مرکب از وزیر کشور, دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس شواری عالی بیمه موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب 1350 – که به تصویب هیات وزیران می رسد در بودجه سال بعد نیروهای مسلح ووزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منظور و به حساب صندوقهای بیمه واریز می شود.
ماده 5- صندوقهای بیمه نیروهای مسلح می توانند در مورد پرسنل و خانواده آنان و سازمانهای مشمول این قانون بنا به ضرورت انواع بیمه های متداول دیگر را در قبال دریافت حق بیمه مربوط برقرار نمایند, همچنین با پیش بینی لازم و اطمینان از اجرای تعهدات مندرج در این قانون به منظور تحصیل سود بیشتر در امور تولیدی, بازرگانی و خدماتی سرمایه گذاری کنند.
ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتین کشور و دفاع و پشتیبانی نیروها مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. از تاریخ تویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر, همچنین آئین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح … و ژاندارمری مصوب 1337 – لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه شورای اسلامی تصویب و در تاریخ شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/7/1376 عینا" به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری.

نوع : قانون

شماره انتشار : 15365

تاریخ تصویب : 1376/06/30

تاریخ ابلاغ : 1376/09/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.